home > dutch > studies > theologie > ethiek > theologia > goed-en-kwaad.phpGoed en Kwaad in Theologie

Veel oprechte mensen worden geplaagd door de vraag of iets moreel goed of kwaad is; of op z'n minst of de uitkomst van een aktie voordelig is of negatief en schadelijk op een of andere manier. Sinds we van de boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten hebben de dingen de neiging om vermengd te raken tot een grijze soep, waaruit men het juiste gedrag moet vissen. De Bijbel dient als een soort handleiding om goed van kwaad te onderscheiden."Vormende het licht en scheppende de duisternis; vrede makende en het kwaad scheppende: Ik de Here doe al deze dingen (Jes. 45:7)."

"De boom van de kennis van goed en kwaad"

"De boom van het leven"

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"Drink ook een beetje wijn vanwege je maag en vele zwakheden." "God geeft ons rijkelijk voor ons plezier." "Doodt dan jullie leden die op de aarde zijn, namelijk ontucht, onreinheid, hebzucht, wat afgodendienst is."

"Ik weet en ben zeker in de Here Jezus dat geen ding slecht in zichzelf is, dan voor de persoon die het als onrein beschouwt." "Wordt veranderd door de vernieuwing van je verstand."

"Zonde is wetteloosheid."

"Alleen Één is er goed, namelijk God."

Kwaad is de afwezigheid van het goede. Privatio boni.

Het is goed om alleen water te drinken en zo. Het is goed om plezier te vermijden. Het leidt toch maar tot kwaad.

Makkelijke echtscheiding is OK. God en Satan zijn personificaties van goed en kwaad.

Plezier is uit den boze. Alleen oprechtheid is goed.

Vrije sex is OK. Plezier is wat je moet doen. Goed en kwaad bestaan niet.

Praktijk van zelfkastijding. Plezier is geheel en al zondig. Zelfs onze geslachtsdelen zijn zondig. Goed en kwaad zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Kwaad is goed en goed is kwaad.


In Jesajah 45:7 staat: Vormende het licht en scheppende de duisternis; vrede makende en het kwaad scheppende: Ik de Here doe al deze dingen. Echter, dit maakt God niet de auteur van de zonde. Wij mensen maken van het kwade zonde. God schept het kwade als een mogelijkheid tot zonde. Maar kwaad kan ook slaan op slechte omstandigheden en in die zin stond God Satan niet alleen toe om Job te plagen, maar Hij nam deel in het geheel door de duivel de vrijheid te geven om Job te bezoeken. Kwaad in de zin van de mogelijkheid tot zonde, daar is God inderdaad de auteur van. Hij wil ons een kans geven, tegen of voor Hem. En wie niet voor Mij is, is tegen Mij stelde Jezus.

De meest extreme stelling is om van goed kwaad te maken en van kwaad goed. Een groot profeet in het O.T. heeft het over mensen die wijs in het kwade zijn. Zeker om de onwetenden te verleiden. Het is minder extreem om het bstaan van goed en kwaad te ontkennen, zoals in het atheïsme. Of om te leren dat goed en kwaad twee kanten van dezelfde medaille zijn, zoals in het Hindoe geloof. Dit maakt het atheïsme een betekenisloze filosofie en het Hindoe geloof onpraktisch.

De idee dat God en de duivel slechts personificaties van goed en kwaad zijn, is niet veel beter en maakt van de realiteit van het lijden een betekenisloos nihilisme. Het tegenovergestelde idee dat plezier op een of andere manier niet goed is en dat alleen een (vage) vorm van oprechtheid goed is, wordt geloochenstraft door het feit dat aan het gebruik van voedsel en de ervaring van het bedrijven van de liefde, een duidelijk gevoel van totale voldoening verbonden is. Ook stelt de Bijbel duidelijk dat niets kwaad in zichzelf is. Laten we dit nuanceren. Sex is niet slecht, maar de manier waarop je het bedrijft kan wel slecht zijn. Het is niet zozeer wat we doen, dat slecht is, maar de manier waarop we het doen.

De katholieke opvatting dat het kwade op een of andere manier de afwezigheid van het goede is (de slechter iets is, hoe minder goeds er in is), spreekt tegen duidelijke bijbelse uitspraken dat zonde wetteloosheid is en Samuels ongehoorzaameheid is als de zonde van waarzeggerij en eigenwijsheid is als slechtheid en afgodendienst. Zonde is de uitgesproken en actieve rebellie tegen God. Hier tegenover staat de overdreven en praktisch mystieke en idealistische opvatting van het vermijden van plezier uit angst dat het alleen maar tot kwaad zal leiden. Het onderdrukken van gezonde verlangens kan veranderen in een weeromstuit. Deze twee tegenovergestelde opvattingen hebben gemeen dat ze het kwade verkeerd voorstellen en het goede te zwak uitdrukken. Zoals zo vaak, wederzijds tegenovergestelde opvattingen kunnen samengaan als in een spagaat.

Theorie en praktijk gaan hand in hand en op deze manier versterkt je theologie je gedrag en andersom. Velen vallen in een vicieuze cirkel die een neerwaardse spiraal wordt. Velen bewegen heen en weer tussen de diverse zijden die als spanningen in hun leven ervaren worden. Zoals altijd onderwijst de Bijbel de echte gulden middenweg aan de zijden van het zwaard en waarschuwt ons tegen het sluiten van een compromis aan de rechter of linkerkant. Het probleem is dat wij vrij vaak een compromis aanzien voor de gulden middenweg. We neigen tot het ervaren van spanning tussen de mogelijkheden die de schepping biedt. Aan de ene kant heb je het plezier van sex en aan de andere kant heb je het bewustzijn van gevaarlijke neigingen. Deze spanning wordt vaak geprojecteerd op gezonde en zuivere verlangens zelf en zo kon het gebeuren dat sex veroordeeld werd als plezier, maar toegestaan als een noodzakelijk kwaad voor het verwekken van kinderen en op deze manier werd er een geveinsde en martelachtige levensstijl gepredikt.

Het vergt een leven lang van geestelijke strijd om deugd en wijsheid aan te leren en bijna niemand bereikt dat om het dan ook nog te verfijnen. Mensen als Salomo werden al op zeer jonge leeftijd wijs, maar op een gegeven moment kreeg sex de overhand. Het is daarom de kunst om niet afgeschrikt te worden door sex, aan de ene kant en aan de andere kant om verlangen in goede greep te bewaren. Om jezelf helemaal te beheersen je hele leven lang, is zo goed als onmogelijk. Vaak, in ieder geval wat eten en drinken betreft, worden wij zwak en krijgen wij een vatsige buik. Laten we dan denken en ons herinneren aan verzen als Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Hij die Christus aan het dienen is in Hem (de Heilige Geest) is welgevallig aan God en acceptabel voor de mensen in het algemeen.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: