home > dutch > studies > theologie > ethiek > psychologia > zonde-en-ziekte-2.phpChristelijke Analyse Over Eventuele Relaties Tussen Zonde En Ziekte

Jezus sprak de woorden dat Artsen zijn er voor zieken. Maar wanneer je bedenkt dat aan de ene kant er kwakzalvers en naturalisten bestaan en aan de andere kant er alternatievelingen als homeopaten en medicijnmannen actief zijn, wat dan is een echte arts? Het verhaal van de vrouw met de voortdurende menstruatievloed die al haar geld aan artsen besteedde die claimden dat ze haar konden helpen, toont aan dat dit een zeer belangrijke vraag is. Jezus weidt hier niet over uit. En zo laat Hij het aan onze eigen verantwoordelijkheid over om deze vraag te beantwoorden.

Geloof het of niet, maar er bestaan zogenaamde christenen die zich als medicijnmannen gedragen in hun poging om mensen uit de doden te doen opstaan en in hun praktijk van het uitdrijven van demonen die met elke mogelijke ziekte hebben te maken. In dit alles roepen ze meer demonen op dan ze uitwerpen. Dan heb je de herbalisten, totaal gekant tegen chemicaliën. In hun kamp kun je ook de homeopaten rekenen. Die maken hun gehoor duizelig met termen als allopathie en similia similibus curanda sint. Maar ze zijn kwakzalvers. Toch hebben ze een fervente aanhang.

In landen als India en veel Afrikaanse naties heerst er veel bijgeloof en geloven velen zelfs in gevaarlijke occulte praktijken die mensen in demonische gebondenheid houden. Christenen doen er goed aan om zich verre te houden van zulke afdwalingen.

Laten we ons er heel goed bewust van zijn dat niet iedere ziekte veroorzaakt wordt door een bijbehorende zonde. Vaak bestaat er geen causale relatie, maar is het een geval van een gevallen Schepping. En in het geval van christenen is het de bedoeling dat ziekte meewerkt ten goede en voor de eer van God. Een goede geest onderwerpt zijn ziel onder de machtige hand van God en probeert niet onder zijn dagelijks kruis uit te komen door leugens te geloven. Dit gezegd hebbende, laten we naar een paar bijbelverzen kijken die laten zien dat er werkelijk een verband tussen zonde en ziekte kan bestaan."Voor hen die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede."

"Heel de Schepping zucht."

"We zijn een nieuwe schepping in Christus."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

Jezus: "Artsen zijn er voor zieken." "Er bestaat een ziekte die tot de dood voert. Ik zeg niet dat je voor die ziekte moet bidden."

Salomo: "Er bestaat een tijd om te doden en er bestaat een tijd om te genezen."

Apostel Paulus: "Belijdt elkaar jullie zonden en bidt voor elkaar, opdat jullie mogen genezen."

"Genees me, Heer en ik zal genezen worden, red me en ik zal gered worden; want moge U mijn lof zijn."

God heeft misschien iets te zeggen wanneer je ziek bent, maar meestal heeft het gewoon te maken met een gevallen schepping. Deïstisch

"Heeft hij of zijn ouders gezondigd zodat hij blind geboren is?" Mysticistisch

Meestal is ziekte gewoon bad luck, maar het kan geen kwaad om je af te vragen of er een diepere onderliggende reden bestaat. Agnostisch

God is tegenwoordig in ons en daarom kunnen we onmiddellijke gezondheid en voorspoed claimen. Quasi Pantheïstisch

Er bestaat absoluut geen relatie tussen zogenaamde zonde en ziekte. Atheïstisch

We kunnen macht over de dood claimen en we zouden christelijke 'magiërs' moeten kunnen zijn. Quasi Polytheïstisch

Er bestaat geen zonde of ziekte in Satan. Satanistisch


In gevallen als van kleptomanie en pyromanie en ook met alcoholisme en gokken, moge het duidelijk zijn dat een persoon zowel ziek als zondig is. Ziek van de zonde en zondig van de ziekte. Een afschuwelijke vicieuze cirkel. Ook bijbelverzen als Belijdt elkaar je zonden en bidt voor elkaar opdat jullie mogen genezen, laten zien dat genezing veroorzaakt kan worden door het belijden van wat je iemand misdaan hebt. Dan heb je de situatie in de geloofsgemeente van Korinthe, waar er vele zwakke christenen waren en sommigen die ontsliepen. Allemaal vanwegen hun betreurenswaardige gedrag.

Maar aan de andere kant is voorspoed geen bewijs of een teken van Gods zegen. Sodom en Gomorra waren rijke steden. Ook het Nieuwe Testament, in de brief van Jakobus, stelt: We prijzen gelukkig hen die volhard hebben. Jullie zagen de volharding van Job en letten op het einde van de Heer, dat Hij vol van sympathie is en zorgzame liefde.

We moeten de Heer smeken om wijsheid en behoren haastige gevolgtrekkingen te vermijden. Wanneer een christen getroffen wordt door rampspoed, betekent dat niet dat er een of andere erge zonde in zijn leven verborgen is. God bezoekt ons niet naar onze zondigheid. Anders waren we allemaal allang vernietigd. Hij is vergevingsgezind, zodat we Hem vrezen. God is niet een of andere Sint Nikolaas, noch is Hij een boeman die je achtervolgt zonder genade.

Op het zendingsveld worden trouwe christenen gebruikt door de Heer om zielen te bevrijden van occulte gevangenschap gewoon door het brengen van de blijde boodschap. Dit leidt vaak tot verbetering van de gezondheid voor de nieuwbekeerden. Ook hier omdat er vaak een relatie bestaat tussen afgodendienst en ziekte.

Laten we ook niet in de ban komen van wettische regels voor ons leven à la geheelonthouder die een streng regiem voert van rust, regelmaat en schoonheid. De Heer bracht ook hele nachten door in gebed en leefde niet volgens een vaste leefregel die dat verbood. Hij at ook lekkernijen en dronk alcohol en ging om met zondaren bij wie hij geloof in Zijn Persoon vond.

Gezondheid, dan, wordt zeker niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat er een causale relatie met zonde bestaat, maar het hoeft niet. Ergens anders heb ik het over de oogziekte gehad die Paulus achtervolgde vanwege zijn hoogmoed. Maar de geliefde discipel en apostel Johannes bidt in zijn derde brief dat een zekere Gaius lichamelijk net zo gezond mag zijn als in zijn ziel. Gebed is een belangrijk wapen. Maar herinner je en wees je ervan bewust dat de Heer ook 'Nee' kan zeggen en dat we ons aan Hem moeten onderwerpen en de duivel moeten wederstaan, wanneer die ons probeert te verleiden tot zonde. Als we ver genoeg komen, leren we dit: Niet alleen dit, maar we roemen ook in verdrukkingen; wetende dat verdrukking lijdzaamheid bewerkt en lijdzaamheid een degelijk karakter en een degelijk karakter hoop: en de hoop maakt niet beschaamd, want de Liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die aan ons gegeven is.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: