home > dutch > studies > theologie > ethiek > christologia > waarheid.phpWat is waarheid?


Ik ben me ervan bewust dat het onderwerp van deze studie enorm belangrijk is en dat men hier zeer goed de aandacht bij moet houden. Maar ik ben er zeker van dat ook hier de waarheid is gezeten op het scherp van een mes en dat men uiterst voorzichtig moet zijn niet teveel naar rechts noch naar links af te wijken."De mens zal leven door ieder woord dat uit de mond van God voort gaat."

Schepping: "In het begin schiep God de hemelen en de aarde."

Openbaring: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God..."

"Leert de natuur zelf jullie niet dat het een eer is voor een vrouw als ze lang haar draagt!" "Ploegt de ploeger de hele dag om te zaaien? Breekt hij en egt hij de kluiten van zijn grond? Wanneer hij het geëgaliseerd heeft ... strooit hij niet het komijn ... en het koren in rijen en het gerst in de juiste plaats en het rogge aan de kant? Want zijn God onderwijst hem ... en leert hem."

"Vanaf de Schepping van het universum worden Gods onzichtbare eigenschappen, namelijk Zijn eeuwige macht en goddelijkheid, aanschouwd door de dingen die Hij gemaakt heeft; begrepen wordende door het verstand."

"God is liefde." "Hij/zij die getrouwd is, houdt zich met de dingen van deze wereld bezig om zijn vrouw/man te behagen; maar hij/zij die alleen is, houdt zich met de dingen van de Here bezig om Hem te behagen."

"Uw woord is waarheid." "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." "...en het Woord was God." "Martha, Martha, je bent verontrust en maakt je zorgen om vele dingen; slechts één ding is noodzakelijk, want Maria heeft het goede deel verkozen dat niet van haar weggenomen zal worden." "Iedere Schrift is door God ingegeven en nuttig voor lering, voor weerlegging, voor verbetering, voor onderwijs in rechtvaardigheid; opdat de man van God compleet mag zijn..."

De waarheid is verborgen achter de woorden van de bijbel. Karl Barth.

Er bestaat geen waarheid buiten de bijbel. Vele zogenaamde Darbisten of gesloten broeders en sommige Baptisten.

Om de waarheid te ontdekken, moeten we eerst de mythen uit de bijbel verwijderen. Bultmann.

Het levende woord is alles dat er is (de bijbel is God als het ware). We moeten alleen de bijbel aanhalen. Sekten zoals die van Taylor en hun volgelingen en sommige exclusieve baptistische groeperingen.

Het geloof is een sprong in het duister dat ons omringt. Kierkegaard.

Het woord is macht. Voorspoedsevangelie en pogingen om mensen uit de doden te doen opstaan.

Geloof moet in de heer der duisternis zijn/ in de heren van het licht.Te stellen dat er geen waarheid buiten de bijbel bestaat, is een onhoudbare tegenstrijdigheid. Want dan kan je het net zo goed opgeven om je werk goed te doen dat in de schepping verricht wordt. En sommige van deze mensen zijn zeer goed in hun werk en in scheppingswaarheden! Het zou beter zijn om te stellen dat openbaring boven de schepping uitgaat. Maar zulke mensen hebben een aversie tegen intellectuele studies die de bijbel en het geloof aangaan, zelfs wanneer zulke studies bedoeld zijn om mensen bij de Schrift te brengen en hun geloof in het Woord te versterken. Zij zijn niet onenthousiast over archeologische exploraties die de bijbel bewijzen, of over theorieën die het geloof in alleen evolutie ontkrachten; maar wanneer iemand komt met een theoretische en/of ordende aanpak van de Schrift, dan zijn zij sceptisch of gewoonweg afkeurend. Terwijl de bijbel zelf toch zegt dat we van de natuur kunnen leren; in het geval van het lange haar van de vrouw en in het geval van het zien van Gods goddelijkheid en eeuwige macht in de Schepping. Wie zegt dat we niet nog meer kunnen leren op deze manier! Bovendien haalt Paulus diverse keren buitenbijbelse bronnen aan! Deze mening is daarom te strikt. Bij het licht van Gods Woord licht de Scheppingsopenbaring op en verkrijgt zij niet alleen glans maar kracht. Deze opvatting is wederzijds tegenovergesteld aan de opvatting dat de waarheid zich bevindt achter de (oppervlakte van de) woorden van de bijbel. Deze tegenovergestelde mening beweert dat de Schepper Zelf achter het Woord staat en dat kennis vooraf gaat aan het geloof en dat de waarheid achter de Schriften staat en dat de bijbel niet hetzelfde is als waarheid en geloof. De Gereformeerde idee dat alle waarheid Gods waarheid is, is te gewaagd. Immers dat satan ons haat is ook waarheid, maar het is meer de waarheid van de duivel. Dat het gras groen is, wat heeft dat te maken met het redden van onze eeuwige zielen! Scholasticisme in de middeleeuwen verdedigde de theorie dat filosofie de dienstmaagd van de theologie is (philosophia ancilla theologiae est). De Roomskatholieke kerk houdt hun organisatie gaande tot op deze dag met de houding dat de kerkhierarchie de verdedigers van de waarheid zijn en dat zij zowel de vorm als de dogmatische artikelen moeten bepalen. De onhoudbare tegenstrijdigheid is dat aan de ene kant deze mensen beweren geïnspireerd te worden door de heilige Schrift, maar aan de andere kant dat alleen zij de ware uitleggers hiervan zijn. Dit is een cirkelredenering die makkelijk kan verworden tot een neerwaardse spiraal en in feite hebben zij ideeën als de vlekkeloze ontvangenis van Maria (zelf) uitgedacht en haar zogenaamde hemelvaart en nu gaan er al stemmen op die het idee voorstaan dat Maria samen met de Here Jezus ons redding aanbrengt en zelfs dat zij de 4de persoon van de Drie-eenheid zou zijn. De identieke leugen van deze wederzijdse tegenovergestelde meningen ligt hierin dat de volgelingen ervan weerhouden worden om in vrijheid de Schriften volledig toe te passen in het leven van de schepping. Men wordt geknecht onder een klerikale hierarchie en in de andere groep aan vooraanstaande leiders. In beide gevallen heerst er een machteloos makende invloed en is het moeilijk tot zeer moeilijk om de bijbel te laten spreken buiten de kring van leerstellingen of het stelsel dogma's. In beide groepen heerst er een neiging tot versteende en zelfs uitgeholde leringen die nieuwe ontwikkelingen buiten houden, terwijl de Here zei dat ieder die een volgeling in het koninkrijk geworden is, zowel oude als nieuwe dingen uit zijn schat voortbrengt en dat we fonteinen zouden zijn die met stromen van leven opbruisen tot in der eeuwigheid.

De opvatting dat de bijbel vol mythen zou zitten is ingegeven door een ongelovige scepsis gebaseerd op een hoogmoedig respect voor wetenschappelijke redeneringen. Higher criticism verhoogt zichzelf boven het woord en beweert dat zij de waarheid voorstaat. Hun volgelingen beschouwen het hoger dan de theologische uitspraken van de apostel Paulus en zij lachen om de idee van de woordelijke inspiratie van de bijbel. Het resultaat is verwarring aangezien ieder hogere criticus denkt dat hij het echte begrip van de waarheid heeft. Trouwe christenen hebben terecht hiermee de spot gedreven en erop gewezen dat dit een aanval van de duivel is die mensen alle pagina's van de bijbel laten uitscheuren. De wederzijdse tegenovergestelde mening die een houding en levensstijl van alleen het aanhalen van de Schrift voorstaat maakt van zijn volgelingen verstandeloze papagaaien. Zulke mensen bevinden zich buiten de maatschappij en zij vormen hun eigen gezelschap. Zij maken het bijna onmogelijk voor mensen om buiten het stelsel van heersende leerstellingen te denken. Beide groepen houden er een identieke leugen opna. In beide groepen heerst er een buitensporig en slaafs aanzien voor hun leiders, erger dan in de kerken en groepen hierboven. In beide kudden worden onschriftuurlijke leugens gekoesterd en in beide gevallen kunnen de mensen als gehersenspoeld aangeduid worden.

De volgelingen van Kierkegaard hebben de baby met het badwater overboord gegooid. Zowel het leven als de bijbel worden hier als zinloos ervaren. Men moet zinvolheid zelf in zijn beleving stoppen door een geloofssprong of een of andere kick of ervaring die je gemotiveerd houdt om door te gaan. De wederzijdse tegenovergestelde opvatting beweert dat er extreme macht bestaat in het levende woord en dat men rijkdom en gezondheid kan afdwingen door het actief overwinnen van de helse horden. Men moet de tienden afgeven om God je de honderdvoudige zegen te laten geven en daarboven om Hem te dwingen, kan men wel zeggen, je duizendvoudig te belonen. Indien men faalt om dit te doen, dan is je leven bestemd om vroeg of laat onder je in te storten. Door de scheppende kracht van het woord kun je als het ware een cadillac in je oprit en een jacht in je haven 'afdwingen'. In de eerste kudde wordt het leven uit de mensen geknepen en in de tweede groep wordt mensen een valse levensstijl en bedriegelijk enthousiasme aangepraat die het ware evangelie ontkracht. In beide groepen heerst er een identieke leugen die de bijbel laat buikspreken. In het eerste geval door een geloofssprong in het duister en in de tweede groep door een leugenachte quasi magie. Beide bevinden zich veraf van een waarachtige geestelijke houding, hoewel ze beweren in verband te staan met een hogere macht of iets dat zich ergens bevindt. Uit beide kanten zijn er mensen die nog verder in de handen van de duivel gedreven worden. Sommigen in uitgeproken satanisme en sommigen in de macht van zogenaamde engelenbegeleiders.

Zoals altijd wordt de (echte) waarheid gevonden in een volledige afhankelijkheid van de Schrift die niet met iets wegloopt en die de vrijheid heeft om bijbelse waarheden toe te passen in de schepping. "Waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid." Uit de groepen hierboven wordt vrijheid weggepompt in steeds ergere maten. Ik kan je hier niet een vaste hermeneutische regel voorhouden, nog is dat de bedoeling. In mijn eigen zwakheid kan ik de lezer er alleen op wijzen, zoals de bijbel zelf adviseert, om het woord rijkelijk in je hart te laten leven; niet in leegheid, noch op een manier eigen aan een of ander sectarisch stelsel die de mogelijke toepassing van de waarheid verhindert. We spreken over de oneindige schepping van de Maker en Koning van het universum, die door Zijn Zoon gesproken heeft, die het uitstralende beeld van Hemzelf is. We hebben het over het levende Woord dat actief in onze levens behoort te zijn door de ingevingen van de Heilige Geest. Satan zal iedere truc uit zijn zak met leugens tevoorschijn halen om ons van Hem af te houden variërend van schijnvroomheid tot uitgesproken vijandigheid. In alle gevallen komt de bijbel niet de plaats toe die ze verdient en de ware volheid van de Schrift wordt ons onthouden, zodat we niet volledig in de schepping kunnen leven. In de openbaring van het Woord vinden we alles dat we nodig hebben om in de schepping te leven en in de schepping hebben we alles om de openbaring toe te passen. Een scheppingsaanpak (en studie) tot het leven zonder de openbaring van de bijbel is dood en de openbaring in de bijbel zonder een scheppingsaanpak (en studie) tot het leven is lam!


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: