home > dutch > studies > theologie > ethiek > theologia > theologie-ethiek.php


Lewis: "Indien iemand zich richt op de hemel, dan ontvangt hij de aarde erbij; richt iemand zich op de aarde, dan ontvangt hij geen van bei'!"Ethische Theologie Simpel Weergegeven

Volgens de bijbel moeten wij niet afwijken, noch ter rechter noch ter linkerzijde. De volgende diagrammen moeten dat laten zien en ook dat, wanneer je toch afwijkt, je uiteindelijk--als het ware door een geestelijke zwaartekracht--helemaal in de macht van de boze kunt belanden. Het smalle bijbelse pad, zou je kunnen zeggen, is de ware gulden middenweg zonder een compromis aan beide kanten.


NOMENCLATUUR


Christendom

Christendom is niet een religieuze overtuiging of filosofie. De essentie van christendom is een levende relatie met je Maker en Redder in afhankelijke gehoorzaamheid, eerbiedig ontzag en op zijn best in heilige aanbidding.

Deïsme

Dit is de filosofie dat God wel het universum gemaakt heeft als een ingewikkelde klok, maar nu heeft Hij er geen actieve bemoeienis meer mee; noch met de wezens erin.

Agnosticisme

Karakteristiek hieraan is de onverschillige houding die beweert dat je niet kan weten of God nu wel of niet bestaat (gaat hand in hand met materialisme).

Atheïsme

Dit is de filosofie dat God gewoonweg niet kan bestaan. Atheïsme kan onderscheiden worden in niet agressieve en militante vormen. Notoir waren de excessen waarmee Stalinistische en Maoistische communisten deze leer oplegden aan de massa. Vreemd dat posters van Lenin opgehangen werden in fabrieken na zijn dood met de leus "Lenin ziet u!"!Dit zijn de uitwendige filosofieën van de westerse massa's en zij variëren van semitheoretische tot zeer doordachte systemen. De volgende drie manieren van denken zijn populair in landen als India en andere culturen die een meer innerlijke kijk op de wereld hebben.Mysticisme

Het geloof in de goedheid van de ziel en speciaal in die van haar innerlijke gevoelens. Men zou kunnen beweren dat de Romantiek een emotieve reactie was op het koelbloedige karakter van de Verlichting.

Pantheïsme

Het geloof dat God niet alleen alomtegenwoordig is, maar dat in wezen alle dingen, dieren en mensen een soort vonken zijn van de Goddelijkheid. Nu, God is zeker op een of andere manier betrokken bij alles, maar om alles een deel van de Godheid te maken, gaat recht tegen de leer in van Gods transcendentie (Hij troont boven de Schepping, niet erin). Dit verhult ook onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

Polytheïsme

De overtuiging dat natuurkrachten en zelfs abstracte begrippen als overwinning en liefde, activiteiten of zelfs belichamingen zijn van de goden. Er bestaan volgens deze filosofie praktisch evenveel goden als dat er aspecten van het leven bestaan. Dit is ook de reductio ad absurdum die dit geloof ontzenuwt.Satanisme houdt het ervoor dat de Schepper van hemel en aarde zelf eigenlijk de hoofdschuldige is en dat de duivel de ware bevrijder van je ziel is. Karakteristiek voor vele vormen van duivelaanbidding is de alomtegenwoordige gedachte dat 'Alles wat je maar wilt, zal heel je wet zijn'. Satanisme bestaat in oppositie tegen de Judeo-Christelijke achtergrond en kan er in wezen niet buiten.Deïsme resulteert uit de overbenadrukking van het verstand, atheïsme uit de overdreven aandacht voor het lichaam met zijn verlangens (theoretische vormen van atheïsme, zoals het dialectisch materialisme, ontstaan door een combinatie van rationalisme en een onbehoorlijke nadruk op de realiteit van de materie). Materialisme ontstaat door de combinatie van verstand en materie, rede en lichaam; het is de overbenadrukking van rationalisme in interactie met wat een agnostische filosofie genoemd zou kunnen worden met de versierselen van praktisch atheïsme.


Mysticisme resulteert uit de overbenadrukking van de ziel, polytheïsme uit de overdreven aandacht voor de geest. Pantheïsme ontstaat door de combinatie van ziel en geest, mystiek en magie; het is de onbehoorlijke nadruk op mysticisme in interactie met wat een vorm van spiritisme genoemd zou kunnen worden.DEFINITIES VAN DE GEBRUIKTE TERMINOLOGIE


Christus

Christus is niet het Hoofd van een religieuze discipline of filosofie. De essentie van christendom is een levendmakende relatie met je Maker en Redder.

Monotheïsme

Het is één van de voornaamste steunpilaren van het christelijk geloof dat God drievoudig in Éénheid is en dat Hij totaal uniek is.

Mystiek

De andere voornaamste steunpilaar van het christendom is de leer dat je 'herboren' moet worden door de Heilige Geest. Ik noem dit het spiritualisme van de christelijke mystiek. (Niet te verwarren met spiritisme, incl. extreme vormen van de Pinksterbeweging).Naast deze drie definities vallen alle vormen van afwijking. Salomo in het Oude Testament van de bijbel waarschuwt ons dat we niet moeten afwijken ter rechter, noch ter linkerhand. Beide leiden je af van Christus en uiteindelijk kan je dan terechtkomen in demonische slavernij aan de duivel.


Dogmatisme

De slaafse afhankelijkheid aan dode leerstellingen. Er is geen frisheid of echte vrijheid in dogma per se.

Rationalisme

Het geloof dat men ware doelstellingen kan bereiken door de rede.

Materialisme

De materialistische houding dat men het geluk moet vinden door de ophoping van goederen en eigendom. In materialisme, c.q. eigendomsgekte, produceert de wereldse combinatie van rede en materie--rationalisme en hedonisme--een egoistische stroom van goederen en diensten.

Observationalisme

De overdreven studie van de uitwendige aspecten van het leven, zonder echt waarachtige vrijheid, liefde en wijsheid te bereiken in je relatie tot het leven.

Individualistisch idiosyncratisme

De idee dat alle waarheden in wezen afhankelijk zijn van het individu. Ieder zijn eigen 'kick'.

Pleziersgekte

Hedonisme, of pleziersgekte, concentreert zich op het egoïstisch najagen van plezier als het hoogste doel of de weg naar vrijheid.Dit zijn de zes hoofdtreden weg van Christus en zij lopen naar beneden. Er ligt een toenemende mate van externalisatie in deze overtuigingen. Beginnend met valse hoop op de leer an sich, kan men theoretisch afglijden tot smerig gedrag.

De andere treden weg en naar beneden, vertegenwoordigen meer innerlijke vormen van filosofie en religie. Waar de uitwendige vormen overdreven stil staan bij het verstand en uiteindelijk bij het lichaam, daar doen de meer innerlijke gedachten dat bij de ziel en uiteindelijk de geest.Absolutistisch idealisme

De slaafse verering van zogenaamde idealen en absolutismen. Dit leidt af naar mysticisme.

Angelisme

Het geloof dat je de 'unio mystica' kunt bereiken met de hulp van engelen. De apostel Paulus waarschuwt ons in zijn brief aan de Kolossiërs niet van de prijs beroofd te worden op deze manier (ingaande in dingen die men niet gezien heeft).

Acosmisme

De idee dat materie niet echt bestaat, maar alleen subjectief wordt ervaren. Dit gaat vaak gepaard aan de eenzijdige idee dat allen de éne gemeenschap moeten vormen. Dit staat tegenover het westerse individualisme en gaat hand in hand met pantheïsme. Volgens dit geloof moet de enkeling geheel opgaan en samensmelten met de ware doelstelling van de groep. Dit collectivisme is het resultaat van een wereldvreemde combinatie van ziel en geest, mystiek en magie, waarin het individu tot een overdreven onbaatzuchtigheid en gelatenheid wordt genoopt.

Animisme

Het geloof dat alle dingen op een of andere manier levend zijn, doordrongen van 'ziel'. Dit leidt tot polytheïsme. Volgens het animisme huizen er ook geesten in biologische zijnsvormen, zoals bomen, beekjes en zelfs stenen. Dit doet mij aan koning David denken die zelfs de bergen (sic!) oproept om de Heer te loven.

Ritualisme/Cultisme

De idee dat alle goden geëerd en tevreden gesteld moeten worden.

Magicisme

Het egoïstisch jagen naar magische krachten om zo macht en vrijheid te verkrijgen.


Op de laatste stap naar beneden rukt de grote vijand zijn masker af. Hier komen beide de linker en rechterzijde samen, want hier maken zij gebruik van beide de diepe inwendige krachten van magicisme en de uitwendige krachten van hedonisme; alles op de basis van open interactie met demonen.

Satan en zijn horden regeren hier overheersend en bedwingend door de ergste vijandschap tegen Christus. Demonisme als de ware religie van liefde, licht en leven. Christus Jezus betichtte de Farizeeën ervan in Johannes 8 dat hun eigenlijke vader de duivel is. Men zou eventueel kunnen beweren dat vanwege de erfzonde wij allemaal van nature kinderen van de duivel zijn. Maar wat ook de claims zijn die satan op ons heeft en hij beschikt over noniljoen kunstgrepen om ons bezig te houden totdat 'het loon van de zonde is de dood'; vandaag is de aangename dag dat ieder zich keren kan tot de Koning der koningen en Here der heren!!

De apostel Paulus waarschuwt ons dat de duivel zich verandert in een engel van licht en zo zijn dienaren. Zij doen alsof zij trouwe christenen zijn in hun dienst aan God, maar zij draaien alles 180 graden om. Zie, ik zend u als schapen tussen de wolven (in schaapsklederen...).


Dit dan is, in het kort samengevat, mijn ethische theologie. Het is een poging om orde te scheppen in een wereld van verwarring, door de hoofdfilosofieën en theologieën te analyseren die aan de basis staan van deze chaos. Alles opeengehoopt ziet het er uit als een bal spagetti met de slierten vermengd tot een kluwe van redenen, handelingen, gevoelens en geloven (waarin elke combinatie mogelijk schijnt); allen in conflict met elkaar. Wat het geheel bijeen houdt, is het autotheïstische verlangen om god te spelen. Deze hoogmoed is onder ons sinds Adam overtreedde en wij allen kiezen hetzelfde op grote en kleine manieren.top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: