home > dutch > studies > profetie > prof3.php


Het Midden-Oosten in Profetie: de Esdoorn, de Vijgenboom en de Olijftakken

Ik stel hier dat deze 2 bomen respectievelijk duiden op het politieke en religieuze systeem van Israël en dat de olijftakken staan voor de voortzetting van waarachtige aanbidding. Geestelijk werd de vijgenboom immers door Christus veroordeeld, omdat hij geen ('gelovige') vrucht droeg. Je moet weten dat een gezonde vijgenboom normaal gesproken (vroege) vrucht voortbrengt, daarom was de Here niet voorbarig boos, zoals sommigen beweren, om hem te laten verdorren vanaf de wortel; hoewel het nog niet de tijd van (volle) vrucht was. Politiek zei Hij: "Heb geloof en deze esdoorn (c.q. moerbijvijgenboom) zal ontworteld worden en in de zee (van volkeren) geplant worden". Dat is wat de Romeinen deden in het jaar 70 van onze jaartelling. En wat de aanbidding betreft, denk dan aan wat de apostel Paulus in Romeinen 9-11 zegt, als hij waarschuwt dat de Kerk; indien zij faalt, weer uitgerukt zal worden, omdat zij eigenlijk slechts uit wilde olijftakken bestaat en dat de normale takken weer ingeënt kunnen worden op de boom die, uiteindelijk al bij Abel met zijn waarachtige godsdienst is begonnen. Denk ook aan de vijgenboom in Lukas 13 die al 3 jaar vruchteloos was en nog een jaar een kans kreeg. Dit is van toepassing op het feit dat de Here 3 1/2 jaar preekte en genas, van de leeftijd van ongeveer 30 tot ongeveer 33 1/2. Het dan resterende halvejaar heeft waarschijnlijk te maken met de apostelen die na het kruis de Joden bleven oproepen tot bekering. Maar zij verwierpen Christus ook toen, en de apostel Paulus verklaarde hen schuldig en ging naar de heidenen. "Toorn tot het einde", voorspelde hij de Joden. En deze toorn zal op hen blijven totdat ze zullen beseffen dat ze hun eigen Messias hebben vermoord en dan zullen ze zich bekeren, als een volk. (Maar wee hun die deze toorn ten uitvoer brengen. De RKK, tijdens de kruistochten en op andere gelegenheden, heeft het zwaard tegen hen getrokken en zal daarom door het zwaard ten onder gaan. Dat zou mij niet verbazen; zeker niet na de Wegrukking van de Kerk [het ten hemel opnemen van alle ware gelovigen in de (Sjechina) wolken: 1 Kor. 15: 51 en 1 Thess. 4: 13-18]).

Als christenen moeten we niet opschepperig zijn en moeten we beseffen dat we grondig gefaald hebben. Ook zegt de brief aan het plaatselijke getuigenis te Laodicea dat zij 'uitgebraakt' zullen worden en dit is de toekomst van het lauwe, halfslachtige christendom. Ook voorspelt Hosea, dat Israël hersteld zal worden na 2 dagen, op de 3de dag, nadat hij Israël eerst als 'niet-mijn-volk' had verklaard. De verklaring dat ze niet Gods volk meer zijn geldt vanaf het einde van de 69ste week van het boek Daniël [zie ook De 7 Dagen van de Menselijke Geschiedenis en haar 13 Koningen]). Want er staat geschreven in Daniël 9. 26 'en de Messias . . . zal niets hebben (de correcte vertaling)'. En het begon met het wegnemen van de Sjechina wolk uit de tempel, aan het begin van het boek Ezechiël (God is langzaam tot toorn en groot van goedertierenheid). In het bijbelboek Daniël wordt uitgelegd wanneer de 69 jaarweken begonnen en het is allemaal na te gaan in de seculiere geschiedenis (begin dan met het doorlezen van het boek Daniël, biddend en onafhankelijk van je leraren, en vergelijk het met het boek Openbaring). Welnu, Christus werd afgesneden (zal niets hebben) aan het kruis en Hij had al voorspeld dat "de poorten van de hades" de Kerk niet zouden overweldigen. Maar dat wil niet zeggen dat het aardse getuigenis van de naamchristenen niet ten einde zal komen, laat staan dat de Kerk Israël voor eeuwig vervangen zou hebben. Zij zullen samen blijven bestaan tot in de eeuwen der eeuwen, want Christus zal eens de Kerk huwen in de hemel (daarom zijn huwelijksringen met Hem niet aan de orde, noem ze liever verlovingsringen; want de apostel Paulus heeft de Kerk "als een reine maagd verloofd, of ondertrouwd met" Christus); en Zijn aardse koninkrijk, dat begint in het duizendjarige Rijk, zal een eeuwig koninkrijk zijn overeenkomstig Daniëls voorspelling. Deze symbiose zal vooral vertegenwoordigd zijn in het hemelse Jeruzalem (zie de laatste hoofdstukken van Openbaring) en in het aardse Jeruzalem; want de Kerk heeft een hemelse roeping en Israël een aardse.

De vertaling door 'esdoorn' wordt ook wel weergegeven door 'wilde vijgenboom'. Dit is een ernstige gedachte, want zonder de (door de Here) gecultiveerde vijgenboom en de echte olijftakken, is alles wat Israël heeft een wild politiek systeem dat alleen staat in een zee van volkeren; zonder de waarachtige zegen van God.

Dat er sprake is van 70 weken van ieder 7 jaar wordt door vele bijbeluitleggers als historisch opgevat en het ontgaat hun dat er nog één week op komst is. Dat dit zo is, kan begrepen worden uit de tekst die voorspelt dat Israël nog een "verbond met de hel" (en wat is dat anders dan met het beest uit Openbaring 13!) zal maken (Jes. 28: 15, 18). Dit blijkt ook uit andere teksten die spreken van de 'tijd van Jakobs benauwdheid' en dat 'hun hand doorboord zal worden door een riet waar ze op leunen'; totdat ze alleen op de Here leren vertrouwen. Er zijn zo vele profetieën die nog in vervulling moeten gaan, in de (verre) toekomst (lees bijv. de voorspelling over de aanval door Gog en Magog [met Mesech moet wel Moskou bedoeld worden] (Ez. 37 & 38)). Vele overenthousiaste christenen denken dat profetieën zoals dat de "woestijn zal bloeien" al in vervulling zijn gegaan of nu in vervulling gaan, omdat de Joden hier en daar een stukje land irrigeren. Maar dit is onzin. De Joden hebben alles, zelfs volgens sommigen van hun eigen orthodoxe rabbis, voornamelijk op eigen kracht gedaan en met wat geluk (dat als wonderen gezien wordt van de Here). Maar toch moet dit ook een paradox zijn, omdat niets gebeurt zonder de, op z'n minst indirecte, leiding van God. Het moet voornamelijk te maken hebben met het voortbestaan van Israël als een fenomeen. Maar wat mij betreft, misgun ik de herleving van de esdoorn niet, het politieke systeem. Misschien zijn de "beenderen" volgens een oude profetie toch al wel bij elkaar aan het komen (Ez. 37). Maar de komst van de gecultiveerde vijgenboom en zeker van de herinenting van de natuurlijke olijftakken, is nog (ver) weg. De 5de dag van de menselijke geschiedenis komt eerst, wanneer een "redeloos volk" (of een "volk zonder verstand") Israël tot jaloersheid zal verwekken door "hun vrucht" te dragen. De christenheid is dat volk niet.


Meer profetieëntop

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: