home > dutch > studies > diversen > satanned.php

Satan's Gedachten

Het bijbelvers van Paulus dat de gedachten van Satan ons niet onbekend zijn, onderbouwt het idee dat wij Satan genoeg kunnen begrijpen om tegen zijn listen bestand te zijn. Mensen hebben zich teveel beziggehouden met hem, of ze zijn onwetend wat zijn leugens betreft, totaan het ontkennen van zijn bestaan toe. Als hij ervoor kan zorgen dat mensen zich niets van hem aantrekken, dan zien ze hem er ook niet aankomen. Maar als hij mensen op een of andere manier bezig houdt, van fanatieke duiveluitdrijverij tot uitgebreide studies van het occulte, dan verzwakt hij hen en belet hun geestelijke groei.

Satan betekent 'tegenstander' of 'aanklager' en in het N.T. staat er dat hij de broeders dag en nacht aanklaagt. En hij doet dat door echte fouten aan te wijzen in ons. En dan herinnert de Here Jezus Christus hem eraan dat Hij voor onze zonden met Zijn bloed betaald heeft. Hij speelt een soort dubbelrol. Aan de ene kant valt hij ons aan als een brullende leeuw, of hij probeert ons aan te vallen in het geniep als een slang en ons te verleiden. En aan de andere kant klaagt hij ons aan in de hemelse gewesten. Wees waakzaam en bid, opdat je niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Een andere naam die hij draagt, duivel (van 'diabolos'), betekent 'verwarder', hij die alles door elkaar gooit en er een verwarring van maakt. Dan wordt hij ook nog de slang genoemd (gebaseerd op Genesis 3), de grote draak (gebaseerd op de Leviathan in het boek Job) en er wordt van hem gezegd dat hij zich kan veranderen in een engel van licht om te bedriegen en te verleiden. En de engelen die hem volgen, worden gevallen engelen genoemd, of demonen.

Alles wat de duivel wil, is zoveel mogelijk mensen met hem de hel in slepen, hoewel uiteindelijk hem dat totaal geen voordeel zal opleveren. De kerkvader Augustinus stelde dat de duivel en zijn engelen vast zitten in hun wil. We kunnen dit zien in het feit dat Satan bij Judas naar binnenging om Jezus letterlijk te vermoorden. Satan kon niet anders dan dat, want hij kende de profetieën dat hoewel hij de hiel van Christus zou vermorzelen, Christus zijn hoofd zou vermorzelen.

Christus, toen Hij de duivel betichtte, zei dat Satan de dingen van de mensen bedenkt en niet die van God. De dingen van de gevallen mens is om God te spelen op elke mogelijke manier die we kunnen vinden en diep in ons hart, volgens een psalm, houden we onszelf voor de gek met het idee dat er geen eind aan ons spelletje komt; hoewel we in ons verstand weten dat eens onze dag zal komen en dat het universum waarschijnlijk niet eeuwig blijft bestaan.

Christus, in Johannes 8, noemt de duivel de moordenaar van de mensen (letterlijk 'mensendoder') en leugenaar vanaf het begin en zijn vader. En dit zegt de Bijbel ons in Genesis 3. En is hij niet geestelijk de vader van de valse profeet (het tweede beest in Openbaring 13), net als hij Judas binnenging om de Here te verraden!

Naar de analogie van wiskunde zou God een onafhankelijk en absoluut gesloten gegeven genoemd kunnen worden. Satan, echter, blijft afhankelijk van God en zoals elk schepsel, gevallen of niet, kan hij niet bestaan buiten de macht van de grote Schepper. Christus stelde dat als de duivel tegen zichzelf verdeeld is, kan hij niet stand houden en blijven (totdat hij verdoemd wordt natuurlijk), evenals elk koninkrijk gedoemd is te vallen, indien het in prinipe inconsequent is. Deze dingen samenvoegende, moeten we concluderen dat, in zekere zin, Satan en zijn koninkrijk der duisternis, ook een gesloten systeem is. Maar niet met een absoluut karakter. Daarom kan het vernietigd worden. Christus Jezus veroverde de duivel door zich vrijwillig aan de dood over te geven. Satan had de macht over de dood, maar niet meer. Een goede vergelijking is te stellen dat Satan veroordeeld is de jure, en dat op een dag hij verdoemd zal worden de facto.

De Bijbel impliceert dat, om de duivel zodanig te wederstaan dat hij van je vliedt, we ons eerst aan de Here moeten onderwerpen. Onderwerp u aan de Here en wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. We kunnen de duivel alleen overwinnen, als we de Here gehoorzamen door ons te onderwerpen aan Zijn wil.

De Bijbel voorspelde dat de Here de Satan spoedig onder ONZE voeten zal verpletteren. Satan's vernietiging komt in stadia. Zijn val en rebellie, zijn geworpen worden op de aarde als een lichtflits, enzovoorts. En in het einde zal hij voor duizend jaar gebonden worden in de bodemloze put, om een korte tijd losgelaten te worden om de volkeren te testen en om uiteindelijk in de poel van vuur geworpen te worden.

(Dit zijn slechts enkele losse gedachten over het onderwerp. We bevelen het volgende boek bij u aan Satan: His Person, Work, Place and Destiny, by F.C. Jennings. Een goed werk dat veel beter is dan boeken als Satan is Alive and Well on Planet Earth, by Hal Lindsay. Echter het boek van Jennings vergt behoorlijke gedegen kennis van het Engels, omdat het aan het begin van de 20ste eeuw geschreven is).


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: