home > dutch > studies > theologie > ethiek > theoria > ethisch.phpSamenwerking Van Ethische Functies

Het lijkt wel of er net zoveel ethische theorieën zijn bedacht als er belangrijke filosofen zijn geweest. Van het verre westen tot het verre oosten, in nieuwe en oude tijden. In antieke en recente culturen. Geschakeerd van modern tot bizar. In religies en antireligies. Heb ik zelf wel wat nuttigs toe te voegen aan al deze verwarring? Tot op zeker hooge ja, maar in het algemeen nee. Wat ik probeer toe te voegen is om de vier basale functies van het menselijk wezen te nemen en te bezien hoe de Schrift ze toespreekt, namelijk het lichaam, het verstand, de ziel en de geest. Daarom, alles wat ik doe is bijbelteksten groeperen en ze organiseren volgens deze vier functies. Op die manier kunnen we zien dat de Bijbel tot ons spreekt op al die niveaus. De bijbelverzen tegen de goudkleurige achtergrond spreken het geweten, de wil en het hart toe; maar zo ook de verzen genoemd in verband met de vier functies. Sommigen zouden mij kunnen beschuldigen van het forceren van de Bijbel in een filosofische mal die de vrijheid van de Heilige Geest in de weg staat, of erger, van het invoeren van werelds denken. Alsof ik een donkere bril verkoop die het licht van de Here niet doorlaat. Laten we er dan aan denken dat de Heilige Geest Zelf de woorden voor deze functies gebruikt en ze 'lichaam', 'verstand', 'ziel', 'geest', 'geweten', 'wil' en 'hart' noemt. De Heilige Schrift geeft geen filosofische definities van deze zijnsfuncties. Daarom worden we genoopt om de Bijbel te interpreteren in dit opzicht. De Here roept ons ook op om Hem lief te hebben met geheel ons verstand. Daartoe voel ik mij geroepen. Wat nieuw is, als het dat al is, is mijn poging om bijbelteksten te ordenen volgens de vier basale functies. Want de Here, die ons geschapen heeft, heeft iets te zeggen aan alle 'onderdelen' van ons wezen. Vele van zulke verzen die in deze subsite aangehaald worden, overlappen elkaar natuurlijk en derhalve moeten mijn pogingen een zien door een mat glas naar een raadsel blijven.


"Doe dan Christus aan"

"Leg de oude mens af"

"Doe de nieuwe mens aan"

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandsaspect

Gevoelsaspect

Geestesaspect

"Men kan een boom aan zijn vruchten herkennen." Christelijk consequentialisme

"Wordt vernieuwd in de geest van je verstand." "Wordt veranderd door de vernieuwing van het verstand, zodat je de wil van God moge weten." Christelijke deontologie

"Alles wat waar is, waardig, rechtvaardig, heilig, liefelijk, van goede naam, als er enige deugd en lof is; bedenk die dingen." "Doe deze dingen en de God van de vrede zal met julie zijn." Christelijke deugdethiek

"Wees vol van de Heilige Geest". "Blus de Heilige Geest niet uit". "Bedroef de Heilige Geest niet". "De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduldig gemoed, plezierigheid, goedheid, geloof, nederig karakter, zelfbeheersing." Christelijke spiritualiteit

Aristotelische episteme, phronesis en techne

(Neo)platonisme

Ecologische Deugdethiek

Stoicisme. Jainisme. Jin-Jang.

Cynicisme

Utopianisme. Taoisme. Hindoeisme.

Satanisme


BEGRIPSOVERZICHT

Consequentialisme

Filosofie die bepaalt of een handeling verkeerd of goed is naar zijn gevolgen.

Deontologie

Filosofie die het navolgen van regels leert.

Deugdethiek

Filosofie die leert dat je karakter deugdzaam behoort te zijn en dat je deugdzaam moet handelen en wandelen.


Raadpleeg het internet voor de afwijkende filosofieën.


Er bestaan natuurlijk ontzettend veel theorieën die afwijken van de gulden middenweg van de Bijbel. Daarom dienen de gegeven voorbeelden alleen als indicatie. Evolutionisme is puur cynicisme in zijn veroordeling van het creationisme, dat meestal belachelijk wordt gemaakt of in een wangestalte wordt veranderd.

Aristotelianisme moge als een voorbeeld genoemd worden dat het verstand aan de linkerkant afbreekt en het platonisme dat de ziel en haar emotieve ideeën haar eigen belangrijkheid kan overdrijven en zo naar rechts kan afbuigen. Van daaruit kan men door het ene na het andere rode licht gaan, aan beide zijden.

Om een beter zicht op deze afbrekende theorieën te verkrijgen, bekijk onze schema's in ethische theologie.

Wat ik in het bovenstaande schema heb gedaan is ethische ideeën toewijzen aan de zijnsfuncties van lichaam, verstand, ziel en geest; respectievelijk door het combineren van consequentialisme met het lichaam, deontologie met het verstand, deugdethiek met de ziel en spiritualiteit met de geest. Als men deze gezichtspunten aan het werk zou zetten op een praktische wijze in je leven, dan zou je, daar ben ik zeker van, een succesvol christen zijn. Laten we ons echter wachten voor louter getheoretiseer. Het belangrijkste is om de aangehaalde bijbelplaatsten in je hart op te nemen. Theorie moet in de praktijk gebracht worden, of het blijft doods zoals geloof zonder vrucht.

Hoe moet men ze combineren in de praktijk? Het is de Heilige Geest in ons die one geesten, zielen, hersenen en lichamen wil doen samenwerken, zodat een gezonde eenheid ontstaat tot eer van de Here. Als je vol van de Heilige Geest bent, zal de vrucht van de Geest in je leven en dat op een rijkelijke manier. De ziel zal dan niet alleen aan deugdzame dingen denken, maar zal zoeken de daad bij het woord te voegen en dat zal lukken ook. Het verstand zal dan verlicht worden en het lichaam zal het ten uitvoer brengen. Het is daarom niet slechts een kwestie van het combineren van de vier basale functies; maar alles vindt zijn oorsprong in de werking van de Heilige Geest.

Maar hoe worden we vol van de Heilige Geest? In ieder geval niet door een quasi-vurig nederroepen van vuur uit de hemel. Vuur staat voor oordeel. We moeten vernieuwd worden door de wassing van het Woord, toegepast door de Heilige Geest. Melk voor de babies in Christus en vast voedsel voor de volwassenen. Het water reinigt ons hart met het geweten. Daarom behoren we waakzaam te zijn niet ons geweten dicht te schroeien, noch te vallen in overdreven heiligheid, dat leidt tot geveinsdheid en onredelijke veroordelingen. En zo, vergeet termen zoals consequentialisme, deontologie en wat iets meer zij en laat ze in de handen van vruchteloze theoretici en laat het Woord van Christus rijkelijk in je wonen.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: