home > dutch > studies > theologie > ethiek > theoria > theorie.php


Theoretisch Framewerk

Hier zou ik graag de theoretische achtergrond van mijn theologische ethiek te berde willen brengen. Sommige van de termen zijn duidelijk overgenomen van Hegel, maar worden toegepast op een geheel nieuwe manier. Zij hebben alleen dezelfde namen, maar met heel andere betekenissen.DE THESE

Paradoxaal Aspect I

Paradoxaal Aspect II

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

Synthese I

Synthese II

Parasynthese I

Parasynthese II

Mesothese I

Mesothese II

Paramesothese I

Paramesothese II

Antithese I

Antithese II

Parantithese I

Parantithese II

Hypantithese I (uitwendig wezen)

Hypantithese II (uitwendig wezen)

Parahypantithese I (innerlijk wezen)

Parahypantithese II (innerlijk wezen)


Een goed voorbeeld van deze theorie wordt hierbeneden gegeven. Met uitzondering geef ik de informatie hier zo volledig als noodzakelijk. Wellicht valt het u op dat elders ik niet zo gedetailleerd te werk ga, met dubbele thesen zowel aan de rechter als linker zijde."Verzoen jezelf nu met Hem en wees rustig. Hierdoor krijg je voordeel."

"En het beste van ons leven is moeite en verdriet."

"De vreugde in de Here is onze kracht."

"Lichamelijke oefening heeft maar weinig nut." "Buig de slappe knieën en strek de lamme ellebogen en maak rechte paden, dat niet de overige dingen ook ontwricht worden." "Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want hij die Christus dient door Hem (H.G.), wordt door God geaccepteerd en is beproefd voor de mensen." "In vrede zal ik zowel me ter neder leggen als slapen, want u alleen, o Here, zorgt ervoor dat ik in zekerheid woon." "Genees me, o Here en ik zal genezen zijn; red me en ik zal gered zijn; want u zij mijn lof." "In alle inspanning is profijt."

"Wordt veranderd door de vernieuwing van je verstand en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld." "Het pad van een rechtvaardige is als een licht dat steeds helderder gaat schijnen, totdat de dag bevestigd is."

"Komt tot Mij allen die zich aftobben en emotioneel beladen zijn ... en leer van Mij dat ik nederig en mild van hart ben en jullie zullen rust voor je zielen vinden." "Belijdt elkaar jullie zonden, opdat je genezen mag." "Hij die zijn ziel in deze wereld haat, zal die bewaren tot in het eeuwige leven." "Want vreugde in U is onze kracht." "Werk jullie redding uit met vreze en beven, want God is degene die zowel het willen als het werken bewerkt..."

"... hatende zelfs je kleding dat door het vlees bevlekt wordt." "Verneder je dan onder de machtige hand van God, opdat Hij jullie verhoge op de (juiste) gelegenheid." "Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk." "Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht wordt voleindigd door zwakheid."

Buitensporige ontspanning door muziek, luieren

Sublimatie door hard werk (lichamelijk of mentaal) [symptoom: tik, spanning en/of rusteloosheid van spieren]

Proberen je te ontspannen door overdreven vormen van heiligheid en idealisme [psychologisch zieke strategie: buitensporige controle]

Proberen met je innerlijke tegenstrijdigheden om te gaan door allerlei wettische regeltjes en inspanningen

Omgaan met stress door teveel eten en koopmanie, roken, drinken, softporn en veel masturberen.

De echte zaken vermijden met veel te veel werk en teveel training en onnodige oefeningen, of buiten- sporige aandacht voor hobbies [symptoom: maag- zweer, neerslachtigheid]

Proberen stress op te lossen door occulte yoga met mantra's, enz. [zieke strategie: buiten- sporige routine]

Zenuwachtige en zenuwslopende werkgewoontes volgens occult geloof, met de achtergrond angst voor slechte karma

Stress veronachtzamen door drugs, teveel alkohol, hard porn, gokken en andere verslavingen

Bijna altijd stress proberen te kanaliseren door atletiek [symptoom: hartaanval, hersenschade]

Vluchten in magie en verering van goden en heiligen [zieke strategie: buitensporig ritueel]

Vluchten in occulte vormen van ascese zoals sommige eenzame gurus doen

Satanische vormen van plezier, extreme SM, enz.

Van moord en verkrachting een beroep maken

Geheel afwezig worden van de werkelijkheid door zeer extreme vormen van occulte meditatie

Het suïcidaal negeren van het lichaam


Uiteindelijk ervaren wij spanning en stress omdat God de hoogmoedige wederstaat (maar Hij geeft genade aan de nederige!). Wellicht zijn alle ziekten eigenlijk psychosomatische problemen veroorzaakt door stress. In dat geval moeten er zo een beetje evenveel stress symptomen zijn als ziekten. Maar misschien overdrijf ik het en zie stress en de bijbehorende spanning in teveel zaken. In ieder geval verzwakt stress het lichaam en de ziel en maakt het het lichaam vatbaar voor allerlei zwakheden. Met de psychologisch zieke strategieën bedoel ik natuurlijk onze poging om stress te slim af te zijn en de spanning ervan te lenigen. Ten diepste wordt stress veroorzaakt door ons god spelletje, de poging om de wereld om ons heen naar onze pijpen te laten dansen. We proberen hiermee onafhankelijk te zijn van onze Schepper en dit zou je autotheïstisch kunnen noemen. Het resultaat is altijd zelfvernietiging. De oplossing is een goede balans van de bijvelverzen gegeven in goudkleur en die toe te passen in alle aspecten van ons leven.

Zoals je kan zien, hebben de thesen een dubbel gezicht. Of teveel sport, of teveel eten; beide over langere tijd (yoyo dieet) of afwisselend. De dubbele thesen verworden tot steeds ergere vormen.

In veel gevallen bevechten we stress met hetzelfde: spanning tegen spanning (je tanden knarsen in je slaap, je kaken op elkaar drukken, een stressbal knijpen, enz.) en pijn tegen pijn (krabben tegen jeuk, een boksbal slaan, jezelf snijden); of we geven toe aan genot waardoor er seroteninen vrij komen. Het omgaan met stress kan zelfs tot gevaarlijke gewoonten als het uittrekken van je hoofdhaar leiden en vervolgens het haar op te eten. In dat geval is men terecht gekomen in een vicieuze cirkel die bestaat uit de polen van volharden in je eigen levenstijl en de andere pool van het toch gefrustreerd zijn. En zo krijg je een neerwaardse spiraal. Dan is er een ernstig zelfoordeel nodig en een eerlijk kijken naar jezelf en de wil om uit te breken; voordat je enige mate van gezondheid en welbevinden kan ervaren. Maar dit geldt eigenlijk voor ons allemaal.

Er bestaat een discussie over of er eer en waardigheid gevonden wordt in (hard) werk, of juist in ontspanning. Ik denk dat het antwoord is dat zowel een toegewijd beroep als een serieuze vrijetijdsbesteding hiertoe kan leiden. En er bestaat ook zoiets als dolce far niente.


De profeet Samuël stelde dat opstandigheid gelijk is aan de zonde van occulte machten van voorspelling en dat eigenwijsheid gelijk is aan afgodendienst. In onze theorie wordt dit duidelijk gemaakt door de antithesen en de tegengestelde parantithesen. Hoewel tegenovergesteld aan elkaar hebben ze toch een overeenkomstige identiteit, hierin dat beide evenzeer tegen de Here zijn. Zowel atheïsme als polytheïsme hebben het karakter de enige God te ontkennen en Hem Zijn eer niet te gunnen. En dit geldt voor alle afwijkende thesen aan de rechter en linker zijde van de gulden middenweg, het waarachtige bijbelse midden; het rechte pad dat naar het eeuwige en hemelse Jeruzalem leidt. Daarom is het zo uitermate belangrijk niet af te wijken naar rechts of links, zoals de Bijbel ons waarschuwt. (Ook stelt de Bijbel dat begeerte is afgodendienst. Nu begeerte ((niet onschuldig verlangen)) wordt in alle thesen aan de linkerkant gevonden, vooral in zijn ergste antithetische vorm van de liefde voor geld en afgodendienst wordt in alle thesen aan de rechterkant gevonden, vooral in zijn ergste parantithetische vorm van aanbidding van afgodsbeelden en de geesten die er achter schuil gaan. Zulke bijbelverzen laten zien dat westerse mensen totaal niet beter zijn dan zogenaamde onintelligente polytheïsten. In feite zijn zij hetzelfde!).

Ook, als je teveel afwijkt naar rechts, dan zul je hoe dan ook in andere dingen teveel naar links doorslaan en vice versa. De Here zei het zo: 'Zij ziften de mug uit, maar verzwelgen de kameel'. Vele atheïsten zijn afgeweken naar links, maar in hun zogenaamde 'politieke' correctheid overdrijven ze sommige dingen teveel naar rechts. En hier zijn wij allemaal schuldig aan en zo wordt het vastgesteld dat we te kort komen aan de rechtvaardigheid van God. Dit betekent dat we allemaal geveinsd en hypokriet zijn. De Here Jezus is de enige echte, de uiteindelijk deugdelijke en we moeten ernaar streven zoals Hij te zijn, zodat Zijn heilige persoon gestalte in ons kan krijgen.

De apostel Paulus waarschuwt tegen filosofie als leeg bedrog. Hierbij moeten we niet alleen denken aan het Griekse gedachtengoed van zijn tijd, maar aan iedere idee of theorie, hoe interessant en overtuigend ook, die tegen de Schrift van God ingaat. Maar niet alles wat filosofie wordt genoemd, is ook leeg bedrog. Sommigen, vanwege wat Paulus aan de Kolossenzen schreef, zijn paranoïde geworden en verwerpen zo een beetje alles wat met de rede te maken heeft als buitenbijbelse activiteit, zelfs terwijl in hun beroep ze ook buitenbijbels bezig zijn volgens die gedachte. Sommige van zulke mensen zijn gevallen voor denkrichtingen en ideeën die ook leeg bedrog zijn, hoewel die niet onder de noemer van filosofie verkocht worden. Zulke theorieën gaan onder allerlei namen van samenzweringstheorieën tot valse ideeën van zogenaamde bijbelse afzondering onder de dekmantel van heiligheid. In dezelfde brief aan de Kolossenzen waarschuwt Paulus tegen occulte praktijken in de naam van God, zoals de aanbidding van engelen. En hier hebben wij rationalitis als leeg bedrog, dat wil zeggen een verstand dat met iets wegloopt en idealisme, de ziel en/of geest die met iets ervandoor gaat.
Ergens anders benoem ik de drie thesen aan de linker kant als respectievelijk deïsme, agnosticisme en atheïsme en de drie aan de rechter zijde als mysticisme, pantheïsme en polytheïsme en vervolgens met satanisme als de hypantithese op de bodem. De agnost wijfelt tussen rationalisme en relativisme zoals koning Herodes getwijfeld moet hebben tussen de Sadduceeërs en pragmatische politici als Pilatus. En zo heb je overdreven christenen aan de rechter kant die niet kunnen kiezen tussen de Farizeeërs en de zeloten, tussen overdreven vormen van afzondering van de wereld en fanatisme respectievelijk. En zo, om deze gedachtegang voort te zetten, bevindt de pantheïst zich tussen het magicisme van de polytheïst en het idealisme van de mysticus. Velen kunnen niet tegen de spanning en voegen zich bij hen die zij niet kunnen wederstaan.

Toch kwam Herodes diep onder de indruk van de durf, de kennis en de wijsheid van Johannes de Doper en 'hij luisterde graag naar hem'. En zo heeft de goede boodschap een tijdloze aantrekkingskracht met zijn helderheid en blik op een andere wereld. En velen zijn er die vroeg of laat hun hoofd schudden en onder de indruk zijn. Maar ze komen er niet toe om een duidelijke beslissing voor Christus te maken. En zij gaan voor eeuwig verloren... 'Het is een vreselijk ding om in de handen van de levende God te vallen!


Hieronder ziet u een vereenvoudigde versie van mijn theorie.DE THESE

Paradoxaal Aspect I

Paradoxaal Aspect II

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

Synthese.

Parasynthese.

Mesothese.

Paramesothese.

Antithese.

Parantithese.

Hypantithese.


As the human being is a unity (Paul speaks about the spirit, soul and body in one breath) the one verse, such as 'Heal me and I will be healed...', is applicable to all three entities. Therefore it is possible that I mention it one time under the body and another time under the spirit. For instance in 'Sin and Sickness I' under body and in 'Sin and Sickness II' under spirit (see psychology).

That through the Fall of man not only the physical body has been damaged, but also the spirit and the soul (and so the will and conscience and the mind); may be evident from the proverb by Solomon: "A healthy tongue is a tree of life, but a tear in it is a break in the spirit."

And in this way also the conscience is affected. The Bible speaks of a pure, a weak, a tainted and a singed conscience. And I think these may well be called the thesis and the worsening stadia of the deviations, on the right and on the left.

In one way hate is worse than indifference, as murder is worse than a slap in the face. But in the other way indifference chokes all life like a blanket smothers one's ability to breathe. Is it not therefore that in the epistle to Laodicea the Lord is standing outside and that he calls out: "Would you were but cold or warm. But now that you are lukewarm, I will vomit you out!"


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia

psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: