home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > zenoned.phpAchilles en de Schildpad


"God woont in de eeuwigheid (dwz. Hij transcendeert tijd en ruimte) en bij de gebrokenen (niet vernietigden!) van hart en de nederigen van geest."

"De zichtbare dingen zijn tijdelijk."

"De onzichtbare dingen zijn eeuwig."

lichaam

verstand

ziel

geest

"... in een ondeelbaar ogenblik ..." "Alle mensen zijn als een stofje aan Zijn weegschaal."

"Hij heeft alle sterren bij hun naam genoemd." "Er bestaat geen maat voor Zijn verstand."

"Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?"

"God is geest." "... Zijn engelen zijn vurige geesten, dienstknechten ..."

God heeft het universum in beweging gezet en nu loopt het af als een klok. Deïstische denkers als Voltaire. Geest is een geval van fijnstoffelijkheid. Tertullianus.

Met de hulp van engelen kunnen wij de unio mystica bereiken, eenheid met God. Neoplatonisten en mystici als Ruysbroeck.

Er bestaat alleen materie en ruimte. De cosmos is geworden door theïstische evolutie. Wanneer we alles begrijpen door een universele theorie, zullen wij gods verstand doorgronden. Stephen Hawking.

Beweging is technisch onmogelijk. Zeno. Beweging en ruimte zijn maya (uiteindelijk een illusie). Pantheïsme. Materie is uiteindelijk een geval van geest. Acosmisme.

Het universum bestaat uit nihilistische materie en ruimte. Wij hebben god vermoord. Nietzsche.

Wij kunnen nergens zeker van zijn. Je kunt niet eens je eigen ogen vertrouwen. Pyrrho. Alleen de goden weten wat er gaande is. Polytheïsme.

Zowel tijd als ruimte zijn in de handen van satan en zijn demonen/ goden.


De oude Griekse filosoof Zeno stelde het volgende probleem. Zeg dat Achilles tegen een schildpad moet rennen en de schildpad mag als eerste beginnen. Wanneer de schildpad half op weg is mag Achilles gaan rennen. Volgens Zeno kan Achilles de schildpad nooit inhalen. Want wanneer hij de helft heeft ingehaald kan de volgende helft weer gehalveerd worden en dit ad infinitum. Tot op de dag van vandaag hebben filosofen hier geen passende oplossing voor gevonden.

Mag ik de volgende oplossing aanbieden. Ten eerste moet er gesteld worden dat er niets oneindig klein of oneindig groot kan bestaan. Het filosofische woord infinitesimaal, daarom, moet het allerkleinste, of het ondeelbare in feite betekenen. Alleen de godheid is oneindig. Indien tijd en ruimte tegelijkertijd oneindig klein en oneindig groot zouden zijn, dan zou er geen plaats voor God zijn. Dan, in feite, zou de cosmos God zijn. Maar zelfs wetenschappers als Stephen Hawking geloven dat het universum begon met de grote van een erwt (maar een goede vriend wees mij erop dat dan de zwaartekracht zo groot zou zijn dat de Big Bang niet eens plaats had kunnen vinden!)

Dat er niets kan bestaan dat oneindig klein is, is niet zomaar een axioma, maar het is common sense. Want indien er geen allerkleinste deeltje bestaat dan zou de cosmos een illusie zijn. Materie zou geen materie meer zijn, maar geest. Echter, de bijbel spreekt van een ondeelbaar ogenblik en de oude Grieken hadden het al over het echte atoom (het niet door te snijden allerkleinste stofje). Achilles kan de schildpad echt wel inhalen juist omdat er een allerkleinste ondeelbaar deeltje bestaat en daarom een ondeelbare lengte van ruimte!

Het ondeelbare deeltje, de echte atoom, moet direct in de hand van God zijn. En de bijbel stelt dan ook dat de Zoon van God alle dingen door het woord van Zijn kracht draagt. He holds the whole world in His Hands!

Dat God in de eeuwigheid woont betekent natuurlijk niet dat Hij een eeuwig huis heeft. God woont in een ontoegankelijk licht. Het Vaderhuis moet een geschapen plaats zijn, zoals hier uiteengezet. Noch betekent het dat in de hemel wij geen tijd zullen kennen, want we zullen in dit opzicht niet als God zijn. Zelfs engelen ervaren tijd hoe relatief die ook voor ze moet zijn. De bijbelse uitdrukking 'tot in de eeuwen van de eeuwen' impliceert duidelijk de progressie van tijd. Alleen God woont in de eeuwigheid, waar, als op een hoge berg, Hij alle tijd en ruimte aanschouwt; verleden, heden en toekomst (totop het ondeelbare stofje)!

Tertullianus, een vroege kerkvader, dacht dat God uit het allerfijnste stof bestaat. Echter, de bijbel voorspelt dat het universum eens in brand gestoken zal worden en zal smelten; en dan zal de Here de eeuwige hemel en aarde maken.

Dat de deïsten het fout hebben, wordt aangetoond door de redenering (om Hebr. 1:3 maar niet te vermelden) dat er een ondeelbaar stofje moet bestaan. Fysici die beweren dat wanneer we eenmaal de universele computer code van de cosmos gekraakt hebben, dat we dan het verstand van God zullen doorgronden, zijn als de acosmici die beargumenteren dat alles ten diepste ziel is. Het is niet voor niets, daarom, dat zij zijn als oosterse en pantheïstische mystici. Dit is de paradoxale identiteit van de wederzijds tegenovergestelde posities van materialisme en acosmisme.

Moderne nihilistische denkers hebben met Griekse denkers als Pyrrho gemeen dat we het universum niet kunnen doorgronden en dat het in feite zinloos is.

Dat de bijbel stelt dat alle mensen (in het verleden, heden en in de toekomst) als een stofje aan Zijn weegschaal zijn, is vanwege het ondeelbare deeltje. Maar natuurlijk wordt hier alleen gedoeld op de materie, niet op een of andere pantheïstische visie. Want de Here stierf voor alle zielen en daarom is een ieder uniek en kostbaar.

Mystici die zich begeven in dingen die ze nooit aanschouwd hebben en die eigenlijk engelen aanbidden als hun tussenpersonen (ook de katholieken die Maria en de zogenaamde heiligen vereren [en in feite hebben de heiligen dezelfde functies als de oude Griekse en Romeinse goden]), verwijderen zichzelf van de Here evenveel als de deïsten die beweren dat God, na alles geschapen te hebben, nu de cosmos laat aflopen als een klok. Ook dit is een paradoxale identiteit van wederzijds tegenovergestelde geloven.

De satanisten schijnen zich niet zo druk te maken om zulke zaken en zij schijnen een houding te hebben van het prefereren te geloven dat satan en zijn benden aan de winnende hand zijn. Of zij gaan bewust een eeuwige hel tegemoet.

Omdat er een allerkleinste deeltje bestaat, een ondeelbaar stofje van ruimte en een ondeelbaar ogenblik van tijd en omdat het universum eindig is, moet er een mathematische vergelijking van de cosmos bestaan en de Here die alle dingen door het woord van Zijn kracht draagt, moet die weten. De nieuwe hemel en aarde van de toekomstige eeuwigheid zal ook een vergelijking hebben met de mogelijkheid tot oneindige en eeuwige uitbreiding (en dat deel verloor Adam door zijn Val); maar toch relatief voor de godheid. Voor de ziel en de geest bestaan er echter geen vergelijkingen, neem ik aan, omdat ze onstoffelijk zijn. Daarom zijn gevoelens zo kostbaar en zijn geestelijke zaken zo vol van betekenis. Toch zegt de psalmist dat de Here onze tranen opvangt als in een fles en volgens het boek Daniël weegt Hij geestelijk alle volkeren.

Dat het universum niet echt oneindig is, is omdat er niets oneindig groot bestaat (behalve de godheid zelf) en wordt ook bevestigd door de Schriftplaats dat alle sterren benoemd zijn door God. Het moge dus duidelijk zijn dat Hij hun eindige hoeveelheid kent, hoe astronomisch dat getal voor ons eindige verstand ook moge zijn.

De vraag rijst wat er zich dan achter het universum van de sterren bevindt. Ook hier geeft het woord van God een antwoord. De bijbel heeft het over drie hemelen, met het paradijs in de derde hemel. De eerste hemel, dan, moet de atmosfeer zijn, die door Paulus de lucht wordt genoemd en de tweede hemel moet de sterrenhemel zijn. De hemelen van de engelen (de bijbel in Gen.1:1 heeft het over de hemelen, op zijn Hebreeuws een zogenaamde dualis; zijnde de eerste en de tweede hemel [de engelenhemel bestond toen al!]) worden door Salomo en elders de hemelen der hemelen genoemd (zoals het heilige der heiligen). Het zijn de derde hemelen (meervoud!) die de stoffelijke hemelen omvatten, omdat het geestelijk sterker is dan de materie. En Salomo roept het uit in zijn gebed dat "zelfs niet de hemelen der hemelen kunnen U bevatten!" Aan de ene kant kun je denken aan de hemelen als een fysieke plek, dus, en concluderen dat die zich boven de sterren bevinden. Echter, aangezien de hemelse gewesten ook een geestelijke plaats zijn, kan men er ook naar kijken in termen van veelvuldige dimensies, steeds hoger gerangschikt naarmate hun engelen machtiger zijn. Zulke engelen kunnen als het ware hun arm uitstrekken gelijkertijd door verschillende dimensies heen. Zegt de Bijbel niet dat de Here nabij is1

Moge deze korte analyse ertoe dienen om erop te wijzen dat de bijbel niet alleen dient tot soteriologische doeleinden (de redding van de eeuwige ziel), maar dat ze ook de weg wijst om het universum theologisch en filosofisch en zelfs wetenschappelijk te verstaan en dat op een manier die aangenaam is voor het hart en het verstand!


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: