home > dutch > studies > profetie > profetie1.php

2 Petrus 1:20: "Weet dit in de eerste plaats: de betekenis van geen enkele profetie van de Schrift kan vastgesteld worden door haar eigen interpretatie [dat is: men moet schriftplaats met schriftplaats vergelijken; c.q. profetie met profetie!]."


HET MIDDEN-OOSTEN VOLGENS BIJBELSE PROFETIE I

Toen mensen als John Nelson Darby, een ex-Anglicaanse priester in de negentiende eeuw, en anderen voorspelden dat de Joden een nationaal herstel zouden beleven (zie bijv. Ezech. hst. 36-39), lachten de sceptici. Tegenwoordig worden Israël en de omringende landen in het algemeen beschouwd als het kruitvat niet alleen van het Midden-Oosten, maar van de gehele wereld! Is er iemand die acht geeft op de wijsheid van deze bijbeluitleggers van bijna tweehonderd jaar geleden? Wat meer is, wie luistert nog naar wat de bijbel te zeggen heeft over dit onderwerp? Theologen zijn snel om je voor één of andere bijbelgek te verklaren wanneer je beweert dat zelfs de tien stammen hersteld zullen worden (en ook Assyrië, Moab en Ammon en andere staten zullen herrijzen!!!). Zij zullen je in de hoek smijten met de zogenaamde Brits-Israël en andere sekten.

Maar in deze korte studie hoop ik ook op enkele andere oude voorspellingen te wijzen; zeer intrigerende profetieën met een dubbele betekenis. Zij werden in oude tijden vervuld en zullen in het algemeen nog eens herhaald worden! Waarom? Omdat de Joden van oudsher Gods volk waren, maar nu Lo-Ammi, 'niet-mijn-volk' zijn volgens de profeet Hoséa (1:9). Maar zij zullen hersteld worden na de komst van Christus Jezus op de wolken van de hemel (zie 1 Kor.15:51 ff.; 1 Thes. 4:15 ff.) omdat een relatief klein overblijfsel Christus als hun echte Messias zullen belijden De genadetijd waarin de bruid van het Lam wordt gevormd, de Kerk [die begon met Pinksteren, Hand. 2] is een soort parenthese of tussenzin in de geschiedenis en onderbreekt min of meer Gods direct handelen met de Joden en met de naties zoals die verbonden zijn aan het lot van Israël [zie ook Rom. hst. 9-11]. De genadetijd eindigt in de opname van de Kerk op de wolken van de hemel en dan zal de laatste week van Daniëls jaarweken ingaan. [Dan. 9:24-27].

Zeer waarschijnlijk zal er nog een historische parenthese plaats vinden en wel tussen de Opname van de Gemeente en de laatste week van Daniël. Alleen al hierom omdat het beest een verbond sluit met Israël voor zeven jaar. Echter de laatste week is ook zeven jaar. Maar het beest en de antichrist kunnen niet handelen voor de Opname, omdat de Heilige Geest hen weerhoudt. Zij moeten hun respectievelijke rollen voor deze laatste week voorbereiden. En wie weet wat er allemaal nog moet gebeuren voor dat zij er zijn? De wereld zal niet ten onder gaan in de Apocalypse voor wie weet hoe lang nog! Want voor het beest moet ook nog de zevende koning komen [zie Op. 18:10-11].)

De Moslim landen om hen heen danken hun bestaan in de eerste plaats aan Gods handelen met deze natie. En olie maakte het allemaal mogelijk, financiëel. [In feite vanaf de wieg van de geschiedenis (Gen. 10) is het lot van alle naties van de wereld gekoppeld aan dat van Israël! (vgl. Gen. 46:27; Deut. 10:22; {Hier wordt beschreven dat het aantal volkeren hetzelfde is als het aantal zielen van Jakobs familie zou zijn!} Deut. 32:8 en Hand. 7:14 Het verschil van vijf mensen kan misschien uitgelegd worden wanneer men Jakob zelf en zijn vier vrouwen meetelt. In ieder geval moet er een verklaring zijn, want de bijbel kent geen tegenstellingen, maar paradoxen). Men moet ook bedenken, echter, dat de bijbel spreekt van de tijden van de heidenen die hun aanvang vonden in het rijk van Nebukadnezar, toen de natie Israël haar positie verloor en in principe Lo-Ammi werd [Hosea 1:9]. (vgl. Luk. 21:24; Job 12:23; Dan. hst. 7; enz.] Tussen haakjes, in Ezech. 38:12, waar de Statenvertaling 'in het midden des lands' heeft, moet zeer waarschijnlijk vertaald worden met 'de navel van de aarde'. Israël is niet alleen geografisch het middenpunt van de aarde, maar zal het ook geestelijk zijn!

Voordat de Shekinah (de wolk van Gods heerlijkheid die neerdaalde op de tempel van Salomo [1 Kon. 8:10, 11]) Jeruzalem verliet in de dagen van de profeet Ezechiël (zie Ezech. hst. 1+10) waren er vele waarschuwende stemmen geweest. Maar de Joden vermoordden Gods profeten en dienstknechten. Toen Christus kwam zei Hij tot de Farizeeërs: 'Maken jullie maar de maat van jullie vaderen vol(!)' (Mat. 23:32). Ik haast me om te zeggen dat zogenaamde christenen, de Naam der namen onwaardig, misbruik hebben gemaakt van het feit dat de Joden de Messias hebben omgebracht en het als een voorwendsel hebben gezien voor antisemitisme om Joden te achtervolgen, te bestelen en lastig te vallen de eeuwen door.

In Openbaring 11:8 wordt Jeruzalem 'Sodom en Egypte' genoemd, waarom is het dan zo dat sommige naïeve christenen naar de andere kant doorslaan en alleen vrienden met de Joden proberen te zijn en voor de vrede van Jeruzalem bidden alsof de Prins van de vrede daar al is? Begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd, ik maak geen reclame voor een religieuze soort van antisemitisme. Maar een serieuze en orthodoxe Jood tracht in de eerste plaats afhankelijk te zijn van zijn JHWH en volgens de Apostel Paulus is er een bedekking op zijn hart wanneer hij het Oude Testament in de synagoge leest zodat hij het niet kan begrijpen (2 Kor.3:15). Christenen moeten proberen de gulden middenweg te vinden tussen antisemitisme en een naïeve en onnadenkende vriendschap tot de Joden. Als een christen of christin een antisemiet is dan heeft hij of zij niets van de holocaust geleerd. In het tweede geval, echt, wordt de Joodse vriend of vriendin niet genoeg of niet echt geholpen. Wij zijn geen toeristen in dit leven. We zijn allemaal op weg naar onze eeuwige bestemming.

Er zal geen blijvende vrede in het Midden-Oosten komen en inderdaad in de gehele wereld totdat de Vredevorst zelf terug is gekomen (Zach. 14:4). In hetzelfde boek wordt voorspeld dat Jeruzalem een beker van bedwelming zal zijn voor alle omringende landen (sic!) (Zach.12.2, 3). Waarom is dit allemaal zo, zouden we ons moeten afvragen. Waarom de holocaust, waarom dit kruitvat in het Midden-Oosten? Waarom inderdaad lijden überhaupt? Het is omdat de Heere God, de Schepper van hemel en aarde zo heilig is dat het stelen van een 'appel' een dodelijke zonde is. De zonde in het algemeen heeft het karakter van het verlangen van Eva om als God te zijn. En wij allemaal, ieder op zijn eigen manier, proberen te doen wat onze eerste moeder deed. We willen onafhankelijk van God zijn, onze eigen zin doen; zonder rekening te houden met een hogere macht, laat staan hogere wetten.

De geest van de profetie is het getuigenis van Jezus (Op. 19:10). Christus Jezus is het antwoord op al ons lijden. Hij die toestond dat wij ten val kwamen, kwam zelf om het ultieme te lijden. Niet alleen de dood aan een Romeins kruis, maar de dood onder de handen van een God vol heilige toorn. Christus stierf voor u en mij, beste lezer.


Meer profetieëntop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: