home > dutch > studies > theologie > ethiek > conceptned.phpConcept achter Ethische Theologie


Zoals u misschien opvalt, vormt de Griekse 'ch' van Christus het centrum van het plaatje. Dit omdat christologie het hart is van christelijke know-how. Vanuit daar, tegen de klok in, volgt de theologie, dan de filosofie, enz. De eerdere omvangt de volgende totdat men bij de theorie komt. Iemands zicht op Christus bepaalt al zijn andere inzichten. En wanneer je kijk op de Here Jezus de fout in gaat, vallen al je andere inzichten als zo vele dominostenen. De meeste mensen denken in de loop van hun leven over allerlei dingen na en vormen daar meningen over. In deze subsite verzamel ik veel van deze meningen en poog ze te rangschikken volgens het bijbelse idee van de gulden middenweg.

Ik moet hier oppassen om mijzelf en de lezer niet te misleiden door een filosofisch systeem te verzinnen dat eigenlijk leeg bedrog is; alsof mijn filosofisch-theologische theorie de goden vormt die mij uit Egypte hebben geleid; dat wil zeggen de wereld onder de heerschappij van Satan. Geen enkele theorie, ook niet die van Thomas van Aquino, kan de plaats van onze Mozes innemen; de Heer die aan de rechterhand van de majesteit in de hoge gezeten is. Het zou zoiets zijn als het leunen op een rieten staf die vervolgens je hand doorboort, of als het uithouwen van waterbakken waar gaten inzitten en waar het water uit wegloopt. We moeten direct uit de originele bron drinken om nooit meer te dorsten, anders zal de Heer ons moeten tuchtigen en onze nepgod moeten wegnemen. Ja, Hij zou onze god verpulveren en ons hem laten opdrinken!

Toch, evenals creationisten en romanschrijvers zich op de Bijbel verlaten zo heb ik getracht, in alle zwakte, om van het levende Woord te leren en om er patronen in te zien en om tegelijkertijd dwaalleringen en valse ideeën te weerleggen die ik als onkruid wilde plukken. Als de grote Schepper is God ook de Heer van de wetenschap. Wetenschap is kennis en volgens de psalmist isde vreze voor de Here het begin van kennis. In een interessante passage in een van de grote profeten (Jes. 28: 23 - 29) staat er dat een landbouwer zijn kennis van God leert. Dit geldt ook voor bijbelse theologie, filosofie en dingen als antropologie en andere takken van kennis. Maar laten we nooit vergeten dat we gevallen schepselen zijn in een gevallen schepping en vooral in een wereld die in de boze ligt. Net als Abraham laten wij allereerst de majestueuze Stad boven zoeken en laten we de dingen zoeken die boven zijn, waar onze Heer is; niet de dingen op aarde: dan alleen wat noodzakelijk is.

Tegen het einde van zijn leven wilde Thomas van Aquino niet meer schrijven nadat hij een vizioen had gezien en hij concludeerde dat al zijn geschriften slechts stoppelen waren. Laten we uiterst voorzichtig zijn van onze levens niet iets kunstmatigs te maken door eigenwil.

Iemand merkte eens op dat God twee boeken heeft geschreven, de Schepping en de Bijbel en dat die twee niet in tegenspraak met elkaar zijn (en Hij schrijft de geschiedenis als derde boek en wij schrijven daar allemaal aan mee). In zover als het om buitenbijbelse wetenschappen gaat zoals kookkunst en ruimteonderzoek, die behoren tot het gebied van de Schepping. Bijvoorbeeld men zou grote moeite hebben om vanuit de Bijbel de bewering dat de zon een grote bal brandende kerosine is, te ontkrachten. Bibliofielen zouden dit tot hen door moeten laten dringen! De natuur heeft ons veel te zeggen. Zo stelt de apostel Paulus dat de natuur ons leert dat het een eer is voor een vrouw om lang haar te hebben en voor een man een schande. Bijna over de hele wereld (behalve in plekken als verwaterde westerse kerken) laten vrouwen hun haren lang groeien. Persoonlijk houd ik ervan om te bestuderen waar mensen in geloven en om te bezien wat de Bijbel daarover te zeggen heeft.

Ik heb geprobeerd om mijn theorie op de Schrift te baseren, maar Gods Woord is altemaal te groot om gevat te worden door mensengedachten. Alles wat we kunnen doen is schetsen tekenen, omdat onze kennis van de Bijbel beperkt is en de toepassing en waarmaking is beperkt en zeer eindig. Wij aanschouwen, zoals de apostel Paulus zo mooi zegt, een raadsel door een mat glas. We kunnen slechts observeren en beschrijven wat we persoonlijk ervaren. Toch leert de Bijbel dat de Waarheid een onneembare vesting is. En de Waarheid heeft zijn wetmatigheden en orde. Pascal zei het zo: Het geloof kent redenen die de rede te boven gaan. En inderdaad zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van jullie. Laten we daarom ons vernederen onder Zijn machtige Hand en Zijn heilige Wil accepteren voor onze levens. Laten we gehoorzame en geschikte dienstknechten zijn. Dat probeer ik met mijn geschriften. Toch ben ik mij bewust dat filosofen, ook ethico-theologische filosofen, hun eigen problemen uitkiezen en er hun eigen oplossingen voor menen te vinden. Als men wijs is, door Gods genade, dan heeft men iets achter de feiten ontdekt. Maar zodra je daarmee aan de haal gaat, bega je de zonde van Romeinen 1. Je aanbidt het schepsel in plaats van de Schepper. Dat is de grote valkuil van filosofie en zo verwordt het tot leeg bedrog. De aanbidding van de Persoon van Christus en de Liefde voor Hem, gaat elke theorie, systeem of verzameling aan regels of ideeën te boven. Maar dat betekent niet dat theorie gemeden moet worden, laat staan verboden.

De Here berispte Martha, de zus van Maria van Bethanië, omdat die bij de Here zat en alleen maar naar Hem luisterde en zodoende haar alleen liet in haar drukke dienstbaarheid, met de woorden: Martha, Martha, jij maakt je druk en bent bezorgd over vele zaken. Echter, één ding of enkele zijn slechts noodzakelijk en Maria heeft het goede deel gekozen dat niet van haar zal afgenomen worden. Dit bedenkende en ook denkend aan de waarschuwing van Salomo dat veel studie het vlees vermoeid maakt, adviseer ik iedereen die mijn theologie der ethiek bestudeert, om niet teveel erbij betrokken te raken. Slechts één ding is noodzakelijk! En wat anders is dat dan te luisteren naar de Here God Almachtig, Christus Jezus, de God-Mens en Redder van zielen! Het voornaamste dat ik met mijn ethische theologie probeer over te brengen, is dat de Bijbel én de Schepping een algehele kwestie van volmaakte balans is die recht doet aan alle kanten en facetten van het leven.


Voor meer over theorie, zie hier.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: