home > dutch > studies > theologie > ethiek > theologia > theologisch.php
"Als iemand wijs schijnt te zijn in deze eeuw, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs worde!" De apostel Paulus.Ethiek van de Theologie

In deze afdeling maken wij u bekend met een theologie van de ethiek, of een ethische theologie. Theologie verschilt van Bijbeluitleg hierin dat het grote waarheden bestudeert die niet direct vermeld staan in de Bijbel, maar daar wel uit opgemaakt kunnen worden. Bijbeluitleg interpreteert passages uit de Bijbel en vergelijkt ze met elkaar om ons op die manier te onderwijzen. Maar waarheden zoals aangaande de diverse Personen van de Godheid, de menselijke kant die erbij betrokken is en de hypostatische éénheid (dat Christus één Persoon is die bestaat uit een Goddelijke en een menselijke natuur) zijn minder duidelijk, maar even belangrijk.

Het idee van een Voortgaande Openbaring zal actueel zijn tot het einde der tijden. In het boek Openbaring staat: Dan is het mysterie van God vervuld (Op. 10:7). Ik beweer niet dat de Bijbel niet compleet is. Ik zeg dat er gebeurtenissen zullen zijn tot in de Apocalypse die de Bijbel beter zullen verklaren. Er zijn waarheden in de Bijbel verborgen die nog aangetoond moeten worden, geopenbaard als u wilt. De theologie zal compleet zijn, wat de menselijke geschiedenis betreft (niet wat de eeuwigheid betreft), wanneer het mysterie van God compleet is.

Evenals filosofie zich bezig houdt aan de grenzen van de wetenschap (maar die niet moet laten buikspreken voor subjectieve meningen), zo houdt theologie zich bezig met waarheden die niet direct duidelijk zijn, maar toch erg belangrijk.

Theologie (kennis over de Godheid) is indirect ook kennis over jezelf. De filosofen van oudsher onderwezen mensen zogenaamd om zichzelf te kennen, maar theologie onderwijst je de Here te kennen. En het is alleen op die manier dat onze ogen open gaan over onszelf.

Een theologie van de ethiek, echter, maakt een morele inschatting over andere theologieën, van monotheïsme tot polytheïsme. En dat is de ambitieuze onderneming van deze afdeling. Ideëel zou er slechts een enkele theologie moeten bestaan waaraan we allemaal geloven. Maar de menselijke rede en emotie zijn daarvan afgeweken in de loop van de geschiedenis. Vele zijn de kulten, sekten en religies die een onterechte plaats innemen in de harten van mensen en het is in het hart dat de strijd woedt.Theologie van de Ethiek

God is de Ene en toch Oneindig in Oneindigheden

Vergeving & Oordeel

Goed & Kwaad

Voelt God Emotionele Pijn?
top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria
christologie | bijbel | profetie | apologetiek | wetenschap | diversen
Zeer Serene en Hoge Alt

'De Stem'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2019 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:


Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.