home > dutch > studies > theologie > 3hoofd-religies.php

Kort Overzicht van Invloeden op de 3 Hoofdreligies

Indien van boven naar beneden men de voornaamste invloeden op het protestantisme zou willen weergeven, dan zou dat ethisch (grofweg) er als volgt uit kunnen zien (de grondgedachten, en de gulden middenweg, zijn in goud weergegeven):Genade

Wet

"Laten erbarmen EN waarheid u niet verlaten!"

Lutherisme

Calvinisme

Evangelicalen

Gereformeerde Gemeente

Modernisme

Hypercalvinist/ Baptist sekten

--

--

cultuur

houding

"We zijn IN de wereld, maar niet VAN de wereld"

Arminianisme

Afzonderingsgekte

Universalisme

(Weltfremd) Sekte

Wereldsgezindheid

(Vijandige) Kult

--

--

credo

bijbel

"Je moet leven van IEDER woord dat uit de mond van God komt"

Credo-isme/ Theologisme

Bibliofilie/ Inlegkunde

Filosofisme/ Scientisme

Bibliomanie/ Overdrevenheden

Evolutionisme/ Hedonisme

Bibliomagie

Satanisme

Zwarte MagieEn passant zou ik er op willen wijzen dat afzondering van de kwade invloeden van de wereld, in de eerste plaats, een zaak van het HART is, en niet van een letterlijk afbakenen van de grenzen. Want dat is wat mensen in de wereld ook doen. Daarom is het zo belangrijk om de waarachtige gulden middenweg te leven en niet af te dwalen in een compromisse aan of de linkerkant of de rechterkant. En we zouden er beter aan doen om eerst maar eens "iedere gedachte gevangen te nemen in gehoorzaamheid aan Christus tot het slechten van bolwerken (die in ons post hebben gevat)". En met dit alles niet te vergeten dat de Here "erbarmen wil, en geen offerande" en dat "erbarmen roemt tegen het oordeel"! Meestal is een overdreven vorm van afzondering een geval van liefdeloos jezelf zoeken. (En met een gelijksoortig groepje elkaar nog gekker maken).

Maar de Bijbel roept ook op tot collectieve afzondering, niet alleen van de wereld, maar ook van onheilige en wereldse medechristenen. Echter, het is duidelijk dat de Christenheid als een collectief getuigenis gefaald heeft op een miserabele wijze en geen gehoor heeft gegeven aan het aandringen van de Here tot eenheid en liefde. Dit schijnt het enige gebed van de Here te zijn in de vier evangelieën dat nog niet verhoord is.

In de praktijk houdt een afzondering van deze falende systemen in dat men het midden houdt tussen het aanhouden van een adresboek van plaatselijke getuigenissen en een niet veroordelende houding naar andere getuigenissen. Helaas blijven wij maar vaststeken in onze eigen soorten van houdingen en ideeën, in plaats van vrede te sluiten en tot eenheid te komen met de diverse getuigenissen.
Waar protestantisme geplaagd wordt door versplintering en onderverdelingen die zich verder blijven delen (met een oppervlakkige eenmaking hier en daar uitgezonderd, die nog vaak allerlei fundamentele bijbelteksten negeert) in vele kerken en splintergroepen; daar vertoont de RKK een schijneenheid, met 80% van haar leden die van de richtlijnen afwijken. Maar, moet ik zeggen, vele van hun leiders zijn geleerden. Maar, o Here, wanneer zullen wij 'van U geleerd' zijn!?

De RKK kan grofweg door de volgende kenmerken geschetst worden:

geleerdheid/objectivisme

mysterie/subjectivisme

Solomo: "Bewaar je hart meer dan enig ander ding dat te beschermen is, want van daaruit zijn de bronnen van het Leven!"

scholasticisme

mysticisme

contrareformatie

ritualisme

humanisme

antisexualisme

pedofilie

zelfflagellatieIndien men een kort en bondig overzicht zou willen maken van het Judaïsme en de Islam volgens een ethische maatstaf, dan zou het er zo uit kunnen zien:mens

engel

Psalmist: "Laat alles en iedereen de Here prijzen!"

reformed

orthodox

liberaal

kabbalist

seculier

chassidisch

--

--

vrijheid

verantwoordelijkheid

Paulus: "Alles is veroorloofd, maar niet alles is nuttig."

gematigden

Muslim Brotherhood

liberaal

Salafisten

seculier

Taliban

--

Extremistentop

christologie | bijbel | profetie | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: