home > dutch > studies > theologie > ethiek > anthropologia > oorsprong-soort.phpOorsprong van de Menselijke Soort

Door de gehele geschiedenis heen heeft de mens allerlei denkbeelden gevormd over zijn eigen ontstaan. Vandaag aan de dag is de evolutietheorie populair in het westen. Deze theorie beweert dat de mens van de apen afkomstig is en daarvoor van een vis en nog vroeger van levenloze materie. En nu zijn wij wederom dood, in ieder geval theologisch en filosofisch. De meeste westerlingen houden er een soort apatheïsme op na, Wat geeft het waar we vandaan komen, zo lang als je maar plezier hebt. Het traditionele monotheïstische wereldbeeld met al haar christelijk toebehoren, kwijnt weg terwijl meer en meer pedofiele priesters ontmaskerd worden en televisiedominees hypocriet blijken te zijn. In de tijden van de hippies keken mensen naar het oosten om gehypnotiseerd te worden door Hindoe ideeën zoals karma en veranderd bewustzijn. Dan heb je de volgelingen van de rock-n-roll goeroes die onder de indruk waren van opstandelingen als Aleister Crowley, die Satan als hun bevrijder uitriepen."Moge de Here jullie geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaren bij zijn komst."

"De eerste mens komt uit de aarde." "Indien er een psychisch lichaam bestaat..."

"De tweede mens komt uit de hemel." "...bestaat er ook een geesteslichaam."

Letterlijk of lichamelijk aspect

Verstandelijk aspect

Emotioneel aspect

Geestelijk aspect

"Toen Levi nog in de lendenen van Abrahams lichaam was, betaalde hij de tienden aan Melchizedek (zo te zeggen)."

"God heeft hen overgegeven aan een corrupt verstand.

"En God blies in zijn neusgaten en de mens werd een levende ziel.

"De Here is bezig om de geest van een man in zijn binnenste te vormen." "Wat geboren is uit de Geest, is geest."

Het binnenste van een mens is fijnstoffelijk en vindt zijn origine in Adam. Tertullianus. Traducianisme.

Het onstoffelijke deel van een mens wordt door God geschapen en wordt in het lichaam geplaatst als het ware door een achterdeurtje. Aristoteles. Creationisme.

De mens heeft geen geest. De ziel is het gevoelsdeel van het brein. Naturalistisch Agnosticisme.

Onze geesten en zielen vinden hun origine in de voorbije eeuwigheid, toen zij al in God bestonden. Origenes. Quasi pantheïsme.

Het lichaam is een molekulenmachine of organisme en heeft geen geest of ziel. Het verstand bevindt zich in de schedel. Atheïstisch Materialisme.

Onze geesten komen bij de goden vandaan en onze lichamen zijn slechts een illusie. Polytheïsme.

God heeft ons geschapen, maar wij geven de voorkeur aan Satan. Aleister Crowley. Satanisme.


Christus Jezus verklaarde dat de Farizeeërs kinderen van de duivel waren en ik ben bang dat er nog veel Farizeeërs bestaan vandaag. In ieder geval schuilt het kleine Farizeeërtje in iedereen die regels en verboden overdrijft. De apostel Paulus leert dat we allemaal afkomstig zijn van Adam, die viel en nu zijn wij aardse, zondige zielen. Christus, echter, is de mens uit de hemel, die ervoor zorgt dat er mensen zijn die uit de Heilige Geest geboren worden. Wederomgeboren mensen hebben een geestelijke oorsprong, maar ze hebben ook nog steeds de zondige natuur in hen.

Volgens de antropologie van Paulus heeft de mens in zijn lichaam een verstand, een ziel en een geest. Hij heeft het ook over een geweten en het willen. Daarboven heeft hij het over het ego en over de oude Adam, de zondige natuur en de nieuwe mens, Christus in ons. Als kinderen van Adam en Eva worden we zo geboren. Maar we hebben het nodig om gered te worden, omdat in Adam we allemaal op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. Waar komen we vandaan? In Adam komen we bij God vandaan! En wanneer we sterven, gaan onze geesten terug naar God. Daar zijn we heen op weg. Maar meer specifiek, wij zijn op weg naar opstandingen uit de doden van de rechtvaardigen en een eenmalige opstanding van de onrechtvaardigen, die respectievelijk op weg zijn naar de nieuwe en eeuwige hemel en aarde en de eeuwige poel van vuur...

Ons lichaam heeft, dus, een stoffelijke en onstoffelijke kant, bestaand uit verstand, ziel, geest, geweten en wil. Het verstand heeft ook een stoffelijke kant en het beschikt over een geheugen. Bewustzijn geeft ons opmerkzaamheid en een gevoel voor tijd en orde. Tussen waar we vandaan komen en waar we heen gaan, bestaan onze aardse levens die zich over een periode van 70 tot 80 jaar ontwikkelen. Wanneer we met de dood geconfronteerd worden, vooral bij het heengaan van geliefden, wordt het kortstondige van alles op onze harten gedrukt.

Sommige denkers, zoals Tertullianus in de derde eeuw, geloofden dat alles dat bestaat, van materie is. God is de hoogste vorm van materie en ons verstand en ziel bestaan uit fijnstof, dat op een of andere manier al in Adam, de eerste mens, aanwezig was. Echter, de Bijbel stelt duidelijk dat God geest is en het heeft het over de tijdelijke, zichtbare dingen en de eeuwige en onzichtbare zaken. Wat anders kan dat zijn dan een onderscheiding tussen het stoffelijke en onstoffelijke.

Aristoteles geloofde dat het onstoffelijke deel van de mens apart geschapen wordt door God en in het lichaam wordt gezet als het ware door een achterdeurtje. Over de menselijke geest, zegt de Bijbel: Hij is bezig om de geest van een man in het binnenste van hem te vormen. Dat is alle informatie die het Woord hierover geeft aan ons. Anders dan dat, kunnen we alleen maar gissen.

Filosofen zoals Aristoteles en Plato geloofden in een eeuwige en vaste orde van materie en de ideeën respectievelijk. Zij hadden maar weinig of geen notie van de aloude hoop, waar mensen als Job het al over hadden en die later het Joodse volk zou motiveren en die het Nieuwe Testament doorgeeft aan ons; hoop, die de anker van de ziel is. De ultieme christelijke hoop is dat we als Christus zullen zijn, in volmaaktheid, liefde en wijsheid in zover als het Zijn menselijkheid betreft en dat we uit de doden zullen opstaan. Er bestaat geen grotere toekomst!


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: