home > dutch > studies > wetenschap > antropologie > anthroned2.php

De psalmist:"Jij bent totaal wonderlijk gewrocht (gemaakt)!"


Antropologie van de Persoonlijkheid


D1. Tenslotte, deze gehele structuur van onderling samenhangende persoonsaspecten en gedragsaspecten, wordt gestuurd door de persoonlijkheid, bestaande uit een bovengestelde structuur van geweten, wil, en hart. Deze drie superieure elementen zijn ook onderling afhankelijk en hebben ook hun innerlijke en uiterlijke kanten, namelijk:


geweten

wil

hart

'talk'

'gewilligheid'

'walk'

heiliging

ambitie

wijsheid

gevoel voor morele balans

volitie

persoonlijkheid/ ego

hart

het koesteren van persoonlijke morele principes

persoonlijke volitie; het bewustzijn dat men een eigen wil bezit

de eigenlijke 'ego'; de bronnen van het leven; zetel van wijsheid en taal(gebruik)
het nastreven van persoonlijke morele doelen

de persoonlijke richting, c.q. uitoefening van je wil; persoonlijke wilsdoelen; actieve ambities

"Ik-heid"/ persoonlijkheid; hoogste identificaties (mensen vereenzelvigen zich met hun meest gekoesterde geloven/ ideologieën/ idolen)

wil

de geschiktheid van het geweten om door de wil op een introverte of reflectieve manier beheerst te worden in het overdenken van je morele eigenschappen

de wil als pure 'essentie'

de capaciteit om je wil reflectief te beheersen in persoonlijke overdenking van je ambities
de geschiktheid van het geweten om door de wil uitwendig gestuurd te worden in het doen overeenstemmen van al je aspecten met je moraal/ morele eisen

de wil om iets te willen; de capaciteit om te handelen

de capaciteit om de richting van je ambities te beheersen

geweten

het geweten 'an sich'

de wil om gewetensvol te zijn

het bewustzijn van algemene moraliteit in de verschillende aspecten van de onderliggende structuur
het geweten als uitdrukking van en verbinding met het algemene leven in de diverse aspecten van de onderliggende structuur

de wil om gewetensvol te handelen

het vormen & leren van morele principes in de verschillende aspecten van de onderliggende structuurD2. De drie hoofdaspecten van het hart kunnen vergeleken worden met het id, de ego en superego van Freud; of het kind, de volwassene en de ouder persoonszijden (met hun innerlijke en uiterlijke kanten) volgens Eric Bernstein. Hetzelfde geldt voor het hart, de wil en het geweten. Men zou deze begrippen kunnen vervangen, op een minder serieuze manier, met die van Freud en zo tot een dieper inzicht komen van zijn generalisaties. Hoewel deze begrippen nog veel gevonden worden in de polulaire literatuur, spelen ze nauwelijks nog een rol in de moderne psychologie en psychiatrie. Ik vrees dat moderne wetenschappers de baby met het badwater hebben weggesmeten.

Ik ben bang dat ik moet concluderen dat Martin Luther de wil heeft afgeschilderd als een marionet, die of door de duivel of door God bespeeld wordt. Echter, Erasmus, daar ben ik zeker van, heeft de vrijheid van de wil overdreven. De Bijbel leert dat we dood zijn in overtredingen en zonden en dat we slaven van de zonde, als een macht, zijn en dat de waarheid ons alleen vrij kan maken wanneer we slaven van Christus worden. Maar dat betekent niet dat een zondaar niet vrij is om te besluiten of deze buurman of die andere te bestelen. Zelfs een kleptomaan heeft zo'n vrijheid van wil, hoewel hij slaaf is van een zieke en zondige neiging. Alleen God heeft een absolute wil met absolute macht en vrijheid. Dieren hebben een zeer beperkte wil en mensen hebben minder vrijheid dan engelen. Een goed ontwikkeld persoon wilt wat hij kan en kan wat hij wilt. Maar alleen God is oneindig in macht en wilsvrijheid.

Moderne wetenschappers zijn verdeeld over deze kwestie. De een zegt dat het brein van tevoren 'besluit' wat de handen doen en dat dit bewijs is dat er geen geest in de machine zit. De ander beweert dat dezelfde breinscans bewijzen dat de wil zich bevindt in een hoger gebied van de hersenen en dat we de wilsbekwaamheid hebben om ons besluit te veranderen. Ik boorduur voort op het laatste en herinner de lezer aan het bijbelse idee van het hart. Ook, wanneer iemand spreekt, vormt hij een zin van tevoren in zijn brein, voordat hij die woord voor woord uitspreekt. Hierin maakt de wil vrijelijk gebruik van het geheugen en het is niet een of ander deterministisch geheugen dat mij noopt om te spreken. Hoewel het ook waar is dat De mond spreekt uit de volheid van het hart. Maar het is een persoon die, gedurende een langere tijd, zijn hart heeft toegestaan om gevuld te worden met gedachten die het aanspreken. Daarom leert Salomo ook: Waak over je hart meer dan over wat ook maar waarde heeft om bewaakt te worden.

UITWEIDINGEN

Heiliging

Het proces waarbij het geweten gevoelig wordt gemaakt en het hart veranderd wordt. Het tegenovergestelde is een dichtgeschroeid geweten.

'Talk'

De uitingen van je geweten.

'Walk'

Het consequente handelen van het geweten, zichtbaar gemaakt in je leven. (Verg.: 'Your talk talks and your walk talks, but your walk talks louder than your talk talks').

Morele Balans

Zelfs hoewel de Bijbel zegt dat de wijze zijn hart aan de rechterzijde draagt, behoren wij idealiter een morele balans na te streven; aangezien er ook geschreven staat dat men noch ter rechter-, noch ter linkerhand moet afwijken. Op een recht pad te bewandelen moet men instaat zijn om het geweten in balans te houden.

Het Geweten

Een goede definitie van het geweten is 'het morele bewustzijn over iets met jezelf'. Het probleem is, echter helaas, dat wij de neiging hebben om ons geweten onmondig en onwetend te houden, met het resultaat dat we onbewust zijn van onze negatieve hebbelijkheden.

De Wil

De wil zou ook wel de kracht genoemd kunnen worden om een aspect van je wezen te sturen of uit te werken naar realisatie, de wil zelf incluis.

Het Hart

Je hart is het epicentrum van je wezen. Afhankelijk van hoe je het vertaalt, zegt de Bijbel dat de 'uitgangen van het leven voortkomen uit het (bewaren van je) hart'.

Persoonlijkheid/Ego

Misschien zou de ego/persoonlijkheid dat set van karakteristieken genoemd kunnen worden dat een individu uniek maakt.


D3. Het echte epicentrum van een persoon, of de werkelijke 'ego', wordt verondersteld de eigenlijke essentie van een mens te zijn. Het is ook niet te doorgronden en het moeilijkst van alle elementen te benoemen. Misschien wordt het op zijn best vergelijken met een prisma; het spectrum, dan, bestaat uit alle aspecten: om een allegorie van Dooyeweerd te bezigen.

E. Evenals de 32 aspecten van de antropologische structuur, zo ook bezitten de 18 aspecten van de persoonlijkheid ieder zijn eigen plaats in het bestaan. Zoals voorheen gezegd, men moet niet bijvoorbeeld waarneming reduceren tot het fysieke niveau. En zoals bij de vier basiselementen, zo ook hier groeit iemands persoonlijkheid uit de interactie tussen zijn/haar geweten, wil en hart.

F. Het geweten is vaak in conflict met het hart, met de wil in het midden; zoals in het geval van een verslaving gezien kan worden.De apostel Paulus: "Laat niemand zichzelf bedriegen, indien iemand wijs meent te zijn in deze tijd, laat hem een dwaas worden; opdat hij wijs worde (1 Kor. 3:18)!"
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: