home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > wat-is-bewustzijn.phpWat is bewustzijn?

Bewustzijn is het Nederlandse woord voor het Latijnse conscientia, een letterlijke vertaling van het Griekse equivalent voor geweten. Dit woord duidt een weten met (zichzelf) aan en betekent bewustzijn, schuldgevoel, of geweten. Wij verstaan onder bewustzijn het centrum van rationele en emotionele precessen en uitingen. De Bijbel gebruikt woorden als verstand, verbeelding, gedachte om te wijzen op wat wij bewustzijn noemen. Het gaat ook verder door de geest, de wil en het hart er in te begrijpen; het hart vertegenwoordigt dan het centrum van onze persoonlijkheid."Doorgrond me. oh God. en ken mijn hart. Test me en ken mijn gedachten en zie of er een afgodische weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg."

"Werk uit je redding met angst en beven,"

"...want het is God die zowel het willen als het werken bewerkt ..."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Intellectueel aspect

Emotioneel aspect

Geestelijk aspect

"Wees niet alleen iemand die de wet hoort, maar ze doet."

"De heidenen tonen het werk van de wet dat het geschreven is in hun harten, hun geweten getuigt de gedachten die of elkaar aanklagen of elkaar verdedigen."

"Jullie brachten mijn inwendige delen tot rust."

"De Here is bezig met het vorm geven aan de geest in het binnenste van een man."

Bewustzijn bestaat uit de cognitieve en rationele processen die in de hersenen plaats vinden. Creativiteit is origineel denken.

Bewustzijn is de mystiek van gevoelens. Kunst is de uitvinding van een nieuwe manier om die weer te geven.

Bewustzijn is de kunst om het eigen ik te bestemmen en om een manier te vinden dat uit te werken.

Bewustzijn is de actieve realisatie van het goddelijke in jezelf.

Bewustzijn is slechts het toevallige samengaan van moleculen in je brein. Er bestaat niet zo iets als een zelfstandig ik.

Bewustzijn is de instroming van de goden die hun gedachten, gevoelens en kracht aan je doorgeven.

Bewustzijn is de realisatie van Saten en zijn demonen in jezelf// van de geesten die je begeleiden.


De oproep door de apostel Jacobus om niet alleen een hoorder, maar vooral een doener van de wet te zijn, is niet een aansporing tot de wet van Mozes; echter tot Christus als de ultieme Wet van de Liefde. De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid door Jezus Christus. De apostel Paulus leerde dat de tien geboden in feite de grondprincipes van de wereld zijn--alle morele filosofie appelleert aan natuurlijke theologie, of wat voor naam ook maar gebruikt wordt--maar dat de wet van de Geest van het Leven in Christus heeft mij bevrijd van de wet van de zonde en de dood. De Mosaische wet is als een lamp die mijn zondigheid aan het licht stelt, Christus tilt mij op tot Zichzelf. Abraham was niet onder de wet, maar onder een vorm van genade. De wet van Mozes werd gegeven aan het Joodse volk als een tuchmeester om hen naar Christus te leiden. Het is nooit gegeven aan de heidenen; zij worden direct aangesproken met de beloften in Christus. De christenheid heeft de wet en de genade vermengd en er een slappe bedoening van gemaakt. Volgens de beslissing van de raad van de apostelen in Handelingen 15 en volgens Paulus' brief aan de Galaten, is de Mosaische wet Hagar (de berg van verdoeming), maar genade is Sarah (de berg Sion). Wanneer je dat in je leven realiseert dan is dat waarlijk bewustzijn. Het vestigt ons oog op Christus en vult ons met oprechte deugd. De tien geboden veroordelen, Christus maakt vrij. Niet om dan maar te kunnen zondigen, maar om een geheiligd leven te leiden en dat kan de wet qua wet je niet geven. Ook niet uit een zogenaamde dankbaarheid. Want dan vat je de koe niet bij de horens, maar bij de achterpoten zo te zeggen en zal die in je gezicht slaan.

Wanneer Paulus het erover heeft dan zijn inwendige delen tot rust zijn gebracht, dan spreekt hij van zijn ingewanden (maag, nieren, lever, enz.) als de zetel van emoties. De wetenschap weet hier maar weinig van, maar wetenschappers worden zich meer bewust van deze materie. De Bijbel spreekt van de nieren op verschillende gelegenheden (Ik ((God)) onderzoek de nieren en doorgrond het hart). Momenteel kunnen we ons daar weinig van voorstellen. Artsen weten veel van de chemische fysiologie, maar zo goed als niets van haar rol in gevoelens; laat staan van de geestelijke typologie (zoals het uitziften van hoogmoedige en zondige emoties).

Verstokte atheïsten zien religie als een cognitieve parasiet dat verandert steeds wanneer er een ontwikkeling is in de invloed van de wetenschap. Maar zij zijn zich niet echt bewust van het feit dat de Bijbel niet alleen de wetenschap vooruit gaat, maar dat het een bron van inspiratie is geweest voor de vroegere wetenschappers die aan de wieg staan van moderne kennis.

Vele Griekse denkers keerden zich af van de materialistische filosofie van Democrites als een implicatie dat bewustzijn dan zelf ook een toevallig samenkomen van atomen is. En dat zou ons een speelbal van nietszeggendheid maken. Moderne filosofen die in materialistische determinatie geloven, ontkennen hun eigen filosofie wanneer zij toevlucht nemen tot een rationalistische ethiek van je behoort mij niet op de neus te slaan. Het moge duidelijk zijn dat deze vlucht tot rationalisme of emotionalisme, toont dat zij zelf ook niet kunnen leven met het idee van een totale betekenisloosheid van toevallige zenuwimpulsen.

Buddisten vluchten in een zelfbeschikking door meditatie. Hindoes gebruiken meditatie als een toegang tot de goden en als een vlucht uit de illusie van de zogenaamde werkelijkheid. "Wees gelukkig in de modder." En het geloof dat karma bepaalt kaste. Zo'n vorm van bewustzijn leidt tot grove verwaarlozing van de armen, de zieken en is een zichzelf vervullende profetie die zich ook nog eens op de borst slaat. Agnostisch materialisme vult haar bewustzijn met een pragmatische benadering tot het leven en is apathisch wat hogere idealen betreft. Emotionalisme loopt weg met gevoelens en eindigt in een onevenwichtige kijk op het leven. Rationalisme loopt weg met de rede en verzandt in een zogenaamde verlichting van de wetenschap die nooit het morele verval van de maatschappijk kan verhelpen. New Age ideeën zijn niets anders dan pantheïsme in een nieuw jasje. Het komt neer op een vermeende ontdekking van het waarachtige ik, het innerlijke licht, de algeest, het goddelijke in de natuur, of hoe ze het ook brengen. Moderne hekserij komt dicht bij satanisme en is een anachronisme van vroeg magicisme. Het neemt je alleen maar gevangen en maakt een slaaf van je onder de invloed van de geesten die aanvankelijk je naar het licht zouden brengen.

De Bijbel onderwijst een waarachtige verruiming van het bewustzijn, omdat het leidt tot denken buiten gevestigde kaders. Het bevrijdt ons van misleidende geesten die in de wereld actief zijn, waarvan Satan de god is. Het verbiedt niet op een willekeurige manier, maar doet ons groeien in ware Liefde, Wijsheid en Kennis. De vrees voor de Here is het begin van wijsheid en kennis en het je afkeren van het kwade is verstand. Op deze manier wordt ons bewustzijn hervormd en blijft niet naar zijn eigen navel staren op een narcistische en vage manier. Hij die tegen Mij zondigt, doet zijn eigen ziel geweld aan en allen die Mij haten, hebben de dood lief. De geestelijke dood nu en de tweede dood in de poel van vuur.

De Bijbel leert ons zo veel goede dingen dat er genoeg is voor iedereen en voor ieder goed werk en bedoeling. Het is het levende Woord van de levende Heer. Het spoort ons aan, het leidt tot waar bewustzijn en wanneer het je op de proef stelt met Zijn alziende Wijsheid, is het om je terug te brengen en om je dingen te leren die je onmogelijk op een andere manier had kunnen weten of voelen. De tucht van de Here veroorzaakt wel een tijdelijke droefheid, maar daarna brengt het de vruchten van vreugde. En de uiteindelijke zingeving van alles wordt alleen in Hem gevonden.top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: