home > dutch > studies > diversen > moeilijke-vragen.php

"Moeilijke Vragen uit het Nieuwe Testament"

In deze analyse willen we een aantal moeilijke vragen van het NT in behandeling nemen, van bijbelverzen die zijn verdraaid tot valse leer. Ik bedoel de volgende teksten : Efeze 4: 8-10 , 1 Petrus 3:19 en 1 Petrus 4:6. De apostelen Paulus en Petrus praten hier over de 'gevangenschap gevangen', het 'evangelie aan de doden gepredikt' en het 'evangelie aan de gevangenen (in de hel)' . Dan is er de tekst dat de Heer niet in de hel zou worden gelaten, op basis van een profetie in het O.T.: " Hij zal Zijn ziel niet in de hel achter laten'.

Wat betekent dit allemaal voor ons? Een vers moet genoeg zijn om het idee dat er een zogenaamde tweede kans zou zijn te ontzenuwen. Want wij moeten Schrift met Schrift vergelijken en er staat ook dat 'het is de mens gezet om eenmaal te sterven en dan (komt) het oordeel'. Kan het duidelijker zijn?

Er is beweerd dat de Heer in de hel heeft gepredikt en dat vervolgens Hij de gelovigen vandaar naar het paradijs heeft verplaatst of zelfs het paradijs vandaaruit naar de derde hemel zou hebben overgebracht. Dit is allemaal fantasie. De Heer zei tegen de moordenaar aan het kruis: 'Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn'. Het lichaam van de Heer was in het graf, niet in de hades, laat staan in de hel, de poel van vuur. En de Vader zou niet toestaan dat het lichaam van de Heer in het graf zou ontbinden. Dat is wat er bedoeld wordt met 'afgedaald in de lagere delen van de aarde' (sommigen hebben 'ter helle'), namelijk zijn lichaam (dat 'Jezus (sic!)' wordt genoemd ('daar legden zij Jezus'), zou in het graf zijn, waaruit, aan de ene kant Hij zichzelf opwekte (dat noemde Hij een gebod van de Vader) en waaruit, aan de andere kant, de Vader Hem opwekte. (Dit is een paradox, maar niet een tegenstrijdigheid, de Bijbel kent vele paradoxen en mysteries, maar tegenstijdigheden bestaan alleen in de hoofden en harten van de ongelovigen).

De Heer leidde de gevangenis gevangen. Dit betekent dat Hij triomfeerde over satan en zijn engelen (demonen) en dat Hij de gelovigen bevrijdde uit de macht van satan. Wat anders kan het betekenen, vraag ik. Allerlei speculaties houden christenen bezig met ijdele gedachten en voorkomen dat ze groeien in de Heer.

Het andere vers betekent dat Noach in zijn tijd predikte aan mensen die NU in de hades zijn. Dat de Heer in de hades zou hebben gepredikt, is gewoon niet waar. Want de mensen in de hades weten wat er gaande is in de hemel, men ziet elkaar, zo blijkt overduidelijk uit het ware verhaal van Lazarus en de rijke man (dit wordt niet een gelijkenis genoemd door de Heer).

Hetzelfde geldt voor het vers dat stelt dat 'het evangelie werd verkondigd aan de doden ('in zonden en misdaden') opdat zij zouden 'worden geoordeeld naar het vlees en dat zij zouden kunnen leven door de Geest'. Nu, hoe zou dit kunnen slaan op een tweede kans (wat we al ontzenuwd hadden)? Die nu in de hades zijn, wachten op de 'tweede dood' in de poel van vuur. Noch kan het betekenen dat de Heer 'een geur van leven voor de geredden en een geur van dood voor de verlorenen' verkondigde in de hades, zoals Paulus zegt in Korinthe. God spreekt eens of tweemaal om iemand in zijn of haar leven te bekeren, zoals het boek Job leert. En geloof me, wanneer God spreekt, dan heeft men er voor de rest van zijn of haar leven last van, al was het maar onbewust! Maar een verstandige waarnemer kan het opmerken.

Het idee van een tweede kans is natuurlijk een truc van satan om mensen weg van berouw te houden en om de gehoorzaamheid uit te stellen. 'Oh, ik zal de tweede keer wel luisteren!' Alleen, er zal HELEMAAL geen tweede keer zijn.

Wat betreft de voorspelling dat de Heer 3 nachten en 3 dagen in het graf zou zijn, hebben mensen betoogd dat Hij op woensdag werd gekruisigd. Anderen redeneren dat het op donderdag moet zijn geweest. Maar het daagt niet bij hen dat in het eerste geval het 4 nachten zou zijn en in het tweede geval geen 3 volle dagen. Want de Heer stond op de eerste dag (zondag) op in de vroegte. Geleerden leren dat deze uitdrukking in het Grieks spreekt over de derde dag (een groep van 3 dagen) en zondag is de derde dag met vrijdag (je moet inclusief rekenen, dus niet volgens ons 'derde vanaf' maar 'derde inclusief de vrijdag', de dag dat Hij gekruisigd werd. Dit moet wel zo zijn, want dezelfde dag waren de vrouwen te laat om Hem te balsemen, omdat de sabbat begon! Als iemand deze dingen wil betwisten en verder over deze dingen wil zeuren en een woordenstrijd wil voeren, 'wij hebben deze gewoonte niet'.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: