home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > wat-is-werkelijkheid.phpWat is werkelijkheid?

De Bijbel onderwijst ons aangaande de werkelijkheid en de rol van de mens erin, meer dan de meesten beseffen. Wij hebben wel degelijk een antwoord voor de sceptici en mensen die er andere filosofieën opna houden. De Heilige Schrift is geen tekstboek, niet voor welke wetenschap, theologie of filosofie dan ook. Vaak spreekt de Bijbel tot ons door dingen in een bepaald verband of achtergrond te stellen die in de eerste plaats over andere zaken gaan en op die manier leert ze ons waarheden waaruit we ideeën kunnen opdoen. Soms geeft de Bijbel definities, zoals Dit is het eeuwige leven dat mensen U mogen kennen de enige waarachtige God en Die U gezonden heeft, Jezus Christus, en Die Zijn engelen tot geesten maakt en Zijn dienstknechten tot vlammen van vuur."God woont in een ontoegankelijk licht."

"De dingen die gezien worden, zijn tijdelijk,"

"...de dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Intellectueel aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"Dit is hun willens onbekend, namelijk dat de aarde eens uit en in water bestond." "De elementen zullen versmelten, brandend van vuur." "En God maakte de mens uit het stof van de aarde."

"Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van jou."

"Hij die zijn ziel wil redden, zal haar verliezen en hij die zijn ziel verliest vanwege Mij en Mijn goede boodschap, zal haar redden."

"Mijn rechtvaardige discipel zal uit geloof leven en als hij zich terugtrekt, zal Mijn ziel geen welgevallen aan hem hebben."

De werkelijkheid bestaat uit een bovenstructuur van puur intellect (Thomas van Aquino noemde dit 'genade') en een onderstructuur van materie (Thomas noemde dit 'natuur'). De mens is een redewezen.

De werkelijkheid is de wisselwerking van heiligen en engelen met de menselijke ziel. De mens zoekt een innige verbinding met God door hen.

De werkelijkheid is een natuurlijke orde van alle dingen die zich steeds verder ontwikkelt. De menselijke ego moet zichzelf waarmaken en orde uit de chaos scheppen.

De werkelijkheid is maar een schijnvertoning. De menselijke ego maakt deel uit van de goddelijke alziel.

De werkelijkheid bestaat uit het determinisme van atomen die zich tonen in diverse krachten van de natuur. Er bestaat niet zoiets als een menselijke ego die objectief werkzaam is.

De werkelijkheid bestaat uit de gezagsgebieden van de goden die over ons regeren d.m.v. hun respectievelijke karakters. De menselijke ego kan slechts de wil van de goden ontvangen.

De werkelijkheid is het domein van Satan die met zijn demonen regeert en zijn revolutie tegen God voortzet. Wij werken samen met hem in die opstand.


De verschillende ideeën over wat de werkelijkheid dan wel is, variëren van materialisme (de materie bestaat op zich), acosmisme (de materie is een vorm van geest of ziel) en de menselijke interactie ermee (determinisme: er bestaat alleen materie en de mens heeft geen eigen wil) tot polytheïsme (de krachten van de natuur zijn de diverse gezagssferen van de goden). Wat betreft het geloof in een Schepper, daar heb je richtingen als de (Neo)scholastiek (God is het hoogste intellect en Hij heeft ons geschapen als redelijke wezens). Mysticisme gelooft in de tussenbeidekomst van heiligen en engelen.

De Bijbel stelt in Hebreeën 1 dat Christus alle dingen is dragende door het Woord van Zijn kracht. Let op het deelwoord. Het is een voortdurende activiteit. De Schrift vermeldt ook de vier engelen die de vier winden beheersen. In het boek Job worden de engelen 'sterren' genoemd' en in Psalm 8 wordt gezegd dat de mens een positie inneemt die een beetje lager is dan die van de engelen.

De mens wordt duidelijk gezien als een wezen met verantwoordelijkheid die die eens aan God zal moeten afleggen. Iedereen zal gelouterd worden door vuur, en Een mens wordt gerechtvaardigd op basis van zijn woorden en veroordeeld op basis van zijn woorden, en Want met het oordeel waar jullie mee oordelen, zullen jullie geoordeeld worden en met de maat waar jullie mee meten, zullen jullie gemeten worden. Let erop dat dit subjectief is wat ons betreft en objectief wat God betreft! De wet van Mozes is een objectieve beoordelaar van gedrag, maar aangezien niemand alles volkomen weet, zul je in de eerste plaats volgens de standaard van je eigen wijsheid geoordeeld worden. Een man wordt geloofd naar zijn eigen schranderheid. En Hij zal de wijzen in hun eigen wijsheid vangen.

Op zich is de mens een levende ziel woonachtig in een lichaam. Iemand stelde het eens als volgt: Er is een geest in de machine. Nu, de mens is meer een organisme geschapen naar het evenbeeld en volgens de gelijkenis van God. Hij is gemaakt van de materie die hem omringt, en zijn onstoffelijk deel (geest, ziel, verstand, geweten, wil en hart) wordt gevormd door zijn Maker. Hij is vormende de geest van een man in zijn binnenste. Nu, engelen zijn geesten. God is Geest. En daarom kan de mens gemeenschap hebben met God door gebed en heiliging. Ik denk dat het stoffelijk deel van een mens op een of andere manier samengewoven is met zijn onstoffelijk deel. Dit moet een rol spelen in genen en karakter. Aristoteles moet het bij het verkeerde eind hebben gehad toen hij stelde dat God de menselijke geest apart schept en die in het lichaam stopt als het ware door een deurtje. Tertullianus moet er ook naast gezeten hebben toen hij stelde dat alles een vorm van materie is (engelen van fijn stof volgens zijn filosofie) en dat procreatie een manier is om al die materie door te sturen; alle mensen waren al aanwezig in Adam. Maar de apostel Paulus zegt wel dat Levi, als het ware, al aanwezig was in de lendenen van Abraham. We kunnen alleen maar gissen hoe het dan wel zit. Toch vermeldt de Bijbel genoeg voor een algemene indruk. Het allerbelangrijkste is de waarheid dat een ware christen uit God geboren wordt in de Geest en door het Woord.

Zoals de mens een ingewikkeled samengewoven eenheid vormt van stoffelijk en onstoffelijk zijn, zo moet ook de cosmos in het algemeen zijn; bestaand uit basale en hogere dimensies. De geleerden spreken van materie en antimaterie, wie weet. De Schepper troont boven tijd en ruimte en daarom kan Zelf niet uit materie zijn (ook niet uit de fijnste vorm ervan; dit volgens Tertullianus, engelen zogenaamd uit minder etherische vorm) en is verheven boven alle engelen, aan welke Hij verschijnt op Zijn troon. De oude discussies van Plato en Aristoteles zijn zeker nog niet dood in zoverre als het stoffelijke en onstoffelijke betreft. Maar die gaan grotendeels aan ons voorbij als er niet toe doende, omdat zij verweven zijn met onverlicht heidens denken.

Quantum fysica, klassieke natuurkunde en sci-fi extrapolaties zijn allemaal de studie van een gevallen schepping en grotendeels het stoffelijke deel ervan. Wordt niet overdonderd door de vraagstukken van de moderne filosofie gebaseerd op de wetenschap. Die gaan vaak ver boven hun zeggenschap uit. Alleen maar om de denker en zijn gehoor te bevestigen in hun ongeloof en het wegredeneren van een geestelijke moraal. De apostel Paulus noemt ze leeg bedrog dat je wegdraagt als buit. De Here roept ons op om in de eerste plaats uit het geloof te leven (niet alleen dat!) en niet alleen door het verstand of je gevoelens. Geloof is het wezen van de dingen waar je op hoopt, het bewijs van de dingen die je niet ziet. En Door geloof begrijpen wij dat het universum bereid is door het spreken van God, zodat de dingen die gezien worden, niet ontstaan zijn uit de dingen die zich voordoen. Ergens anders stelt de apostel dat alles komt uit Hem, door Hem en voor Hem.

Einstein stelde, in antwoord tegen de quantum fysica, dat God niet met dobbelstenen gooit. En dat is zeker waar wat betreft de uitverkiezing en eeuwige redding. Uiteindelijk zijn de zaken van het leven niet spookachtig of een lukrake geschiedenis. Dit kun je zien in de psalm die Christus aanhaalde: Door de mond van kindertjes en zuigelingen heeft U mij roem bereid. Dezen zijn allemaal gered. God verkiest niet de ene geaborteerde baby en verdoemt de andere. Hij gooit niet met dobbelstenen! Hij is niet een grillige en willekeurige God. Iemand die in predestinatie tot de hel geloofde, zei mij dat in dat geval het beter zou zijn als alle babies geaborteerd zouden worden; wat de waanzin van zo'n uitverkiezingsgekte aantoont. Want dan zouden we niets anders dan krankzinnige moordenaars zijn.

Aangezien de mens van God vandaan komt en dat we ons wezen van Hem hebben en dat wij ons bewegen in Zijn Schepping, laten we daarom 'ja' en 'amen' zeggen op zijn ondoorgrondelijke wil voor onze levens. We worden allemaal getest en als we de test van het leven willen doorstaan, zoals Job, moeten we ons vernederen onder Zijn machtige hand. De les die Job moest leren, hoewel hij niet wist van de hogere werkelijkheid van de Aanklager van de broeders, was dat hij maar beter God kon vertrouwen, Die alle dingen weet. Als christenen aanschouwen wij de dingen die niet gezien worden en die eeuwig zijn. Daarom moeten wij een persoonlijke relatie met onze Heer en God najagen. Hij is de Persoon par excellence. We moeten niet toestaan dat we afgeleid worden van onze eeuwige bestemming, noch van het Plan dat Hij nu voor ons leven heeft. Al in dit leven kunnen we blijdschap en diepe overtuiging bereiken door Hem te aanbidden. Onze blijdschap in Hem is onze kracht.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: