home > dutch > studies > wetenschap > antropologie > pistisch.php


De psalmist:"Jij bent totaal wonderlijk gewrocht (gemaakt)!"


Het Gebied Van Het Geloof


De onderhavige studie is een beschrijving van de microcosmos van de pistische wetssfeer, dat is het gebied van het geloof. Want de 32 antropologische aspecten worden weergespiegeld in elk aspect. Echter, omdat de microcosmos zowel naar binnen kijkt als naar buiten (naar en terug van de 31 andere aspecten), resulteren 64 aspecten. Deze studie maakt deel uit van een veel groter geheel in het gebied van theoretische antropologie.

Laat het u niet verrassen dat ik het heb over het 'lichaam' en het 'materiaal' van het geloof, want de Bijbel zelf heeft het over de "vastigheid van de dingen waar men op hoopt".


UITWENDIGE WERELD

BINNENWENDIGE WERELD

(stoffelijk/logisch -objectief/bijzonder-)

(symbolisch/geestelijk -subjectief/universeel-)

'lichaam' des geloofs

verstand des geloofs

ziel des geloofs

geest des geloofs

stof

fijnstof

niet-stof

geestelijke stof

chemie

kennis

emotie

inzicht

energie

theorie

ervaring

wereldkennis

gezondheid

denken

holisme

religie

"Geloof is de vastigheid van de dingen die gehoopt worden" Hebr. 11: 1.

"Geloof is het bewijs van de dingen die niet gezien worden" Hebr. 11: 1b.

"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven" Joh. 14: 6.

"Maar wij aanschouwen Jezus" Hebr. 2: 9.

bestaan

waarneming

leven

intuïtie

letterlijk/ concreet

objectief

subjectief

abstract

handeling

instrument

waarde

betekenis

wat van het geloof

hoe van het geloof

wie van het geloof

waarom van het geloof

----

----

----

----

'lichaam' des geloofs

verstand des geloofs

ziel des geloofs

geest des geloofs

geest

geloofsgezondheid

geloofsdromen

geloofsmystiek

geloof in geloof

geloofsenergie

geloofsverbeelding

geloofsromantiek

geloof in gebed

ziel

geloofsvitaliteit

historisch geloof

geloofsbewustzijn

geloofsethiek

voedkundig geloof

geloofsspaarzaamheid

geloofsrespons

geloofswetten

verstand

neurochemie van het geloof

logisch geloof

geloofsideeën

theologisch geloof

'farmaceutisch' geloof

empirie van het geloof

sociaal geloof

filosofie van het geloof

lichaam

geloofsfysiek

geloofswaarneming

pijn en plezier van het geloof

paranormaliteit van het geloof

geloofsbeweging

geloofszintuigen

esthetiek van het geloof

bovennatuurlijkheid van het geloof


NOMENCLATUUR

Geloofsgezondheid

Zie Spreuken 18: 14: "De geest van een man zal zijn ziekte ondersteunen; maar een gebroken geest wie zal die oprichten (of, wie kan die verdragen)?"

Geloofsenergie

"Het intensieve gebed van een rechtvaardig mens vermag veel (Jacobus 5: 16)."

Geloofsvitaliteit

Net als de Heer voor Petrus bad dat zijn geloof niet verloren zou gaan, zo waarschuwt de apostel Paulus ons dat we geestelijk kunnen sterven (Rom. 8: 13: "Want als je naar het vlees leeft, sta je op het punt om te sterven; maar als, door de Geest, je de werken van het lichaam doodt, zul je leven").

Geloofsvoeding

In Johannes 21: 15 en 16 moedigt de Heer Petrus aan om de schapen te wijden en te voeden en de apostel Paulus vermaant ons om acht te slaan op de oudsten en ze zo nodig te gehoorzamen, omdat ze over ons waken alsof ze rekenschap moeten afleggen over onze zielen; zodat ze dit niet doen al zuchtende "wat niet nuttig voor jullie zou zijn" (Hebr. 13: 17). 1 Petrus 2:2: "Als pasgeboren babies verlang naar de zuivere geestelijke melk, zodat je daardoor mag opgroeien tot redding". Hebr. 5: 12 en 13: "Want hoewel tegen deze tijd jullie leraren zouden moeten zijn, hebben jullie het weer nodig dat iemand jullie de basale dingen van de uitspraken van God onderwijst. Jullie hebben melk nodig, niet vast voedsel; want ieder die op melk leeft, nog een klein kind zijnde, is ongetraind in het woord van de rechtvaardigheid". 1 Korinthe 3: 2: "Ik heb jullie met melk gevoed, niet met vast voedsel, want jullie waren niet klaar voor vast voedsel. Zelfs nu zijn jullie daar niet voor klaar". Hebr. 5: 14: "Maar vast voedsel is voor de volwassenen, voor hen die hun eigenschappen getraind hebben door de praktijk om tussen goed en kwaad te onderscheiden".

Neuroplasticiteit van het geloof

Geloof heeft de kracht om je hersenen te genezen, maar we moeten niet neerkijken op hen die maar blijven tobben met hun psychologische gezondheid. Ook de apostel Paulus had een doorn in het vlees, een engel die hem met vuisten sloeg, steeds wanneer hij hoogmoedig werd. Waarschijnlijk in zijn geval was er sprake van een ophthalmologische aandoening, omdat de Galaten (4: 15) bereid waren hun ogen voor hem uit te graven. Hebr. 12: 12 en 13: "Daarom til op de slappe handen en de zwakke knieën; en maak rechte paden voor je voeten, zodat wat lam is niet verder ontwricht, maar meer dat het genezen mag worden". Jacobus 5: 16: "Daarom, belijdt elkaar de zonden en bidt voor elkaar, zodat jullie mogen genezen".

"Farmaceutisch"

Sekten en moderne evangelicalen gebruiken hun routine om high van Jezus te zijn en van hun leerstellingen. Evangelicalen gebruiken hun zogenaamde praise muziek hiervoor en getuigen van Jehovah gebruiken hun ritueel van aankloppen bij deuren en het lezen van de Watch Tower tijdschriften daarvoor. Steeds weer opnieuw keren ze terug naar dit om zichzelf op te pompen en zichzelf te motiveren. Het is daarom belangrijk dat we sober in deze dingen zijn en dat we niet in de gewoonten van een sektarische routine vervallen. Als de wereld ons Jesus freaks noemt, dan moeten we ons afvragen of we het geloof niet als een drug gebruiken. Maar daarom mag je nog wel een goed gevoel over je geloof hebben.

Geloofskracht

Vergelijk deze term met de volgende tekst: "Hoewel ze een vorm van godsvrucht hebben, ontkennen ze de kracht ervan (2 Tim. 3: 5)". Dus het zou duidelijk moeten zijn (lees Hebr. 11, het manifesto van het geloof) dat het geloof kracht heeft om ons te motiveren, te sterken en om ons te helpen door te zetten.

Geloofsbeweging en geloofswaardige beweging

De apostel Paulus moet hebben gedacht dat Barnabas een richting opging die het geloof onwaardig was toen hij zijn neefje Markus mee wilde nemen voor de dienst van de Heer (Hand. 15: 37-39), maar later moet hij zijn woorden ingeslikt hebben; want Markus was van groot nut voor hem geworden (2 Tim. 4: 11) en hij moet degene zijn wiens naam aan het evangelie van Markus verbonden is. Merk ook op dat zowel Paulus en Barnabas hun respectievelijke aanhangers moeten hebben gehad en dat toch de kerk niet voor de een of de ander koos, noch dat er een kerkelijke ruzie of zelfs splitsing ontstond. Zij moeten deze onenigheid tussen twee grote voorstanders en evangelisten in wijsheid en geduld verdragen hebben. In ieder geval zegende de Heer beide mannen, ondanks hun bittere tegenstand voor elkaar.

Dromen

Het O.T. spreekt vaak impliciet lovend over letterlijk dromen, maar het N.T. spreekt negatief over dromers: "Toch op dezelde manier verontreinigen deze mannen, door het dromen, het vlees en zij verwerpen autoriteit en spreken onachtzaam over hogere machten (Judas 1: 8)". Jammer genoeg realiseren veel christenen zich niet dat het N.T. ons oproept om sober in deze dingen te zijn en daarom niet af te wijken op de basis van dromen en zogenaamde vizioenen. Denk eraan dat de Bijbel compleet is en dat mogelijke dromen en vizioenen alleen maar zouden moeten bevestigen wat al geschreven staat.

Geloofsverbeelding

De Bijbel laat ons zeker ruimte voor geloofsverbeelding. Wanneer we de beschrijving lezen van Gods strijdwagen in Ezechiël, of diverse vizioenen van Daniël en beschrijvingen van engelen en andere zaken, dan is het duidelijk dat de Bijbel veel aan de verbeelding over laat. Volgens Christus is het ook zo dat iemand die leerling is in het koninkrijk nieuwe en oude schatten voortbrengt. Om nieuwe schatten voort te brengen is de rol van de verbeelding onontbeerlijk. Omdat het onder andere door de verbeelding is, die over de diverse schriftplaatsen nadenkt, dat men zich dingen voorstelt en overdenkt; om ze in een nieuw licht te plaatsen. Hierin moeten de oude paden niet verwaarloosd worden en zeker niet opzij gezet worden.

Historiciteit van het geloof

De historiciteit van het geloof is zeker een objectief aspect dat logisch na te gaan is en verifieerbaar is en wordt daarom niet afgeschrikt door postmoderne geesten die je een fundamentalist noemen wanneer je ze het evangelie brengt, omdat je zorg hebt over hun eeuwige zielen die gevangen zijn in een web van evolutionaire leugens en hier verder in bevestigd zijn door theologische leugens dat de evangeliën niet helemaal betrouwbaar zouden zijn. De eerste 11 hoofdstukken van Genesis vormen het begin van de historiciteit van het geloof, samen met de Persoon van Christus en alles wat Hij gesproken heeft. Iets hiervan te ontkennen en van de letterlijke toepassing hiervan (de symbolische en profetische toepassingen niet vergetende) staat gelijk aan het vernietigen van het fundament van de Bijbel. De vijand is slim en door de historische kant van de Bijbel aan te vallen en van de Persoon van Christus, heeft hij op een effectieve manier de maatschappij verblind.

Na de opstanding verscheen Christus aan de discipelen en een keer aan meer dan 500 mensen tegelijkertijd (1 Kor. 15: 6) en dezen zijn nog steeds getuigen hierin dat zij op een betrouwbare manier hebben vastgelegd wat de Heilige Geest nodig vond voor ons om te weten. Ongelovigen hechten geloof aan zaken die veel minder gedocumenteerd zijn, zolang als zij maar niet hoeven te buigen voor en verantwoordelijke hoeven te zijn aan de Heer der heren.

Elders in deze Web site zet ik uiteen dat wat Darwin zag op de Galapagos eilanden micro-evolutie was tussen basale scheppingsvormen en niet macro-evolutie (de idee dat alle levensvormen ontstaan uit een enkele voorouder op de basis van eindeloze muterende speciatie). Wanneer je een ezel met een paard kruist dan krijg je een muilezel, maar die is onvruchtbaar en zo heeft de Schepper grenzen gesteld tussen de basale levensvormen.

Geloofsspaarzaamheid

In de gelijkenis van de zaaier toont Christus ons dat de geloofszaadjes onmiddellijk weggenomen kunnen worden door de duivel, dat ze verstikt kunnen worden door wereldse zorgen en dat ze kunnen verdorren door gebrek aan geloofsdiepte. Niet heel de aarde is grond die ontgonnen kan worden. In feite in Hebr. 6: 8 wordt het impliciet aangenomen dat de huidige westerse wereld Christus opnieuw gekruisigd heeft door Hem te verwerpen en dat als zodanig ze grond zijn die verbrand moet worden, omdat ze doornen en distelen voorbrengt.

Logisch geloof

De apostel Paulus spreekt van de redelijkheid van het geloof in Romeinen 12.

Geloof door falen en proberen

Gideon beproefde de Heer door het concept van falen en proberen toen hij Hem tot twee keer toe om een teken vroeg. Ik adverteer hier niet het idee om om een teken te vragen; want het is beter om te handelen vanuit inzicht en wijsheid. Sommige mensen openen zelfs lukraak de Bijbel om te zien of er een tekst is die hun raad zal verschaffen. Dit is het handelen van de wanhoop.

Geloofswaarneming

Hebr. 11: 24-26: "Door het geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen was geworden, om de zoon van Farao's dochter genoemd te worden; veeleer gaf hij de voorkeur om mishandeld te worden met Gods volk, dan om het plezier van de zonde te genieten voor een tijdje; en achtte hij de schande van Christus groter rijkdom dan de schatten van Egypte: want hij zag op de vergoeding van de beloning". Merk op dat er staat dat hij 'zag op'. Door het geloof aanschouwde hij al de beloning en zo geloofde Abraham zelfs dat God Izaak uit de doden zou doen opstaan.

Geloofszintuigen

Mat. 6: 22, 23: "Het oog is de lamp van het lichaam; zodat als je oog helder is, je gehele lichaam vol van licht zal zijn. Maar als je oog slecht is, zal je hele lichaam vol donkerheid zijn. Als dan het licht dat in je is, duisternis is, hoe groot is de duisternis dan!" Psalm 119 geeft het gebed door: "Open mijn ogen en ik zal wonderen uit Uw Wet zien!" Armzalig is de man die een houding heeft van 'ik heb het allemaal wel bijna gezien'; want realiseer je wel dat we het over het levende Woord van de Levende God hebben. Het is niet voor niets dat Salomo zegt dat er geen einde zal komen aan het schrijven van boeken (Prediker 11).

Mysterium Tremendum van het geloof

Voor mij is het een mysterium tremendum (een mysterie waardoor de ziel [in dit geval de geest ((natuurlijk samen met de ziel)); we bevinden ons op het gebied van het geloof] trilt van diep geloof) dat God ernaar verlangde om mens te worden in de Persoon van Christus. Bovendien schaamt Hij zich niet om ons broeders en zusters te noemen in het geloof. Evenals Hij troost ondervond in de familie van Lazarus, Martha en Maria van Bethanië, zo verlangt Hij ernaar om rust in mijn hart te vinden. En op het einde zal Hij de Kerk huwen, haar geestelijk één makende met Zichzelf ("dit mysterie is groot" zegt de apostel Paulus in Ef. 5).

Geloofsmystiek

Dat geloofszaken ook een zekere mystiek bevatten kan gezien worden in de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem. Hier heb je een cubus bedekt met gigantische juwelen en poorten gemaakt uit een enkele parel en zo groot dat een grote menigte op een zee van doorzichtig goud kan staan.

Geloofsbevinding

De volgende verzen mogen 2 voorbeelden geven van emotieve pistische bevinding: "Wees sober van geest, wees op je hoede. Je vijand, de duivel, gaat rond als een briessende leeuw, op zoek om iemand te verslinden (1 Pet. 5: 8)". ". . . dat satan geen voordeel op ons behaalt, want wij zijn niet onwetend wat zijn gedachten betreft (2 Kor. 2: 11)".

Geloofsrespons

Het volgende vers vermeldt een zeer slechte emotieve pistische respons: "Maar als jullie elkaar bijten en verslinden, zorg ervoor dat je niet door elkaar vernietigd wordt (Gal. 5: 15)". We zouden er beter aan doen om naar de volgende schriftplaatsen te luisteren: "Want hij die het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, laat hem zijn tong weerhouden van kwaad en zijn lippen van bedrog te spreken. En laat hem wijken van het kwade en het goede doen; laat hem vrede zoeken en najagen; want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren geven acht op hun smekingen; maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen (1 Pet. 3: 10-12)".

Emotieve Pistische Ideeën

De apostel Paulus noemde zichzelf de 'vader' van Timotheus. En zo zijn onze broeders en zusters in het geloof dit volgens een 'emotieve pistische idee'. De gehele Kerk kan als familie beschouwd worden en zalig is degene die het zo ervaart. Maar Paulus vermaant ons ook om ons af te zonderen van de vaten tot oneer (2 Tim. 2).

Het Sociale van het geloof

Dat het geloof ook een sociale kant heeft, moge duidelijk zijn uit de volgende verzen: "Draagt elkanders lasten en vervult zo de wet van Christus (Gal. 6: 2)". "Wat heeft het voor nut, broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar niet de werken ernaar heeft? Kan dat geloof hem redden? Als een broeder of zuster naakt is en gebrek heeft aan dagelijks voedsel en iemand tot ze zegt 'Ga in vrede, wordt gewarmd en gevuld, maar jullie geven ze niet de dingen die hun lichamen nodig hebben; wat heeft dat voor nut (Jacobus 2: 14-16)?"

De vreugde en de pijn van het geloof

Jacobus 1: 2-4: "Beschouwt het louter vreugde, mijn broeders, wanneer je in diverse verzoekingen valt, wetende dat het testen van jullie geloof volharding voortbrengt. En laat de volharding een volmaakt resultaat hebben, zodat jullie volmaakt en compleet mogen zijn, aan niets gebrek lijdende". Romeinen 5: 2-5: "Door wie wij ook toegang hebben door het geloof tot deze genade waarin we staan en wij verheugen ons in de hoop op de heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in verdrukkingen; wetende dat de verdrukking geduld bewerkt en het geduld ervaring en de ervaring hoop en de hoop maakt niet beschaamd, want de Liefde van God is uitgegoten in onze harten door de Heilige Geest die aan ons gegeven is". Petrus in zijn brieven schrijft veel over de pijn van het geloof. 1 Petr. 2: 12 en 13: "Geliefden, beschouw het niet als iets vreemds wat betreft de vurige beproeving onder jullie, die over jullie komt om jullie te beproeven alsof iets vreemds over jullie komt. Maar inzoverre als jullie deel hebben aan het lijden van Christus, verheugt u, zodat bij de openbaring van Zijn heerlijkheid jullie je mogen verheugen met buitengewone blijdschap".

De schoonheid van het geloof

Dat het geloof mooi kan zijn moge blijken uit de volgende verzen van Paulus: "Verheugt u in de Heer ten alle tijden, opnieuw zeg ik het, verheugt u. Laat uw verdraagzaamheid aan allen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest in niets bezorgd, maar in alles met gebed en smeking en dankzegging laat uw wensen bekend worden aan God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Verder, broeders, welke dingen ook maar waar zijn, welke dingen ook maar eerbaar zijn, welke dingen ook maar rechtvaardig zijn, al wat rijn is, al wat liefelijk is, al wat een goede naam heeft; als er enige deugd is en enige lof: bedenkt dat. De dingen, namelijk, die jullie geleerd hebben en ontvangen hebben en gehoord en gezien hebben in mij, doet die dingen en de God van de vrede zal met jullie zijn (Fil. 4: 4-9)".

Geloof in geloof

Het gehele elfde hoofdstuk van Hebreeën roept ons op om geloof in geloof te hebben, door mensen voor onze aandacht te brengen die vol van geloof waren. Het is daarom uitermate belangrijk om aan deze voorbeelden van het geloof vast te houden, zodat we niet teleurgesteld raken.

Geloof in gebed en geloofsgebed

In Lukas 18: 1-8 vermaant de Heer ons om te volharden in het gebed. Hij zegt ons daar dat wanneer een egoïstische en onverschillige rechter tenslotte iemand rechtvaardigt, dan zal zeker God ons helpen die dag en nacht tot Hem bidden.

Ethisch geloof en geloofsethiek

In het relaas van de man die 10.000 talenten schuldig was en die niet iemand die hem een klein bedrag schuldig was, wilde vergeven (Mat. 18), toont de Heer ons dat wat wij Hem schuldig zijn veel en veel meer is dan wat mensen ons schuldig kunnen zijn (want Hij kocht ons met Zijn dierbaar bloed). Nu, omdat Hij ons vergeven heeft, behoren wij ook anderen te vergeven. "Laat alle bitterheid en toorn en woede en geroep en het uitschelden, weggenomen worden van jullie, met alle boosheid en weest lief voor elkaar, mild van hart, elkaar vergevende net als God ook jullie vergaf in Christus (Ef. 4: 31 en 32)". De volgende verzen zeggen ook veel: "Elkaar verdragende en elkaar vergevende, als iemand een klacht heeft tegen iemand, evenals de Heer jullie vergaf, doe ook zo (Kol. 3: 13)". En nog hoger: "Zucht niet, broeders, tegen elkaar, zodat jullie zelf niet geoordeeld worden; zie de Rechter staat dicht bij de deur (Jacobus 5: 9)". En zelfs nog hoger: "In liefde voor de broeders weest mild gezind tegenover elkaar; in eer elkaar voorgaande (Rom. 12: 10)". ". . ., maar in nederigheid van het verstand, ieder de ander hoger achtende dan zichzelf (Fil. 2: 3b)". En toch zelfs nog hoger: "We kennen de Liefde hieraan dat Hij Zijn leven neerlegde voor ons en zo behoren wij onze levens neer te leggen voor de broeders (1 Joh. 3: 16)".

Juridisch geloof & geloofswetten

De volgende verzen mogen volstaan dat het geloof ook wetmatigheden kent: "En evenals jullie zouden willen dat de mensen jullie doen, laten jullie zo ook hun doen (Luk. 6: 31)". "Wezen jullie daarom barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeelt niet en jullie zullen niet geoordeeld worden: Geeft en het zal jullie gegeven worden, een goede maat, dicht gedrukt, geschud en overvloeiende, zal men u in de boezem geven. Want met de maat waar je mee meet, zullen jullie zelf gemeten worden (Luk. 6: 36-38)".

Theologie van het geloof

De inhoud van deze studie zou een geloofstheologie genoemd kunnen worden. De bijbel heeft veel te zeggen over de godheid. Dit kan allemaal theologie genoemd worden. Echter, houd er rekening mee dat we gewaarschuwd worden dat kennis hoogmoedig maakt en daarom is een waarachtige christologische relatie met de Here Jezus waar het op aankomt.

Geloofsfilosofie

De buitenstructuur van deze studie zou een geloofsfilosofie genoemd kunnen worden. De bijbel gebruikt filosofische terminologie. Bijvoorbeeld in de passage waar Paulus uitlegt hoe het geweten werkt, praat hij echt op een manier die psychologische filosofie benaamd kan worden. De manier waarop hij de geest, ziel en het lichaam rangschikt, is filosofisch. Ook het feit dat hij woorden als het verstand en het hart bezigt, is antropologische filosofie.

Paranormaliteit van het geloof

De paranormaliteit van het geloof kan gezien worden in het feit dat de voornaamste leerstellingen van het geloof in de gelovigen bewaard is gebleven door de geschiedenis van de Kerk heen. Wat zogenaamde wetenschappers zien als de volharding van onwetendheid, zie ik als het Werk van de Heilige Geest die ervoor zorg draagt dat in alle christelijke denominaties God met het ene geloof geëerd wordt. We worden opgeroepen om voor het geloof te strijden dat eens aan de heiligen is gegeven (Judas 1: 3).

Bovennatuurlijkheid van het geloof

Ik zie de bovennatuurlijkheid van het geloof in het feit dat God ervoor zorgt dat in de plaatselijke gemeente er steeds weer genoeg talenten en gaven zijn dat het geloof overgedragen kan worden aan het individu door de gehele geschiedenis heen. De Kerk wordt de pilaar en steunzuil van de waarheid genoemd (1 Tim. 3: 15). Ook wordt het gezegd dat de veelvuldige Wijsheid van God bekend gemaakt wordt aan de engelen zoals zij het waarnemen in de Kerk (Ef. 3: 10) en zelfs dat zij ernaar verlangen om (verder) inkijk te hebben in de dingen die ons verteld zijn in de Bijbel (1 Pet. 1: 12)!


De 64 aspecten beter geordend:


lichaam

verstand

ziel

geest

geest

geestesgezondheid

dromen

mystiek

pneumatisch

geloofsgezondheid

geloofsdromen

mysterium tremendum van het geloof

geloofsvertrouwen

gezondheidsgeloof

dromengeloof

mysteriegeloof

vertrouwensgeloof

geesteskracht

verbeelding

romantiek

precatorisch

geloofscapaciteit

geloofsverbeelding

geloofssublimiteit

geloofsgebed

capaciteitsgeloof

verbeeldingsgeloof

sublimiteitsgeloof

gebedsgeloof

ziel

vitaal

historisch

emotionele gewaarwording

ethisch

geloofsvitaliteit

geloofshistoriciteit

geloofsgevoel

geloofsethiek

vitaliteitsgeloof

historiciteitsgeloof

gevoelsgeloof

ethiekgeloof

nutritioneel

economisch

emotionaliteit

juridisch

geloofsvoeding

geloofsspaarzaamheid

geloofsuiting

geloofswetten

voedingsgeloof

spaarzaamheidsgeloof

uitingsgeloof

wetmatigheidsgeloof

verstand

neurochemisch/ biofysisch

logisch

emotionele ideeën

theologisch

geloofswelzijn

geloofsredelijkheid

geloofsidee

geloofstheorie

welzijnsgeloof

geloof in de rede

geloof in ideologie

geloof in theorie

farmaceutisch

empirisch/ experimenteel

sociaal

filosofisch

geloofsdrug

geloofsanalyse

sociaal geloof

geloofsfilosofie

geloof in drugs

geloof in analyse

geloof in het sociale

geloof in een filosofie

lichaam

fysiek

perceptioneel

hedonisch

paranormaal

geloofskracht

geloofswaarneming

geloofsplezier & pijn

geloofsprofetie

krachtsgeloof

waarnemingsgeloof

pleziers- en pijngeloof (SM)

profetiegeloof

kinetisch

zintuigen

esthetisch

parapsychologisch

geloofsbeweging

geloofszintuigen

geloofsharmonie

geloofsbovennatuurlijkheid

bewegingsgeloof

geloof in de zintuigen

harmoniegeloof

geloof in het bovennatuurlijke


DEFINITIES VAN DE TERMINOLOGIE


Geesteskracht

(Verg. Spr. 18: 14): "De geest van een man verdraagt zijn ziekte, maar een gebroken geest wie zal die oprichten!? [of 'wie kan die verdragen?']"

Pneumatisch/ pistisch

Betreft de menselijke geest, 'pneuma [pnui-ma]' in het Grieks. 'Pistisch' betreft het geloof in God.

Precatorisch

Betreft het gebed in de wijdste zin, 'precari' betekent 'bidden' in het Latijn.


Geloofskracht, of de kracht van het geloof, is een zogeheten retrociperend aspect zoals het teruggrijpt op het fysieke aspect van kracht. Krachtsgeloof, daarentegen, is een anticiperend aspect dat kijkt naar de pistische wetssfeer vanuit het fysieke aspect. Met andere woorden, het fysieke aspect van kracht anticipeert op het aspect 'geloof'.

De anticiperende aspecten hebben een dubieuze connotatie. Een krachtsgeloof, of geloof in een of andere macht, doet meestal af aan waarachtig geloof. Zo ook in het geval van andere anticipaties, behalve als men in staat zou zijn om ze te concentreren op Christus, Die de voleinder van het geloof is. Dan krijg je geloof in de kracht van Christus, de waarneming van Hem, enz. Het geloof is te hoog om tweede viool te spelen.

Hebr. 10: 38: "Maar mijn rechtvaardige zal door het geloof leven, en als hij zich terugtrekt, heeft mijn ziel geen welbehagen in hem". Het geloof dan is wat al de andere gebieden van ons leven zou moeten beheersen, omdat geloof, hoop en liefde (1 Kor. 13) de hogere principes zijn. Dit is omdat het geloof rust in het hart en vandaaruit, samen met de hoop (het anker van de ziel, Hebr. 6: 19) en de liefde, zou het onze gedachten en acties moeten motiveren. Romeinen 10: 9 en 10: "Want als u met uw mond Jezus belijdt als Heer en als u in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft doen opstaan, dan zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond wordt belijdenis gedaan tot redding".


Integratie van mijn theoretische antropologie en mijn theologische ethiek.De apostel Paulus: "Laat niemand zichzelf bedriegen, indien iemand wijs meent te zijn in deze tijd, laat hem een dwaas worden; opdat hij wijs worde (1 Kor. 3:18)!"
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: