home > dutch > studies > theologie > ethiek > theologia > vergeving-en-oordeel.phpVergeving en Oordeel


Aangezien er Éen God is en Éen Heer en Éen Geest, behoort er slechts een enkele heilige waarheid te bestaan. Toch? Maar de mensen zijn verdeeld door de meest onzinnige ruzies. En wat betreft die éne zogenaamde waarheid, zo simpel ligt het niet. De waarheid heeft verschillende kanten, evenals een diamant of robijn diverse facetten heeft. Hetzelfde geldt voor de concepten vergeving en oordeel. In het O.T. komen de concepten 'genade en waarheid' veel voor. Wanneer je de genade overbenadrukt, doe je de waarheid geweld aan en zo andersom. Het is een kwestie van balans en gradatie. Zo ook met vergeving en een rechtvaardig oordeel. "Met God valt niet te spotten." Dat wil zeggen, je kan niet ongestraft met alles wegkomen. Hoewel de Here Jezus aan het kruis voor zonden is gestorven, dat betekent niet dat we er met een schone lij vanaf komen. De psalmist zei het zo. Bij U is vergeving, opdat wij U vrezen. En inderdaad, indien God nooit zou vergeven, zouden we onverschillig worden, omdat het toch een hopeloos geval zou zijn. En aan de andere kant, als God een soort Sinterklaas zou zijn die alles door de vingers ziet, dan zouden we ook onverschillig worden.

Omdat we verantwoordelijk zijn aan elkaar in onze wederzijdse relaties en ook omdat we fouten maken, daarom moet er een fijne balans bestaan tussen vergeving en oordeel. Jezus leerde dat het tweede gebod 'heb je naaste lief als jezelf' gelijk is aan het eerste gebod 'heb God lief...' Dit betekent dat ik God Zelf behoor te zien in mijn naasten. Dat toont de dingen in een ander daglicht. Hoe zou ik nog steeds kunnen discrimineren, manipuleren en zelfs tot slaaf kunnen maken, wanneer ik erken dat andere mensen die ik in mijn leven tegenkom, dezelfde heilige rechten hebben als ik? Rechten verleend door God Almachtig. En als en wanneer ik de fout inga, ben ik dus schuldig zowel tegenover mijn naaste als tegenover mijn Maker."Zal de Rechter van de gehele aarde geen recht doen!"

"Je zal gerechtvaardigd worden door je eigen woorden."

"Je zal veroordeeld worden door je eigen woorden."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"Gerechtvaardigd door Geloof." "Jullie zijn gered door genade uit het geloof en dat niet vanuit jullie; het is de gave van God." "Hij die wind zaait, zal storm oogsten."

"Wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus en [dan] zullen we zowel het goede als het slechte wegdragen dat we in onze lichamen gedaan hebben." "Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten."

"De Rechter van de levenden en de doden." "De kinderen behoren niet gestraft te worden voor de zonden van hun ouders, noch andersom" "Zie, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde; zo zeker de slechte en de zondaar."

"De letter doodt, de Geest maakt levend." "Ik, de Here, onderzoek het hart en test de nieren, om een man te geven volgens zijn wegen en volgens zijn daden."

God is vergevend, geduldig en beschermt tot 1000 generaties. Lutherisme

God straft gedurende onze levens tot in het vierde geslacht. Calvinisme

Al je zonden worden absoluut vergeven. Evangelicalisme

Idee van het vagevuur. Catholicisme

Zelfs de duivel zal eens gered worden. Universalisme

Vergolden en gered door de lange karmacyclus van leven en dood. Hindoeisme

Demonen zullen ons belonen voor ons kwaad en wanneer we hun trouw zijn, zullen ze ons beschermen. Satanisme.


Waar de Katholiek met het idee van het vagevuur het oordeel voor de gelovige te hard maakt, daar is de evangelicaal zowel naief als onrealistisch in zijn vergeving. De evangelicalen hebben gelijk zover als het de eeuwigheid betreft, maar zij hebben ongelijk in hun alles-is-vergeven theologie. Niet alleen bepalen onze aardse en tijdelijke levens onze beloning in het duizendjarig rijk en in de eeuwigheid, maar we zullen ook zeker niet met onze zonden wegkomen. Niet alleen wat onze levens betreft, maar ook niet na de rechterstoel van Christus. "Iedereen zal gelouterd worden door vuur." De evangelicaal denkt dat het een win-win situatie is voor hem van alleen maar beloning, maar ook christenen hebben veel te verliezen! Ook de gelovige zal geoordeeld worden voor kwaad en niet alleen beoordeeld. Niet in de eeuwigheid, echter, of in een zogenaamd tussenstadium als het vagevuur.

Dat wij allemaal, ook christenen, door vuur gelouterd zullen worden, slaat in de eerste plaats op het oordeel over onze werken. Als onze werken verbrand zullen worden, omdat ze hooi en stoppelen zijn en niet edelstenen, goud en zilver, dan zullen we als door vuur gered worden. Maar de Heer spreekt ook over de loutering van onze persoonlijkheden, maar niet als zij die veroordeeld zullen worden tot de poel van vuur.

Dat de evangelicaal schuldig is aan lichtzinnigheid blijkt uit allerlei bijbelverzen, zoals Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten, en Hij die wind zaait, zal storm oogsten, en Ik, de Heer, doorzoek het hart en test de nieren, om een man volgens zijn wegen te geven en volgens zijn daden. Zowel gelovigen als ongelovigen zullen rekenschap moeten afleggen van hun gedrag. Wij allen zullen veroordeeld worden door onze eigen woorden, èn gerechtvaardigd door onze eigen woorden. De wijze zal gevangen worden in zijn eigen wijsheid en ook de meer gewone zondaar zal gewogen worden volgens zijn eigen houding en woorden tegenover anderen.

Ik denk niet dat iedereen geoordeeld zal worden enkel en alleen door de objectieve eisen van de tien geboden. Maar ook, en misschien in de eerste plaats, zullen de subjectieve aspecten van onze eigen houdingen en onze gedachten over en tegenover God en onze naasten, een rol spelen in onze beloning en oordeel. Vergeving en oordeel is niet éénrichtingsverkeer. Er is sprake van een horizantale en een wederzijdse dimensie tuseen mensen en een verticale en wederzijdse dimensie met de Schepper. In dit verband vermeld ik ook het handelen van de Here God met de mensheid door de geschiedenis heen in de voortschrijdende openbaringen, in het geval van de martelaren en in zowel vals en rechtschapen geloof. De Persoon van Jezus in dit alles is de maat en onze houding tot Hem bepaalt onze eeuwige bestemming.

God is een vergevend God. Hij bezoekt ons niet naar onze zondigheid en zelfs niet naar onze zonden. Indien U ons zou bezoeken naar onze zondigheid, al lang zouden we vernietigd zijn. Maar Hij stelt wel grenzen aan ons gedrag. Salomo: Iemand die veel gewaarschuwd is, maar toch steeds zijn hart verhardt, die zal plotseling de nek verbroken worden, zodat er geen genezing meer aan zij. Toch in het geval van Simpson, uiteindelijk, trad er een herstel op. Maar het kostte hem zijn leven.

Ten slotte, maar niet in het minst, laten wij schriftplaatsen als Ik wil erbarmen en niet offerande, Erbarmen roemt tegen het oordeel, maar ook verzen als Ik wil waarheid in het binnenste, Het is tijd dat het oordeel begint bij het Huis van God, uit het hoofd leren


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: