home > dutch > studies > theologie > ethiek > philosophia > goed-en-kwaad-in-filosofie.phpGoed en Kwaad in Filosofie

In het O.T., zoals in Jesaja en Michah, heeft de Bijbel het over mensen die het goede haten en het slechte liefhebben. Dit klinkt nogal satanisch, maar ik denk dat de mensen waar het over gaat, niet een soort duivelaanbidders waren, maar zielen die totaal waren gaan walgen van normale verhoudingen van gevoelens en redelijkheid. Mensen als Friedrich Nietzsche vallen in deze kategorie. Alleen hij vermoordde geen christenen, maar onder de koning Manasseh werden de rechtvaardigen in Jeruzalem gedood. Vandaag aan de dag zijn ook veel mensen van God los, vooral in het weekend."Komt niet uit de mond van de Allerhoogste zowel het goede als het kwade!? (Klaagl. 3:38)."

"Want ik doe niet het goede dat ik wil....(Rom. 7:19a)"

"...maar ik doe het slechte dat ik niet wil. (Rom. 7:19b)."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"Wordt niet overwonnen door het slechte, overwin het slechte door het goede (Rom. 12:21)."

"Haat het slechte en heb het goede lief (Amos 5:15)."

"De vreze voor de Here is het slechte te haten." "Dan zal je je kwade wegen en daden herinneren, die niet goed waren en je zal walgen van jezelf en je onrechtvaardigheden (Ez. 36:31)."

"Vormende het licht en scheppende de duisternis; vrede makende en het kwaad scheppende: Ik de Here doe al deze dingen (Jes. 45:7)."

Onderpresteren.

Overdrijving in het goede.

Onverschilligheid aangaande het goede en het slechte.

Perfectionisme.

"Die wijs zijn in het doen van het slechte (Jer.4:22)."

Alleen goddelijke volmaaktheid is afdoende. Het menselijk lichaam is totaal slecht.

"Wee hen die het goede slecht noemen en het slechte goed (Jes. 5:20)." "Zij haten het goede en hebben het slechte lief (Mich.3:2)."


Het woordje goed komt in het begin van de Bijbel voor toen God zag dat wat Hij gemaakt had goed was. Er staat niet dat het goddelijk was, of menselijk. Gewoon goed. Mensen kunnen onderpresteren waarom dan ook maar. Of, van de weeromstuit, kunnen zij het overdrijven. Dat is, zij kunnen werk leveren dat niet goed genoeg is, of dat verder gaat dan de gevraagde specificaties. Een bedrijf dat kwaliteit wil leveren aan de ene kant, maar aan de andere kant gebonden is aan de wetten van tijd en geld, is ongelukkig met beide. Wat de moraal betreft kan men ook onderpresteren en zelfs het overdrijven, bijvoorbeeld door een overgeestelijke houding die meer aardse dingen verwaarloost.

In een neerwaardse spiraal kan men van onderpresteren in een houding terecht komen waar men apathisch is wat goed en kwaad betreft. Zulke mensen zijn niet betrouwbaar. Een manager moet ze aan een korte lijband houden en een partner weet nooit wat ze achter je rug doen. Wat betreft bijbelse waarheden aangaande de Persoon van Christus en het bestaan van God, agnosten zijn onverschillig wat betreft het goede en kwade in zulke zaken.

Als je eenmaal de gewoonte hebt om dingen moreel te overdrijven door te strenge regels en verboden en zogenaamde idealen, dan is het niet ondenkbaar dat je volmaakt wilt zijn. Nu, Christus zegt wel dat we volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is, maar wanneer je uitgaat van een overdreven moraal naar moreel perfectionisme, dan kan het niet anders dan dat je belandt in een nog groter fanatisme. En vandaar uit komt men terecht in de wereld van de Hindoe waar het menselijk leven slechts een illusie maya wordt geacht te zijn. Een soort maskerade gespeeld door de goden. Sommige goeroes gaan zover als het versnijden van genetalia, of er pijn aan te doen.

De Bijbel zegt ergens dat er mensen zijn die wijs zijn in het doen van het kwade. De Spreuken hebben het verder over 'simpele' en naïve personen. De laatsten worden makkelijk slachtoffer van de eersten. Manipulatie is een groot kwaad en verkopers die aan de deur komen zijn daar goed in en handelen op een ethisch twijfelachtige manier.

Laten we in dit verband naar de volgende bijbelverzen kijken. Hij die goed met kwaad vergeldt, kwaad zal niet van zijn huis wijken (Spr.17:13). Het kwade achtervolgt zondaren, maar aan de rechtvaardigen zal het goede betaald worden. Wijk van het kwade en doe het goede en woon voor eeuwig. Hij die het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, laat hem zijn lippen doen stoppen met het slechte. Laat hem zich afkeren van het kwade en het goede doen (Ps. 34: 13-15; 1 Pet. 3:10).

Het laatste vers is een aanhaling uit het O.T. Maar omdat het ook in Petrus wordt gegeven, wil ons dat zeker zeggen dat het mogelijk is om het leven lief te hebben en goede dagen te zien. Nu, hoe goed is het om onze kinderen zulke deugden te leren, zodat ze deze waarheden leren en in praktijk brengen op een jonge leeftijd! Maar ook voor hen die op latere leeftijd in de boezem van het geloof komen, is het goed om acht te slaan op deze waarschuwingen en om het advies in de Bijbel op te volgen.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: