home > dutch > studies > theologie > ethiek > psychologia > zonde-en-ziekte.phpHoe we tegenover zonde en ziekte staan

Er bestaan veel meningen over en houdingen tegenover het verband tussen zonde en ziekte. Ze variëren van algehele ontkenning tot magische oplossingen. Wat betreft de laatste, een Hindoe kan menen dat zijn hoofdpijn een (karma) straf is voor iets dat hij in een vorig leven verkeerd heeft gedaan (niet eerder in zijn leven). Dit is een overdreven angst voor de zonde. Aan de linkerzijde bestaan er egoïstische mensen die gebruik maken van mensen wanneer ze de kans krijgen. In deze korte analyse kunnen we natuurlijk niet een diepgaande studie geven over wat volgens de bijbel de relatie is tussen zonde en ziekte en dat ook nog nagaan in actuele gevallen; als dat al mogelijk zou zijn. Dit gebied blijft een kwestie van geloof, maar zoals Pascal zei, "Het geloof heeft redenen die de rede te boven gaan". Alles wat ik hier doe is een paar relevante schriftplaatsen aanhalen en een paar misopvattingen weerleggen.

"Beste broeder, ik bid dat in alle opzichten het goed met je mag zijn en dat je in goede gezondheid mag verkeren, evenals je ziel gedijt."

"Onze uitwendige mens wordt afgebroken."

"De inwendige mens wordt dag aan dag vernieuwd."

"Niet zij die gezond zijn hebben een arts nodig, maar zij die ziek zijn". "Genees mij, Here, en ik zal genezen worden; red mij en ik zal gered worden: want U moge mijn lof zijn". "... het zal als bevochtiging voor je beenderen zijn". "Dierbaar in de ogen van de Here is de dood van Zijn gunstgenoten". "Daarom zijn er vele zieken onder jullie en sommigen ontslapen".

"Hij die Mij wil volgen, laat hem zichzelf ontkennen en zijn kruis dagelijks op zich nemen en laat hij Mij volgen". "Hij die zijn leven wil redden, zal het verliezen en hij die zijn leven verliest vanwege Mij en Mijn evangelie, zal het redden". "... maar Trofimus liet ik ziek achter te Milete". "Jullie bezitten niet, omdat jullie niet bidden; jullie bidden wel...maar het is om het in jullie lusten door te brengen". "Het leven van een mens bestaat niet in wat hij bezit". "Hij die spaarzaam zaait, zal spaarzaam oogsten en hij die al zegenend zaait, zal met zegeningen oogsten. En dit zoals iedereen van tevoren heeft gekozen, niet met droefheid en niet onder dwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief".

"Belijdt elkaar jullie zonden en bidt voor elkaar, opdat je genezen mag worden". "We prijzen hen gelukkig die volhard hebben. Jullie hebben van de volharding van Job gehoord en jullie hebben het einde gezien dat de Here hem gaf, dat de Here vol erbarmen is en medelijden". "Gezegend is de man die volhoudt onder verleiding. Want wanneer hij beproefd is gebleken, zal hij de kroon van het leven ontvangen die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben". "Het loon van de zonde is de dood". "...dat je vreugde volledig vol mag zijn."

"Een blijmoedige geest is goed voor de genezing". "De geest van een mens steunt hem in zijn ziekte, maar een gebroken geest, wie zal die opbeuren". "Is iemand ziek onder jullie? Laat hij dan de oudsten van de gemeente roepen en laten zij over hem bidden, hem zalvend met olie; en het gebed geofferd in geloof zal de zieke herstellen en de Here zal hem oprichten en als hij zonde heeft begaan, zullen die hem vergeven worden". "Er is een zonde die de dood als gevolg heeft".

Ziekten kunnen veroorzaakt worden door schuldgevoel, maar ze kunnen niet worden genezen door een zogenaamd heilig leven. Rational(istic)isme

Algehele gezondheid verkrijg je zeker als je je houdt aan rust, regelmaat en reinheid en een heilig leven. Mysticisme

Er bestaat zoiets als psychosomatische ziekte, maar het heeft niets te maken met het geweten. Seculier humanisme

De Here heeft ons "geen van deze ziekten" belooft. Voorspoedsevangelie

Er bestaat in het geheel niet zoiets als zonde. Daarom bestaat er geen verband met ziekte. We zijn maar molecuulmachines die mankementen kunnen vertonen. Atheïsme

Ziekten maken deel uit van de schijn (maja) van het tijdelijke leven. Aanbid de goden en zij zullen je genezen. Magicisme

Leef snel, sterf hard//Satan kan je steunen


Ziek van de zondigheid en zondig van de ziekte, een negatieve spiraal (met uitwassen zowel aan de linker- als de rechterzijde).

Volgens Mat. 8:17 het vers in Jes. 53 (vers 4), het vers dat misbruikt is om te beweren dat de Here voor al onze ziekten is gestorven, moet duidelijk worden toegepast op het werk van de Here op aarde en niet aan het kruis. Hij genas mensen en anderen wekte Hij op uit de doden. Het is een lering van demonen om gezondheid en rijkdom te claimen op basis van Jes. 53. Ik beweer niet dat er geen wonderen meer kunnen plaatsvinden, maar de westerse maatschappij en het christendom daarin, is zo verslechterd dat God ons in het algemeen geen wonderen meer vergunt. Dit betekent niet dat de Here ons geen wonderen geeft op het zendingsveld wanneer mensen verlost worden van demonische gevangenschap door de bekering. Maar de Here moedigt ons wel aan met de woorden: Daarom zeg ik jullie, alles waar jullie voor bidden en jullie vragen, gelooft dat jullie het hebben ontvangen en jullie zullen het hebben (Markus 11.24). Echter er staat ook: Jullie hebben niet, omdat jullie niet vragen. Jullie vragen wel, maar het is om het in jullie lusten door te brengen.

De grote apostel Paulus liet Trofimus ziek achter te Milete en de Here, Die zelfs mensen uit de dood opwekte, liet Johannes de doper achter, die vervolgens onthoofd werd in een gevangenis! Zeker daarom zal de Here niet de gebrokenheid van de schepping genezen en zal ook ons ziekten als kanker en ook ongelukken en uiteindelijk de dood later ervaren. Dit alles staat in schril contrast met het zogenaamde welvaartsevangelie, dat christenen zelfs doet twijfelen of zij überhaupt wel gered zijn; omdat ze gaan door wisselvalligheden, slechte gezondheid en verdrukkingen. En wat dan te denken van Job, het grote en angstinboezemende voorbeeld van lijden en pijn? Kan er een groter contrast zijn met deze valse beloften!

Om rijkdom te claimen in naam van de Here is nog schandelijker. De Schrift zegt dat arme gelovigen veel geloof hebben en de rijke broeder in Jacobus hoofdstuk één moet op zijn nederige staat zien, omdat hij als een bloem is die verdort. Volgens hetzelfde hoofdstuk moeten we ons verblijden in het testen door verleidingen en Petrus zegt dat we niet verbaasd moeten zijn over het vuur van verdrukking en tegenslag. Ook, de apostel Paulus zelf had een engel van de Satan om hem te slaan met wat zeer waarschijnlijk een oogziekte was, zodat hij niet hoogmoedig zou worden. Echter, de Here belooft ons dat wanneer we geven op een zegenende manier (niet alleen geld, maar ook tijd en toewijding), we ook op een gezegende manier zullen oogsten. Salomo zei het zo: "De gulle man zal voorspoedig zijn en de man die bewatert, zal zelf bewaterd worden". Maar, zo was het geval met Job. Toch ontving hij het dubbele aan het einde. Maar belangrijker dan geld en goed is een "goed hart", omdat het een "voortdurend feest is". En ware Liefde en Wijsheid bouwen zo'n hart!

Het welvaartsevangelie is een vorm van fideïsme dat mensen hun geloof laat betwijfelen en zelfs hun heil; tenzij het hand in hand gaat met veel gezonde leer (wat velen tot op zekere hoogte in de war brengt). Op deze manier maken demonen het christenen lastig en maken hen ongelukkig en beroven hen van hun vreugde in de Here. Ook gebeurt het dat demonen gebruik maken van twijfelachtige figuren die genezingen bewerken die geestelijke belasting veroorzaken en die verhinderen dat mensen geheiligd worden en rijk aan gebed zijn. Wanneer je zegen te graag wilt, zul je het niet ontvangen en demonen zullen je waarschijnlijk verleiden en lastig vallen, of erger. Bovendien waarschuwt de bijbel ons op een realistische manier dat we het koninkrijk door vele verdrukkingen moeten ingaan. Hij heeft geen kalme reis beloofd, maar ware christenen zullen een behouden aankomst behalen.

Het vers in Jacobus 5, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dit bewuste vers wordt door velen overdreven en de olie moet denk ik niet letterlijk genomen worden, maar geestelijk voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. We moeten het verbinden aan het vers volgens welke we elkaar onze zonden moeten belijden en bidden de één voor de ander "... opdat jullie genezen worden". Ook moeten oudsten er rekening mee houden dat sommigen dit vers kunnen gebruiken als een voorwendsel om aandacht op zich te laten verstigen en om een betreurenswaardige rol te spelen, in plaats van direct op de Here te zien en het van Hem te verwachten. Bovendien wanneer een of andere omstandigheid of ziekte je kruis is, dan zal de Here het niet wegnemen en moet je het geduldig dragen, zoals zelfs in het leven van de apostel Paulus het geval was. Zijn wij beter dan hij? Zijn predikers van dit valse evangelie beter? Nee.

Echter, dit betekent niet dat we geen succes kunnen behalen in opleiding, carrière en beroep, of dat we niet gezond kunnen zijn. Maar het Woord zegt wel dat wanneer wij ouder worden het lichaam zwakker wordt. (Het welvaartsevangelie, in principe, onkent dit realistische bijbelvers). Maar de inwendige mens kan iedere dag weer vernieuwd worden. En zij die de Here verwachten zullen hun krachten vernieuwen als die van jonge adelaars. Dat is ook belangrijker je persoonlijke relatie met de Here.

Wat betreft een mystieke of overdreven idealistische houding over zonde en ziekte. Ook hier is er geen sprake van een realistische belofte. Er bestaat geen twijfel dat rust, regelmaat en een goede hygiëne en een vrome levensstijl, de gezondheid bevorderen en zelfs een mate van succes. Maar dit is zeker geen garantie, zoals we in het geval van Job kunnen zien. Echter, het boek Job leert ook dat het een leugen is om te gevolgtrekken dat er sprake van zonde moet zijn wanneer iemand getroffen wordt door ellende. Maar de apostel Paulus zegt wel dat wanneer we onszelf niet onderzoeken bij het aanzitten aan de tafel van de Here, wij ons een oordeel zullen eten en drinken.

De rationalistische (als tegenovergesteld aan de rationele) benadering, die is niet realistisch genoeg. Een halfhartige houding tegenover het probleem van de zonde zal je verlangen om een heilig leven te leiden, verminken. We moeten niet alleen ons verstand gebruiken, maar ook onze ziel en geest in deze zaken, dat wil zeggen onze gevoelens en een houding van gebed.

Ik wijd niet verder uit over het idee dat wij maar machines zijn, of over het Hindoe idee van de reïncarnatie. Wat betreft agnostisch humanisme, hier is de zonde gereduceerd tot slechts een probleem van stress en een ongezond leven. Laten we niet in de war raken door allerlei leringen die er te koop zijn, maar zoals de Bereeërs laten wij de Schriften uitpluizen en nagaan en dan ze toepassen en we zullen deste wijzer worden.
top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia

psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | profetie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: