home > dutch > studies > diversen > vader-huis.php

"Het Gezegende Vaderhuis"

Dat het Vaderhuis (zie Joh. 14) een bijzondere plaats is, moge duidelijk zijn. We hebben het immers over de Vader van de Here. Vele christenen zullen het duizendjarige koninkrijk niet ingaan, omdat hun rechtvaardigheid niet groter is dan die van de Farizeeërs en dat is één van de voorwaarden: "Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan." (Matt. 5: 20). Van zulke mensen zegt Paulus dat ze 'gered worden als door het vuur'. Hun werken zijn 'hooi en stoppelen' en zullen te licht bevonden worden, wanneer ze gewogen zijn voor de Rechterstoel van Christus. Maar we kunnen zeker zijn van een plekje in het Huis van 'Mijn' Vader! Het zwarte schaap in de familie, behoort nog steeds tot de familie! Welnu, de bijbeluitlegger H.L. Heijkoop kwam zo in vervoering over het Vaderhuis, dat hij beweerde dat het een ongeschapen plek zou zijn. Een handjevol mensen gelooft dit nog steeds en er zijn er zelfs enkelen die het tot een dogmatisch punt maken, zozeer dat wanneer je ertegenin gaat, je beschuldigd wordt van ijdel filosoferen (verg. Kol. 2: 8).

De tegenstanders probeerden tevergeefs uit te leggen dat God algenoegzaam is, zonder menselijke behoeften en begeerten of tekortkomingen en dat alle dingen een begin hebben in tijd en ruimte. Maar zij halen dan teksten aan als die in Jesaja 57: 15, waar staat dat God 'in de eeuwigheid woont; zonder zich te realiseren dat dat slaat op Zijn transcendentie, die tijd en ruimte te boven gaat. Het N.T. stelt God woont in een ontoegankelijk licht.

Natuurlijk is het idee van Heijkoop een theologisch-filosofische gedachte die in hemzelf opkwam. Hem werd toegestaan voor zichzelf te denken en de bijbel te interpreteren. Maar het bedoelde handjevol volgelingen is zo vreesachtig geworden dat bijna niemand meer voor zichzelf durft te denken. Merk op dat het vers in Kolossenzen dat filosofie leeg bedrog noemt; refereert aan tradities van 'mensen', namelijk mensen zonder de Here Jezus, zoals de oude filosofen als Plato en Aristoteles en voornamelijk de gnostici (hun leer wordt ook wel de 'zogenaamde kennis of wetenschap' genoemd). Wie zegt dat wij als papagaaien alleen de Schrift behoren te herhalen?! Wij moeten, noodzakelijkerwijs, ook uitleggen.

Denken dat niet in je straatje past a priori afdoen als 'filosofie' (alsof alle filosofie heidens is) is dom en negeert het feit dat we ook van de schepping kunnen leren. David filosofeerde en theologiseerde toen hij naar de sterren keek en schreef vervolgens Psalm 19.

Hun voorgangers hebben de publicaties van hun overleden oudsten tot traditie gemaakt, zozeer dat bijna niets nieuws uitgegeven wordt. Vele protestanten doen dat met de 3 formulieren van eenheid, en verheffen die praktisch tot dezelfde status als de bijbel en zo laten ze geen afwijking of zelfs toevoeging toe (zelfs niet wanneer die duidelijk in de bijbel geschreven is, sic!). Wat mij betreft, riekt dit naar het vereren van de doden. Terwijl Christus zelf zegt dat iemand die geleerd heeft in het Koninkrijk oude en ook nieuwe dingen uit zijn schatten naar voren brengt.

Echter, Efeze 4: 10 zegt ons dat Christus 'boven alle hemelen' is uitgegaan (ook lichamelijk!). Dus boven het paradijs uit en boven de 3de engelenhemel! Wat anders kan dit zijn dan het Vaderhuis, evenals het Nieuwe (Hemelse) Jeruzalem onderscheiden moet worden van welke hemel dan ook! (Ik meen dat het Vaderhuis alleen bestemd is voor de Kerk, voor de leden van de Bruid van de Here Jezus en niet voor mensen als Abraham, die ook een plaats in het Hemelse Jeruzalem zal hebben; want hij zocht de Stad die niet met handen gebouwd was en de geliefde apostel Paulus onderwijst ons dat de middenmuur die heiden van Jood scheidde, weggenomen is en de Here leert duidelijk dat er één kudde zou zijn). Maar dat het een ongeschapen plek zou zijn, is een contradictio in terminis; omdat iedere plaats met tijd en ruimte te maken heeft. Alleen van Christus kan het gezegd worden dat Hij (geestelijk) in de boezem van de Vader leeft (Joh.1). Onze fysieke lichamen hebben tijd en ruimte nodig, ook in de eeuwigheid. Ook zegt Christus in Johannes 14 dat Hij 'een plaats gaat bereiden' voor ons in het (al geschapen) Vaderhuis. Het moge dan ook duidelijk zijn dat zo'n plaats niet ongeschapen kan zijn. Want hoe zou iets dat voorbereiding nodig heeft vanaf alle eeuwigheid kunnen bestaan? Buiten God om kan sowieso niets bestaan en voordat Hij iets geschapen had, had Hij geen huis nodig; maar wij wel.

De idee van een eeuwig Vaderhuis betekent dat er naast God altijd iets bestaan heeft. Maar dit is een theologische dwaalgedachte. Want hoe zou er naast God iets kunnen bestaan Die de Schepper van alle dingen is!? Je zou dan moeten concluderen dat God en het Vaderhuis één en hetzelfde ding zijn. Je kunt dan net zo goed gevolgtrekken dat wij in de Godheid opgenomen worden. Wat zelfs een godslasterlijke gedachte is. Dit is daarom een afgodisch idee, wars van de theologische waarheid dat God één is. Bovendien staat er geschreven dat God in een ontoegankelijk licht woont! Alleen van de Here Jezus, als God de Zoon, wordt er gezegd dat Hij in de boezem van de Vader verblijft.

Het Vaderhuis is een unieke plek waar al de leden van de Bruid van de Here Jezus als 'levende stenen' samen een gebouw vormen. Ieder van ons zal een steen gegeven worden met een naam erop die in een taal is geschreven die alleen zij/hij begrijpt voor wie die bestemd is. Deze taal zal jouw eigen persoonlijke band zijn tussen de Here en jou. Je zal vertoeven en praten met Hem op een ondoorgrondelijke manier! Steeds maar weer zul je het uitroepen: "He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own and the joy we share as we tarry there" kent niemand dan alleen jij...

Ik ben me ervan bewust dat het erop lijkt dat ik mezelf tegenspreek. Aan de ene kant beweer ik dat er niet zo iets als een ongeschapen plek kan zijn en aan de andere kant claim ik dat het Vaderhuis een plaats is hoger dan de hoogste hemelen waar engelen niet kunnnen komen. Maar waarom zou er geen soort 'hemel' kunnnen bestaan alleen voor de Bruid van de Here Jezus! De apostel Paulus zegt in Efeze 5 in verband met de huwelijkse band tussen een man en vrouw: 'Dit mysterie is groot. Het slaat op Christus en de Gemeente...' Halleluja tot in alle eeuwigheden!


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: