home > dutch > studies > theologie > ethiek > christologia > wet-en-genade.phpKorte Analyse over het Verschil tussen Wet & Genade

Omdat het begrijpen van het verschil tussen de Wet van Mozes en de Genade van Christus van het grootste belang is, heeft de duivel er extra zorg aan besteed om dit onderwerp te verwarren en te verdonkermanen achter een wazige religiositeit. De Bijbel onderwijst duidelijk dat Christus de wet volbracht heeft. Maar als het ware door een achterdeurtje is het weer naar binnen gebracht. Anderen, aan de andere kant, maken misbruik van de Genade als een voorwendsel van hun eigen doelen.

De Schrift stelt zelf: Jullie zijn door Genade gered en door het geloof en dat niet uit jullie; het is de gave van God. Luther heeft dat duidelijk ontdekt. We kunnen onszelf niet door onze eigen goede werken redden. Een enkele zonde is genoeg om je voor eeuwig in de hel te werpen, want God is absoluut heilig en kan niets met de zonde te maken hebben. Daarom is het totaal geen kwestie van dat het goede zwaarder weegt dan het kwade. We zijn zondaren tot op het bot en hebben de Genade van Christus nodig. We kunnen alleen gered worden door de kracht van Zijn Offerande op het kruis van Golgotha."Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig."

"Jullie zijn gered door genade en door geloof en dat niet uit jullie; het is de gave van God."

"... een gedrag dat zelfs niet onder de heidenen wordt gevonden (1 Cor.5)." De zedewetten van Mozes gelden nog steeds.

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

"... zich te onthouden van afgodenoffers, ontucht, bloed en het verstikte." (Alles dat de bekeerde heidenen hoeven te doen)

"De Wet was een tuchtmeester tot op Christus." (Leider en Onderwijzer tot de Genade)

"Liefde is de band van alle wetten." "Iedereen komt tekort aan de Heerlijkheid van God."

"God is Liefde."

Genade neemt de plaats in van de Wet. (Genade als een relatief beginsel)

De Wet van Mozes is universeel, daarom ook bedoeld voor de heiden. We moeten trachten de wet te houden om aan onszelf ontdekt te worden en daarna moeten we het uit dankbaarheid houden. (Verwarring van Wet & Genade)

Genade is voldoende. Het is helemaal een liefdesfeest. (Genade als kerstman)

Het idee van de dubbele uitverkiezing. (Wet als boeman)

Noch de Genade noch de Wet doen ertoe. Het komt er geheel op aan om je best te doen. We zijn aan onszelf overgeleverd. (Verantwoordelijkheid van de zogenaamde vrije mens)

We zijn allemaal verdoemd door ons karma. (De allesveroordeling van de Hindoe)

Alles dat je wilt, zal geheel je wet zijn. (Satanisme)


Abraham was niet onderworpen aan de wet van Sinai. Hij viel onder Gods erbarmen, een genade met zicht op de Genade van na het kruis. David begreep dat er een hogere wet bestaat, die van de genade, toen hij het uitriep: Gezegend is hij van wie de zonden vergeven zijn en van wie de overtredingen verzoend zijn. Hij was dubbel de dood schuldig onder de wet van Mozes, maar de Geest van God gaf hem een vizioen van Gods Liefde.

Israel was onder de wet door hun eigen keuze. Alles dat God eist, zullen wij doen. De wet van Mozes werd nooit op de heidenen gelegd. Als een heiden tot God wilde naderen, moest hij Joods worden. Het was de bedoeling dat de tempel een licht voor alle volkeren zou zijn, maar de Joden--zeker in de tijd van Jezus--wilden het voor zichzelf houden.

De negatieve kant van de wet was dat het alleen de zonde aan het licht bracht net als een lamp op ongedierte. De wet van Mozes redt niet. Al de offers gebracht in oudtestamentische tijden, waren slechts beelden van het offer van Christus. Het bloed van geiten en rammen verzoent niet. De apostel Paulus, in zijn brief aan de Galaten, noemt de dingen van de wet gewoon de beginselen van de wereld. Alle filosofiën en theologieën bedacht door de mens, zijn vormen van wet. En de bedenkers ervan, konden ze zelf niet houden op een blijvende en consequente manier.

De positieve kant van de wet van Mozes was dat het je wijsheid gaf, kennis en inzicht en tot de dag van vandaag, tot op zekere hoogte, zijn de morele wetten van bijvoorbeel Leveiticus 18 nog steeds van kracht; maar natuurlijk zonder de doodstraf op overspel, homosexuele praktijken en andere zonden.

De apostel Paulus schrijft in het achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen: De wet van de geest van het leven in Christus Jezus, heeft mij gered van de wet van de zonde en de dood. Genade, dan, is haar eigen wet, de wet van Christus. Want De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid door Jezus Christus. De wet van Mozes is de heraut van zonde en dood. Het wakkert de zonde aan en zijn oordeel is de dood. Het verklaart: Vervloekt is hij die niet blijft in alles dat in de wet geschreven staat. Zeker, zover als er sprake is van de wet van Mozes, zijn wij allemaal vervloekt en verloren voor alle eeuwigheid. Alleen al vanwege het tiende gebod. De wereld denkt: Het is toegestaan om naar het menu te kijken, zolang als je maar thuis eet. Maar wanneer je kwaad bent op iemand, dan heb je hem al vermoord in je hart, zoals Jezus uitlegt in Mattheus.

Wat betreft de leer dat je eerst ontdekt moet worden aan jezelf door de wet van Mozes om vervolgens, hopeijk, deelgenoot aan de genade te worden; dat gaat te ver. De moordenaar aan het kruis werd wedergeboren gewoon door getuige te zijn van Christus Zelf. Men moet zo snel mogelijk direct naar Christus gaan, niet via een (lange) weg van ellende en weegeklag. Dat is duidelijk de boodschap aan de Galaten. Eigenlijk, stelt Paulus, als je de wet wilt houden (ook vermeerderd met de genade), dan predik je een ander evangelie en breng je niet alleen jezelf onder de vloek van de wet, maar ook direct onder de vloek van Christus. (Dat betekent echter niet dat iedereen die dit gelooft, verloren is. Maar de meesten zijn dat zeker wel, omdat hun theologie hen weerhoudt van een oprechte bekering ((wat ze zelf op een of andere manier ook bevestigen)) ...)

Christus is Dezelfde, zowel in het O.T. als in het N.T. Zo was Hij ook voor Abraham en Henoch daarvoor. Abraham, zei Jezus, zag uit naar Zijn glorieuze dag en naar de Stad gebouwd zonder handen en hij vond die. Maar de Israelieten, in hun hoogmoed en valse zelfverzekerdheid, verklaarden stoutmoedig dat zij Gods heilige eisen zouden vervullen. Zij vielen als het ware van de genade. Paulus waarschuwt en beticht de Galaten van iets dergelijks. Hij toont hun de weg naar de vrucht van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld met gevoelens, nuttigheid, goedheid, geloof, nederigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen bestaat geen wet, maar zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd (dat wil zeggen de 'oude mens, de oorspronkelijke Adam') samen met de passies en de (verkeerde) begeerten. Elders stelt hij: Liefde is de band van alle wetten. Alles samen wil ons dit zeggen dat wanneer we de liefde van Christus in onze harten hebben, dan vervullen wij alle wetten en kan niets tegen ons gehouden worden. Natuurlijk was dit in de eerste plaats waar van Jezus Zelf, maar we kunnen van Hem leren.

In het derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, legde de Here uit aan Nicodemus, de voornaamste leraar van de Joden, dat men opnieuw geboren moet worden door water en Geest en dat die waarheid tot de dingen van de aarde hier beneden behoort. Ook in de tijden van het O.T. Jesaja sprak van het veranderen van het hart van steen in een hart van vlees en van de klederen zo rood als karmozijn in klederen zo wit als sneeuw. Mensen als David en Henoch begrepen dat. Abel begreep dat ook toen hij een plaatsvervangend offer bracht uit zijn kudde. Voor de zondvloed kwamen mensen tot de Here op grond van het geweten. Er was geen wet. Job wist van de Noachitische offers en de wet van Mozes was een tuchtmeester die bedoeld was om mensen te laten zien dat ze hopeloze zondaren waren die de liefde en vergeving van God nodig hebben. Met deze woorden neem ik afscheid van de lezer.


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: