home > dutch > studies > theologie > ethiek > anthropologia > menselijk-wezen.phpHet Menselijk Wezen

Ik ben me niet bewust van een leer der mens die uiteenzet of benadrukt dat de mens schuldig staat tegenover zijn Maker en tegenover elkaar sinds onze eerste ouders van de verboden vrucht aten. Toch, als we dit niet onderkennen, hoe zullen we dan ooit in staat zijn om onszelf te verbeteren door de werkzaamheid van de Heilige Geest!? Indien ik niet fundamenteel verkeerd zit, dan is er geen enkele reden om mijzelf als schuldig te beschouwen. Mensen weten dat ze niet volmaakt zijn, maar ze menen dat dit toegeschreven kan worden aan hun opvoeding en andere omstandigheden. Sommigen denken zelfs dat de evolutie niet ver genoeg is gekomen. Als we maar konden inzien dat wij van de godheid afstammen en dat ons menszijn uniek is, dan zouden we onze Redder kunnen vragen om ons te helpen om deze hoge roeping na te leven!

Echter, na Adam en Eva verlangen ook wij om onafhankelijk van onze Schepper te zijn en we willen zelfs als Hij zijn. Dat is ten diepste ons probleem. We gebruiken en misbruiken ieder aspect van ons zijn om over elkaar god te spelen. Dat de zaken niet steeds helemaal uit de hand lopen wordt wel algemene genade genoemd. Maar in oorlogen en andere gevallen wordt het beetje burgerschap weggereten alsof er een masker afgezet wordt en dan verwordt de mens tot een dierlijk iets. Homo homini lupus, het is een dog-eat-dog wereld, zegt men dan; maar zijn honden werkelijk kannibalen zoals leeuwen dat soms zijn?


"Laten Wij de mens maken naar Ons beeld en volgens Onze gelijkenis."

Het stoffelijke; "de dingen die gezien worden"; "want de dingen die gezien worden, zijn tijdelijk,"

Het onstoffelijke; "maar de dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig".

lichaam

verstand

ziel

geest

"God vormde de mens uit het stof van de aarde." "Uit het stof kwam je, tot het stof zal je terugkeren." "...sterfelijk lichaam..." "...zo dan, verheerlijk God in je lichaam." "Er zijn vele delen, maar één lichaam."

"Word vernieuwd in de geest van je verstand." "Ik zou liever 5 woorden met mijn verstand spreken, dan 10.000 met mijn geest." "Als je roept tot verstandigheid, als je je stem verheft tot intelligentie..." "...en kennis van heilige zaken is verstandigheid." "Respect voor de Here is het begin van kennis." "...verduisterd in het verstand..."

"Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?" "De eerste mens werd een levende ziel." "...vleselijke begeerten die strijden tegen de ziel." "Koop alles wat je ziel begeert." "...van wie de ziel bitter bedroefd was." "...hoop, dat het anker van de ziel is."

"...alle vlees waarin een geest van leven is." "Een mens geeft de geest, waar is hij dan?" "Hij die zoch innig verbindt met de Here, is één geest [met Hem]." "...een vreesachtige geest." "...een nederige en stille geest..."

De mens is voornamelijk een verstandelijk wezen.

Niet IQ maar EQ. Het menselijk wezen is voornamelijk een gevoelswezen.

Wij maken deel uit van de natuur; niets meer en niets minder.

Wij maken deel uit van de alziel, materie is slechts maya (illusie).

Wij zijn slechts machines die uit molekulen bestaan.

Onze wezens zijn vonken van de goden.

Hoe meer demonen (goden) je in je gehele wezen binnenlaat, des te machtiger wordt je.


Er wordt veel gesproken over wat er fundamenteel aan de mens is. Zijn wij in de eerste plaats gevoelswezens of denkende acteurs? Zijn wij een opeenhoping van atomen die tegen elkaar botsen, of is alles maya, een schijnvertoning? En ten diepste doet ons dit er eigenlijk niet veel toe. Want zelfs wanneer we van mening veranderen, blijft het belangrijkste dat we kunnen zeggen: "IK BEN". Maar er is maar Een die die Naam voor zich kan opeisen en dat is de Here Jezus... Alleen God woont in het ontoegankelijke licht en alleen Hij bezit onsterfelijkheid in Zichzelf.

Bovendien veridealiseren wij ons evenbeeld en zetten het op een voetstuk om ons maar voor te houden dat het allemaal om onszelf draait. Er is een tijd geweest dat er veel waarde aan de menselijke rede werd gehecht. Maar geleidelijk drong het tot ons door dat ons denkvermogen niet alleszaligmakend is. En terwijl we onze Schepper verder uit het oog verloren, begon men te denken dat we alleen maar deel van de natuur zijn. En op die manier verloren we een diep bewustzijn van onze menselijke identiteit. Er is natuurlijk wel wat waar aan al deze theorieën, maar ze schieten te kort. Anderen, terwijl ze probeerden te leren van wetenschappelijke ontdekkingen zoals het molekuul, gaan nog verder en beweren dat dat alles is wat er bestaat. Wolken binnen wolken van deeltjes. Hoe iemand gelukkig kan zijn met zo'n uitzicht tart de fantasie. Het is niet voor niets dat death metal fans kiezen voor satanische rock. Met een of andere ommezwaai geloven zij opeens weer in de oude waarheden, maar op een geheel negatieve manier. Satan wordt aanbeden als de grote bevrijder en God als de vijand die zijn eigen stuk uit ons plezier wil afpakken. Dit is allemaal zeer ongezond en deze mensen beseffen ook dat zij bezig zijn zichzelf te vernietigen met een snel en onbezonnen leven.

Van oudsher roept een gedachte de andere op. Teveel benadrukken van de rede zet de geest van het gevoel in beweging. Velen gaan door het leven met het motto dat niet het IQ belangrijk is maar het EQ en zo richten zij zich op de gevoelskant van ons wezen. Maar geen vooroordeel is eeuwig leven beschoren en zo zijn er die gevoelsuitingen en de aurea's der mystiek als verschijnsvormen van een alziel gaan beschouwen. Dit is tegenovergesteld aan de idee dat er niets buiten de natuur bestaat, maar er is duidelijk een overeenkomst. Deel van de natuur of deel van een pantheïstische alziel; de duivel gaat gewoon door om mensen te betoveren met de weerspiegelingen van zijn kaleidoskoop. New Age ideeën zijn niets anders dan oude geloven in een nieuw jasje. Sommige culturen leren dat machtige geesten oprezen uit de oerchaos van de geestelijke realiteit en zo werden de goden geboren uit Brahma. Dit klinkt bekend in de oren wanneer je een evolutionist hoort schreeuwen dat alles begon met een atoomsoep. De een denkt dat hij van de apen afstamt en de ander gelooft dat hij het speeltje der goden is. De een schrijft alles toe aan de diverse fenomenen van de natuurkrachten en de ander aan de functies van diverse goden. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Als we maar niet de echte God, de God van de bijbel hoeven te erkennen.

Om aan deze verwarring te ontkomen en onze menselijkheid te redden, geeft de Bijbel ons een tijdloos antwoord. Het leert ons dat al het bovenstaande waar is, behalve de leugens erin natuurlijk. De mens vormt een eenheid in zijn hart, waaruit de intenties en plannen voor zijn leven opspringen. We bezitten een verstand om te denken en een ziel om gevoelsimpulsen te ervaren. We hebben een lichaam dat dingen kan aanraken en ze tot iets plezierigs kan maken. We hebben een geest waarmee we gemeenschap met God door kunnen hebben en Hem kunnen vragen om leiding.

In plaats van weg te lopen met een van deze waarheden, moeten we trachten ze in balans te brengen om een evenwichtig en gezond leven te kunnen leiden. Maar om daartoe in staat te zijn, wordt ervan ons gevergd dat we ons egocentrische spelletje staken van ik over al het andere en vooral dat we de Here Jezus gaan eren die als God de Zoon onze Maker is. Zo lang wij hardnekkig blijven weigeren om voor Hem te buigen en maar doende blijven aan ons godsspelletje, zijn wij verdoemd onszelf te verliezen. Dingen die in het begin zo mooi lijken en zich presenteren als zo'n duidelijke waarheid, zullen in het einde opgaan in de mist van de geschiedenis, ook de geschiedenis van ons eigen leven.

Maar onze Maker weet dit alles en daarom heeft Hij ons Zijn persoonlijke instructies gegeven, de handleiding die uiteenzet hoe te leven, werken, zijn, denken, de liefde bedrijven, spelen en gelukkig zijn. Deze handleiding is niets anders dan de Bijbel, het boek der boeken. Door de geschiedenis heen heeft de Bijbel ons meer geïnspireerd dan welk boek ook. Het niet te lezen, staat gelijk aan het jezelf beroven van het stellen van doelen, het rennen van de wedstrijd het bereiken van de finnish en het genieten van het bewustzijn dat je het schepsel van de hemel bent en dat je Maker je een beeld van Zichzelf maakt. Ga er dus nu voor en bestudeer de gids van het leven. In het einde zal alles ten goede komen!


top

christologia

theologia | philosophia | anthropologia | psychologia | moralitas | theoria

top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: