home > dutch > studies > diversen > religiositeit.php

Lege Religiositeit

Karl Marx, in zijn beroemde boek Het Kapitaal, schreef Religie is het opium van het volk. Hij bedoelde dat religie een middel is voor de rijken en de kerken om het proletariaat onwetend te houden en gewillig de kapitalisten te blijven gehoorzamen. Ik zou deze leus willen veranderen en de conclusie willen trekken: (lege) religiositeit is de drug van de massa's. Waarom zeg ik dit? Omdat mensen de doeltreffendheid van Christus' offer blijven verwerpen. Zij sussen zichzelf in slaap dat zij de Here niet echt nodig hebben en zij die dat wel bevestigen, geloven of in een vals evangelie, of in een Christendom dat zo verwaterd is dat het praktisch ontdaan is van de waarheid. De Farizeeërs en de schriftgeleerden in de tijd van Christus Jezus waren zulke mensen. Jullie bezitten de sleutels van het Koninkrijk, maar jullie gaan er zelf niet in en zij die wel binnen willen gaan, die verhinderen jullie. Vandaag aan de dag is het niet veel beter. De Sadduceeën, aan de andere kant, waren als moderne dominees die de geestelijke wereld van engelen en eeuwig leven ontkennen.

De religieuze wereld, van het Hindoeisme, via de Islam tot het Katholicisme, is een soort snoepwinkel waar alles te koop is. Er is iets voor iedere smaak. En nieuwe lekkernijen worden steeds ontwikkeld. Sommige zijn tijdelijk in zwang en anderen zijn er altijd al geweest en worden zo af en toe aangepast. Maar sinds de toenmalige religieuze en zogenaamde civiele wereld Christus hebben verworpen en Hem aan een kruis hebben genageld, verschijnt de Here alleen aan ware gelovigen. Wanneer iemand mijn bevelen bezit en ze navolgt, dan is hij het die mij liefheeft en hij die mij liefheeft zal mijn Vader liefhebben en ik zal hem liefhebben en mij aan hem openbaren. Na Zijn verrijzen uit de doden, daarom, verscheen de Here alleen aan Zijn discipelen en na zijn opvaren naar de hemel verschijnt Hij alleen aan hen die Hem zoeken. Verder verschijnt Hij ook in de dromen van mensen opdat ze in Hem gaan geloven. We leven in een wereld die in de boze ligt, volgens de eerste brief van Johannes. Een wereld die van God vervreemd is. Zowel de religieuze wereld als de zogenaamde beschaafde mensen. In beide werelden komt het tot regelmatige vechtpartijen en dan strijden de verschillende groepen onderling of tegen elkaar, waar vaak geen middelen geschuwd worden. Zij worden bezig gehouden door talloze trucjes van de duivel.

In dit korte artikel beperk ik mezelf tot de religieuze wereld. De Here Jezus leerde ons dat wanneer we bidden we niet steeds hetzelfde moeten herhalen. zoals de heidenen doen. Want zij geloven dat ze gehoord zullen worden door hun omhaal van woorden. Dit omdat ze leeg waren geworden door het vele gebruik. Ze waren versleten zo gezegd. Van Hindoes, via Moslims tot Katholieken (van Roomsen, via orthodoxen tot Kopten) en ook protestanten en evangelicalen, worden ze high door het herhalen van hun gedoe als dansende Derwisjen. De evangelicalen en charismatici worden high door hun praise muziek. De protestanten door het herhalen van de wet van Mozes elke zondag weer en waar anders ook maar ze dronken van worden. De katholieken herhalen als maar het Ave Maria, bid voor ons zondaren. Wanneer zullen zij eindelijk voor zichzelf leren bidden!? Volgens de Bijbel bidt de Heilige Geest Zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We hebben daarom geen zogenaamde heiligen nodig of een zogenaamde eeuwige maagd. De Hindoes hebben hun mantra's en ook de Moslims hebben hun gebedsketting. Sekten zoals de slaven van het Wachttorengenootschap en de mormonen hebben hun routine van het deur aan deur gaan, het lezen van hun tijdschriften en het dopen om de wille van de doden en dergelijke rituelen. Ze zijn allemaal vol van louter religiositeit. Lege religie. Vals geloof.

Wat de financiële kant van de zaak betreft. De hoeveelheid goud, zilver en juwelen besteed aan tempels in India en Azië en wat ze elke dag weer innen, moet in de biljarden lopen in de loop van de tijd. En vergeet de Moskeeën ook niet. Wat de Roomskatholieke kerk aangaat, zij moeten miljarden bijeenvergaard hebben alleen al door het valse idee van het vagevuur. Vele rijke katholieken hebben in het verleden wel voor honderden jaren betaald, opdat voor hen de mis dagelijks wordt opgedragen terwijl ze in het vagevuur verblijven. Dan het geld dat besteed is aan kathedralen, kerken en kloosters en vele orden met hun schatten. Veel ziekenhuizen in de westerse wereld worden gerund uit fondsen van de katholieke kerk, nevens de bedrijven en landerijen die ze bezitten. Ik zeg dit niet uit vijandigheid. De seculiere wereld is niet beter wanneer je op de hoogte bent. Ikzelf ben niet beter. (Natuurlijk hebben de katholieken door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag ook zeer veel goeds gedaan). Mensen betalen zeer veel geld voor het welzijn van hun zielen, terwijl ze de gratis gave van redding door Christus Jezus verwerpen...

Ik weet van een christen, H.L. Heijkoop, die geloofde dat maar 1 op de 100 mensen gered worden voor de eeuwigheid. Dit omdat er geschreven is dat er meer blijdschap in de hemel is vanwege een schaap dat gevonden wordt dan over de overige 99. Ik weet dat ik de indruk wek dat de hemel vrij leeg zal zijn vergeleken bij de hel. Toch niet! De eer van een koning is gelegen in het aantal van zijn onderdanen. Satan wil mensen de hel in slepen, maar ook wat dit betreft zal hij niet de uiteindelijke winnaar zijn. Door de monden van kindjes en zuigelingen heeft U mij lof bereid. Het sterftecijfer onder onmondige kinderen, bijna vanaf het begin van de mensheid, is zo hoog geweest dat een menselijk gesproken onmetelijke zee aan koren nu tot eer van de Here Jezus aan het zingen is daarboven! Ook zijn de abortusaantallen vrij hoog. Dan zal er aan het einde der tijden een onmetelijk getal aan mensen tot bekering komen (zie het boek Openbaring). Maar inderdaad, in onze tijd gaan er miljarden naar de eeuwige ellende. Strijd om in te gaan door de nauwe poort, want velen zoeken die, maar weinigen vinden ze. De Here keek naar de massa en zag dat ze als schapen zijn die op de grond liggen en lijden. En Hij zei: Kijk, de velden zijn wit voor de oogst, vraag daarom de eigenaar om oogsters uit te stieten de velden op.

Daarom moeten we een ware bekering prediken en een najagen van een persoonlijke relatie met onze Here en Redder, de Zoon van God. Ik zeg echt niet dat ik beter ben. De Here Jezus, dank zij God, heeft Zijn getrouwen in alle denominaties. Maar ik beweer wel dat het merendeel van het Christendom bestaat uit naamchristenen die of onwetend en naief zijn, of wolven in schaapsklederen. Zie toe, ik zend u uit als schapen te midden van de wolven. Het christendom heeft zeer erg gefaald, maar de boodschap van Christus niet! Wij allemaal, mijzelf incluis, falen, maar de christelijke boodschap blijft mensen aan het veranderen en Hij vernieuwt onze innerlijke mens van dag tot dag. Ik impliceer niet dat u daarom maar mijn volgeling moet worden, alsof ik het allemaal zo goed weet. Maar ik zeg met de apostel Paulus: Wordt medenavolgers van mij! Laten wij Paulus niet verwerpen omdat wij niet houden van zijn radicale geloof. Laten wij zijn voorbeeld volgen en ons, zoals hij, richten op de Here in Zijn voetsporen. Als we het consequent volhouden, zullen wij tot in alle eeuwigheid niet bedrogen uitkomen! De Here, zoals een goede herder, kent het leven van Zijn schapen en Hij gaat met hen om als individuen en ook als een kudde. Laten we trouw blijven en niet werelds worden en ook niet overdreven, net als echt zout en als een licht op een berg.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: