home > dutch > studies > wetenschap > antropologie > empirisch.php


De psalmist:"Jij bent totaal wonderlijk gewrocht (gemaakt)!"


Het Gebied van de Techniek


De onderhavige studie is een beschrijving van de microcosmos binnen de empirische wetssfeer, i.e. het rijk van de techniek en empirische wetenschappen. Want de 32 antropologische aspecten worden afgeschaduwd in ieder aspect. Maar omdat de microcosmos zowel naar buiten als naar binnen schouwt (naar en terug van de 31 andere aspecten), resulteren 64 aspecten. Deze studie maakt deel uit van een veel groter geheel in de discipline van theoretische antropologie.


UITWENDIGE WERELD

BINNENWENDIGE WERELD

(stoffelijk/logisch -objectief/bijzonder-)

(symbolisch/geestelijk -subjectief/universeel-)

fysieke empiriciteit

verstandelijke empiriciteit

psychologische empiriciteit

xxxxxxxx

materie

fijnstoffelijk

onstoffelijk

geestesstof

chemie

kennis

gevoel

inzicht

energie

theorie

ervaring

scheppingskennis

gezondheid

denken

holisme

religie

Natuurkunde is de substantie van het experiment.

Logica is het bewijs van het experiment.

Psychologie is het bewustzijn en het uiten van kennis door experimentele emotionaliteit.

Het geestelijke is het domein van God en engelen.

letterlijk

objectief

subjectief

figuurlijk/abstract

empirische daden en instrumenten

empirisch theoretiseren

empirische waarde

xxxxxxxx

het wat van techniek

het hoe van techniek

de wie van techniek

het waarom van techniek

----

----

----

----

het materiële

het verstandelijke

het emotionele

het geestelijke

geest

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

ziel

empirische vitaliteit

tijdstechnieken

psychologische technieken

xxxxxxxx

voedingstechnieken

economische technieken

response know-how

xxxxxxxx

verstand

hersentechnieken

empirisch denken

pedagogische technieken

xxxxxxxx

medicinale wetenschappen

trial and error/ experimenteel

sociologische technieken

xxxxxxxx

lichaam

natuurkunde en chemie

empirisch bewustzijn

hedonische experimenten

xxxxxxxx

mechanische technieken

kunstmatige waarneming

empirica van de esthetica

xxxxxxxx


TERMINOLOGIE

Empirische Vitaliteit

Van jogging, via massage tot fysiotherapie, mensen verhogen hun vitaliteit en zo experimenteren ze met hun gezondheid.

Voedings- technieken

Van tuinieren, via genetisch veranderde gewassen tot diëten, voedingstechnieken zoeken naar de beste voeding en eetgewoontes.

Hersentechnieken

Van het aansturen van neurotransmitters in de synapsen, via hersenscans tot plaatselijke hersenchirurgie en hersenimplantaten, doen wetenschappers onderzoek en werken ze aan de gezondheid van onze hersenen en vandaaruit zoeken zij het leven te verbeteren.

Medicinale Wetenschappen, c.q. technieken

Wat zou de wereld zijn zonder medicijnen!? Moderne medicijnen hebben veel meer goeds gebracht dan mislukking. Maar ook deze worden ontdekt door de methode van proberen en falen en daarom horen ze thuis in het medicinale subaspect van de empirica. Biochemie en neurochemie is een biologische discipline in respectievelijk vegetatie en mensen en dieren en wordt ook toegepast in de ontwikkeling van medicijnen. Ik denk dat genentechniek thuis hoort in dit subaspect en is daarom een aspect van de derde graad (dat is een sub-subaspect). Als volgt, het experimentele --> het medicinale (of biochemische) --> de lichaam-lichaam sectie (kinetisch en natuurkundig) houdt genetische technieken in.

Natuurkunde & Chemie

Natuurkunde en chemie hebben vooral te doen met energie (empirische kracht in dit subaspect). Het beheersen van natuurlijke en chemische energie heeft geleid tot een explosie van uitvindingen.

Mechanische Technieken

Van de kabels van een lier, via mechanische prothesen voor benen of armen tot natuurkundige wetten die met beweging te maken hebben, wetenschappers zoeken het leven van mensen aangenamer te maken. Eigenlijk horen formules zoals s/t=v (afstand gedeeld door tijd geeft snelheid) thuis onder het logische sub-subaspect van het mechanische; zij zijn derde graads aspecten tweemaal zo diep als het eerste graads aspect van het experimentele (het mechanische is een tweede graads subaspect onder het experimentele). Als volgt, het experimentele (eerste graads aspect) --> het mechanische (tweede graads sub-subaspect) --> het logische (derde graads sub-subaspect). Al deze zaken zouden vormen van empirische beweging kunnen worden genoemd (in zoverre als er sprake is van het eerste graads aspect van het kinetische).

Tiid Technieken

Van timing apparatuur (horloges o.a.) tot film technieken, werken mensen met tijd en time frames.

Economische Technieken

Van boekhouden tot logistieke technieken, algebra heeft te maken met de zuinigheid van tijd, ruimte en middelen. Dat dit onder de empirica valt, kan geconcludeerd worden uit het feit dat deze technieken niet tot het gebied van officiële logica behoren. Economische vergelijkingen die er uit zien als ruimtevaart technologie zijn, vrees ik, zo veel onzin. De disciplines van macro- en micro-economie hebben meer te doen met (empirisch verkregen) statistieken dan met orthodoxe logica (gebaseerd op apriori aangenomen feiten). Dat is waarom economie ook een wanhopige wetenschap wordt genoemd, evenals sociologie.

Empirisch Denken

Dit kan ook logisch getheoretiseer worden genoemd. En een mogelijke definitie is: de empirische studie van verschillende hypothesen gebaseerd op, of afgeleid van een theoretisch idee, om daartoe te besluiten door deductieve en discursieve redeneringen (van de theorie naar de feiten en andersom). Brain stormen is een vorm van empirisch denken, omdat het een denkexperiment is.

Het Experimentele/ Empirica

De weg via proberen en falen heeft te maken met de tekortkomingen van de menselijke capaciteit. Door middel van experimenten proberen wetenschappers en uitvinders om tot een theorie te komen, al redenerend vanuit de feiten, via een hypothese, tot een centraal idee. Pure empirica is de empirica van de empirica.

Empirisch Bewustzijn

Kleur, licht en patroontechnieken vallen onder het gebied van deze wetenschap. Licht technieken, bijvoorbeeld, kunnen aangewend worden om het hoofd tot rust te brengen en kleur technieken worden gebruikt voor o.a. psychologische doeleinden. In deze gevallen bewerkt en promoot deze techniek feedback of response met diverse studie doelen.

Kunstmatige Waarneming

Lenzen en andere kunstmatige extenties en implantaten helpen mensen om hun zintuigen te verscherpen.

Psychologische Technieken

Deze technieken variëren van vraaglijsten om werknemers te selecteren tot manieren om patiënten, cliënten, of zelfs criminelen te analyseren.

Response Know-how

De scherpzinnige luisteraar heeft slechts een half woord of gezichtsuitdrukking of lichaamstaal nodig. Non-verbale communicatie maakt zeker deel uit van response know-how.

Pedagogische Techniek

De gestroomlijnde vaardigheid om kinderen op te voeden, leerlingen wat bij te brengen of soldaten te trainen.

Sociologische Technieken

Van stadsplanning tot het onder controle houden van een meute, planners en leiders vinden wegen om de maatschappij te regelen.

Hedonische Experimenten

Plezier in het nuttigen van eten en drinken wordt gevormd door combinaties van tegenovergestelde zaken, bitter en zoet, zout en zuur. Met muziek is het ook een kwestie van het combineren van tegenovergestelde impressies. Zo met parfum.

Empirica van de Esthetica

Artistieke experimenten worden gebruikt om een idee, een emotie, gevoel te uiten of een fenomeen of objectief van welke soort ook. De tijd is lang voorbij dat mensen kunst met architectuur, schilder-, en musicale vaardigheden associëren. Het is niet voor niets dat we het hebben over de kunst van opvoeding, liefde, leven, koken of leiderschap. Deze subsectie moet niet verward worden met het eerste graads aspect van esthetica op zich. Esthetica was eens de studie van schoonheid, maar dit idee is vervangen door de houding dat kunst iedere soort uiting van afstandelijkheid en/of uitdrukkingsvolheid inhoudt. Ik gebruik de term empirica van de esthetica (empirische esthetiek) om algemene kunst te onderscheiden van de experimentele speelsheid die de ziel verblijdt. Kunst bevindt zich in alle goeds!


De 64 aspecten beter geordend:


Het geestelijke is niet het gebied van menselijke experimenten (of op zijn minst hoort dat niet te zijn) en daarom alles wat met de geest te maken heeft wordt door x'en weergegeven.


lichaam

verstand

ziel

geest

geest

geestelijke gezondheid

dromen

mystiek

pistisch/pneumatisch

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

geesteskracht

verbeelding

romantiek

gebeden

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

ziel

vitaal

geschiedkundig

emotioneel bewustzijn

ethisch

empirische vitaliteit

empirische tijdsregeling

empirisch bewustzijn

xxxxxxxx

vitale empirica

timing empirica

emotionele empirica

xxxxxxxx

voedkundig

economisch

emotionele response

juridisch

empirische voeding

empirische zuinigheid

empirische uitingen

xxxxxxxx

voedkundige empirica

economische empirica

response empirica

xxxxxxxx

verstand

neurochemisch/ biofysisch

logisch

emotionele ideeën

theologisch

empirische neuroplasticiteit

empirische logica

empirisch holisme

xxxxxxxx

neuroplasticiteitsempirica

logische empirica

holistische empirica

xxxxxxxx

farmaceutisch

empirisch/ experimenteel

sociaal

scheppingskennis

empirisch medicijn

(experimenteel) empiricisme

empirische solidariteit

xxxxxxxx

medicinale empirica

(empirische) experimenten

sociale empirica

xxxxxxxx

lichaam

natuurkundige kracht/ energie

perceptioneel

hedonisch

paranormaal

empirische macht

empirische waarneming

empirisch hedonisme

xxxxxxxx

natuurkundige empirica

waarnemingsempirica

hedonische empirica

xxxxxxxx

kinetisch

zintuigen

esthetisch

parapsychologisch

empirische beweging

empirische waarnemingstechniek

empirische esthetica

xxxxxxxx

mechanische empirica

aesthesiodische empirica

esthetische empirica

xxxxxxxx


Empirische vitaliteit is een retrocipatie van het empirische naar het aspect van vitaliteit en vitaliteitsempirica is een antecipatie van het vitale op het empirische. De eerste kijkt terug en de andere antecipeert. Het is geen muggezifterij om tussen deze twee te onderscheiden. De eerste wijst op experimenten die met vitaliteit te maken hebben en de tweede houdt in dat er ook andere experimenten zijn dan die van het vitale.

Persoonlijk maak ik vaak geen verschil tussen ethische theologie en theologische ethiek. Maar strikt gesproken houdt de eerste in dat er ook een theologie bestaat die niet ethisch is en de tweede wijst op ethische studies die theologisch van karakter zijn. De eerste, in mijn geval, zou ethiek theologie genoemd moeten worden. Het zelfde geldt voor vitaliteitsempirica en experimentele vitaliteit en vitale empirica/ experimenten. Wees daarom voorzuchtig hiermee.

Empirische solidariteit is een sociologisch experiment en sociale empirica is een sociale vorm van de studie van sociologische empirica (dezelfde als empiriciteitsscociologie). De eerste is een antecipatie (want het kijkt naar voren vanuit het aspect van experimentaliteit naar het aspect van socialiteit). En de laatste is een retrocipatie (want het kijkt terug van het sociale naar het experimentele).

Experimenten in de andere secties (die alle te maken hebben met de geest--het domein van God en engelen) kwamen voor in de geschiedenis en komen helaas nog steeds voor; zoals occulte technieken en juridico-politieke manipulaties. Deze hebben allemaal een dubieus karakter, omdat je niet moet spotten met de gebieden van de geest.


Integratie van mijn theoretische antropologie en mijn theologische ethiek.De apostel Paulus: "Laat niemand zichzelf bedriegen, indien iemand wijs meent te zijn in deze tijd, laat hem een dwaas worden; opdat hij wijs worde (1 Kor. 3:18)!"
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: