home > dutch > studies > theologie > ethiek > belangrijke-christenen.phpBelangrijke Christenen

Iedere soort groep, maatschappij en zelfs landen hebben hun ideale leiders, zij het in het zakenleven, onderwijs, psychologische noden en religie. Ook hebben sekten, kulten en kerken hun eigen voorbeelden die bedoeld zijn om hun aanhangers als enthousiaste volgelingen te behouden. Gelukkig heeft God ervoor gezorgd dat er apostelen en profeten geweest zijn en Hij geeft nog steeds profeten en profetessen (mensen die namens God spreken; zoals Corrie ten Boom), evangelisten, herders en leraars en vele mensen met gaven en talenten. Mensen die bewogen worden door de Heilige Geest."Erken hen die onder jullie arbeiden en die jullie leiden." "Laten de ouderen die goed regeren dubbele eer waard geacht worden, vooral zij die arbeiden in Woord en onderwijs."

"... opdat jullie niet meer van mij denken dan juist is."

"Laten twee of drie spreken en laten de anderen het beoordelen."

Letterlijk of fysisch aspect

Verstandsaspect

Gevoelsaspect

Geestelijk aspect

Christelijke creationisten en wetenschappers zoals Pascal, Kepler, Linnaeus en Louis Pasteur

Theologen zoals Athanasius en Anselmus

Mystici zoals Thomas à Kempis en Samuel Kooboo Morris

Geestelijke bijbeluitleggers zoals Darby en Kelly

Rationalisten zoals Aristoteles en tot op zekere hoogte Thomas van Aquino (zijn leerling)

Mystiekelingen zoals Ruysbroeck en de Neoplatonisten

Praktische denkers zoals Confucius

Pantheïsten zoals Spinoza, sommige oosterse denkers en Hegel tot op zekere hoogte

Evolutionisten zoals Lucretius, Democrates en Darwin

Hindu goeroes

Elymas, Simon de tovenaar en Aleister Crowley

In het overzicht hierboven treffen we eerst relevante bijbelteksten aan, vervolgens christenen die ernaar leefden in verschillende opzichten en dan aan de rechter- en linkerkant denkers die afdwaalden en steeds verder wegraakten in een neerwaardse spiraal.

De mens wordt gemotiveerd door zijn hart en het is het hart dat zijn lichaam, verstand, gevoel en geest bestuurt. Wat deze vier aspecten van de mens betreft kunnen we leren van wijzen die ons voor zijn gegaan. Carpe diem. Pluk de dag. Sapere aude, durf te denken en Fides quaerens intellectum. Geloof dat begrip zoekt. Omnia vanitas, praeter amare Deum et illi soli servire. Alle dingen zijn maar leegte, behalve het liefhebben van God en het dienen van Hem alleen. Ken de Here. (Jer. 31:34).

Vele leraren zijn ons voorgegaan en velen zijn nog steeds actief. Zoals de creationisten. Theologen zoals Athanasius en Anselmus. Mystici zoals Thomas à Kempis en Samuel Kooboo Morris. En geestelijke bijbeluitleggers zoals Darby en Kelly. Zij allen, elk op zijn hoogtepunt, bevredigen de letterlijke, verstandelijke, psychologische en geestelijk behoeften die ons bezig houden.

De hierboven genoemde christenen waren alle wijs en waren volgelingen van de Here (met al hun zwakke en sterke kanten), maar de Here Jezus Christus is ons grootste voorbeeld. Hij is de Man van het Hart. Apostelen zoals Paulus en Johannes leerden van Hem dat het zijn levensbroood was om de wil van Zijn vader te doen Zijn wil en ego zijn in volmaakte harmonie met onze hemelse Vader. Hij is het Woord. Zijn geweten was altijd geheel rein. Zijn lichaam, verstand, ziel en geest werkten samen om de heilige God-Mens te vormen. Hij werd dit Heilige genoemd bij Zijn geboorte. En toch moest ook Hij gehoorzaamheid leren door lijden. Hij deed geen zonde, in Hem was geen zonde en Hij kende de zonde niet. Toch was Hij intuïtief bewust zelfs van de kwade gedachten van mensen. Dit en veel meer was wat de apostel Paulus aanzette om te zeggen: Wees medenavolgers met mij. Grote mannen van de Bijbel waren allemaal mannen van 'hart'. David was een man naar Gods hart. Salomo, zijn zoon, werd Jedid-Jah (de geliefde van de Here) genoemd toen hij nog jong was. Mozes had een hart van goud. Abraham is de vader van het geloof en van allen die tot het ware geloof zijn gekomen en een echte geloofsuiting. Het elfde hoofdstuk van Hebreeën is vol van voorbeelden van geloofshelden met harten voor God. Daarom roept de Bijbel ons op om te vechten voor het geloof eens overgeleverd aan de heiligen. Deze mensen ware ook ten zeerste voorbeelden van ware Liefde en Wijsheid samen met moed om te getuigen en hun goddelijke inzichten te prediken.

De zogenaamde grote mannen van de wereld vullen een rij die iedere smaak en mode vertegenwoordigt en die groepen, kerken, opinies en zelfs gehele maatschappijen hebben gevormd en verleid door de hele geschiedenis. Zij worden gerangschikt in vormen van gedachtengoed die steeds verder van de waarheid verdwalen, zowel aan de rechter- als de linkerkant, totdat je bij het dieptepunt terechtkomt. Zij alle prediken wat in feite rebellie is tegen de godheid en zijn voorbeelden van de zondeval. Op zijn best zijn zij dwaallichten. De eerste brief van Johannes, echter, moedigt christenen aan die pas tot bekering zijn gekomen dat hun zonden vergeven zijn. En de verder gevorderden wordt gezegd dat zij de boze hebben overwonnen. De vaders in het geloof wordt gezegd door hem dat zij Hem kennen Die vanaf het begin is. En inderdaat, dat is het doel, dat we opgroeien door de onvervalste melk van het Woord om eens het vaste voedsel te verteren om in staat te zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Dit alles is mogelijk omdat Hij (de Heilige Geest) die in ons woont, is sterker dan hij die in de wereld is (de geest van de antichrist).

Christelijke creationisten leren ons dat de Here, als de Maker en Koning van het universum, ook de God van de wetenschap is. Hij is de alwetende. Getrouwe theologen die niet in de val lopen van het lege bedrog van wereldse filosofen, zijn echte kenners van God. Anselmus, die onder hen past, bedacht de leus fides quaerens intellectum (geloof dat begrip zoekt). Christelijke mystici, zoals Thomas à Kempis, die bewogen worden door een brandende behoefte van de ziel en die niet vervallen tot een occult mysticisme en aanbidding van engelen, tonen ons het mysterium tremendum. En getrouwe bijbeluitleggers, zoals John Nelson Darby en William Kelly in zijn voetsporen, laten ons de geestelijke schoonheid van de Heilige Schrift zien. Vanwege zulke dingen riep David het uit: Één ding heb ik van de Here begeerd, dat zal ik zoeken, om alle dagen van mijn leven in het Huis van de Here te vertoeven om de heerlijkheid van de Here te aanschouwen en om zaken na te speuren in Zijn Heilige Tempel!

Deze belangrijke christenen zijn goed gezelschap en zij vertegenwoordigen het letterlijke, intellectuele, psychologische en geestelijk aspect van het leven respectievelijk. Zij worden allemaal gemotiveerd door harten die de Here liefhebben, Die hun de Wijsheid verschafte die zij begeerden.

Moderne wetenschappers beweren dat vroegere wetenschappers hun evolutionistisch gedachtengoed op gang brachten en zij verachten die onwetende christenen die gewoonweg primitief zijn. Maar het is andersom. Vroege wetenschappers geloofden in de God van de scheppingsorde. Zelfs Newton, hoewel een aanhanger van Arius en een antitrinitariër, probeerde de wetenschap en de Bijbel in overeenstemming met elkaar te brengen. En Einstein, in een religieuze reactie tegen quantum mechanica, riep het uit dat God niet met dobbelstenen gooit.

Wat hoog bij de mensen is, is een gruwel bij God. Niet hij die geprezen wordt door mensen, maar die geprezen wordt door God, die is waarlijk geprezen. Goede wijn behoeft geen krans. Ik ben daarom bang dat roem stinkt. Ik wil echter niet te negatief zijn. Goede musici, acteurs, uitvinders, kunstenaars zijn te bewonderen en hun werken te genieten en ook heb ik voordeel bij de technieken van artsen en specialisten. Zover als mensen, ook ongelovigen, door de Schepping (voor hen de natuur) geïnspireerd worden, zijn zij een zegen. Test alle dingen en behoud het goede. Maar we moeten altijd op onze hoede zijn dat ze uiteindelijk bijbedoelingen hebben en de Here Jezus niet als hun Redder en Inspirator erkennen. Laat dat een waarschuwing voor ons zijn. En laten wij die christenen die de gave van het onderscheiden van de geesten bezitten, op prijs stellentop

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: