home > dutch > studies > diversen > hoer.php

"Wie is de Hoer der Hoeren van Openbaring 17?"

Wat ik hier ga zeggen, zal als waanzin beschouwd worden door de meesten. Maar ik voorspel (het kan 20 jaar duren of 50 jaar, maar het zal geschieden) dat Katholieken (ook Grieks, Russisch en andere orthodoxen) die Maria vereren als de koningin van de hemel, ergens in de toekomst het hard te verduren zullen hebben. Dit is niet van toepassing op Katholieken die de gewoonte hebben om een paar weesgegroetjes te zeggen. De brief aan Thyatire spreekt van mensen die geestelijk overspel plegen met haar. Het moet dus gaan over mensen die ver in mariolatrie gaan. Dit op basis van die bewuste brief in Openbaring 2. Deze profetie kan niet slaan op de beeldenstormers.

Izebel hier is de vrouw die zichzelf profetes noemt en die gedeeltelijk het Vaticaan en hun dogma's inspireert en hen verleidt met de afgodische mis. Echter haar naam is ook een geestelijke verwijzing naar de hoer der hoeren uit Openbaring 17. De apostel Johannes was zeer onder de indruk van het vizioen waarin hij haar zag. Wie is zij? Izebel wijst terug op de vrouw die de getrouwen doodde en de Baal priesters aan de macht hielp. Haar naam betekent 'zonder echtgenoot'. Nu, wie is zonder echtgenoot die de hoer der hoeren genoemd kan worden! Wie zijn haar kinderen die gedood zullen worden? In het O.T. komt de naam 'Koningin van de Hemel' verscheidene keren voor. Waarom draagt die zogenaamde Maria van de Katholieken die titel? De half gekerstende en half idolatre idee van de persoon van Maria gaat terug op de Babyloniërs, waar die gehuld is in mist.

De hoer der hoeren wordt gedood door het beest, verbrand en opgegeten in een groots en religieus festijn van kannibalisme. Er is iets voor te zeggen dat deze persoon Eva is. Ook wordt er van haar gezegd dat de Here haar tijd geeft om zich te bekeren, maar ze wil niet. Nu, een gevallen, vrouwelijke engel, een demones, kan geen persoon van vlees en bloed zijn en zal zeker niet de kans krijgen om zich te bekeren! Dat van haar voorspeld wordt dat ze op een (ziekte)bed wordt geworpen, is ook een indicatie dat ze echt menselijk is.

Maar het verhaal wordt nog vreemder en gekker. Er wordt gezegd dat haar kinderen gedood worden. Het moge duidelijk zijn dat geen gewone Adamiten en dus geen simpele Katholieken bedoeld zijn. Het moet wijzen op de kinderen die zij geestelijk gebaard heeft als Izebel, als de koningin (lees: deerne) van de hemel. Echter, wanneer Izebel een vrouw van vlees en bloed is, dan kan deze profetie ook op haar biologische kinderen slaan. Ik betwijfel het echter dat deze mensen op de planeet aarde zijn; tenzij in een andere dimensie. Noem mij gek. Dat is O.K. Echter de toekomst zal tonen wat er in de bijbel staat.

In Zachariah wordt voorspeld dat een vrouw, die de ongerechtigheid is genaamd, in een efa gestopt zal worden en door twee vrouwen met vleugels als van ooievaars uit het land (Israël) verwijderd zal worden. In Maleachi staat dat mijn volk getrouwd is aan de dochter van een vreemde god. Nu, wie is die god? Zou het de god van krachten of vestingen kunnen zijn, Eloah Mauzzim, die misschien haar geestelijke vader is geworden en waarvan gezegd wordt dat afvallige Joden hem zullen aanbidden in de eindtijd; een god die hun vaderen niet gekend hebben. Ook wordt voorspeld, over de vrouw die ongerechtigheid is genaamd dat een huis voor haar gemaakt wordt in Sinear. Is Sinear niet de woonplaats van demonen? Zal Izebel uit de doden opgewekt worden om daar te leven gedurende het duizendjarige rijk?

Vanwege wat er staat in Jacobus 1: 14, 15 denk ik dat onze eerste moeder Eva, die uit de hof van Eden verdreven werd en van wie het zaad in vijandschap zou leven met het zaad van de slang, niet te verwarren is met de katholieke Maria. Ik denk dat Izebel de letterlijk vlees geworden zonde is--een echte vrouw van vlees en bloed--geboren uit Satan en dat zij de dood gebaard heeft--de laatste vijand die overwonnen zal worden volgens de Bijbel. Dit zou verklaren waarom ze min of meer onsterfelijk is. Zonde is wetteloosheid volgens Johannes, de geliefde discipel en hij was verbijsterd toen hij haar zag! Zij is ook betrokken bij de verborgenheid van de wetteloosheid waarvan gezegd wordt dat de geest van antichrist al aanwezig is op aarde (Niet de antichrist zelf). In dit bewuste gedeelte kun je gevolgtrekken dat Satan begeerde als God te zijn. De begeerte ontvangen hebbende (wat een zogenaamde onbevlekte Maria...), baart de zonde (Izebel) en de zonde voltooid zijnde, brengt de dood voort. (De angel van de dood is de zonde, want het loon van de zonde is de dood. En de kracht van de zonde is de wet, want de wet brengt de zonde aan het licht en de zonde verheugt zich over zichzelf). Daarom is Satan onze vader (de Here zei dat duidelijk tegen de Farizeeërs) sinds de zondeval en Izebel onze moeder, omdat we onder de zonde verkocht zijn vanaf conceptie. Gelukkig weten wij dat de Here de Satan en de zonde en de dood heeft overwonnen en Hij is voor ons tot zonde gemaakt alsof Hij de oorzaak is, in ons geval, van onze zondige natuur. Hij werd arm, opdat wij rijk zouden zijn. Hij werd gekruisigd uit zwakte, maar het zwakke Gods is sterker dan de mens en op deze manier zijn wij overgezet van het koninkrijk der duisternis naar het Koninkrijk van het Licht!!.

Satan bezat en tot op zekere hoogte bezit hij nog steeds, de macht over de dood en de dood is de laatste vijand die overwonnen zal worden. Aangezien de dood zijn origine in Satan vindt, is het niet verwonderlijk dat Satan de macht erover heeft. De dood is een persoon, evenals de zonde. Maar Christus Jezus heeft over Satan, de zonde en de dood getriomfeerd, door zich vrijwillig in de dood te begeven. En als bewijs dat Hij overwinnaar is, heeft Hij Zichzelf opgewekt.

Kort voor haar dood op de brandstapel wordt Izebel nog steeds beschreven als met het bloed van de martelaren in haar beker en in haar hart zegt ze: Ik zal voorgoed zitten als een koningin! In haar grote dwaasheid denkt ze dat ze de Here kan verslaan Die alle macht in de hemel en op aarde heeft gekregen. Zelfs van Satan wordt er gezegd dat hij erg boos zal zijn, omdat hij weet dat zijn tijd kort zal zijn. Maar Izebel is, zoals altijd, bedrogen... We weten uit Openbaring hoofdstuk 19, dat de hoer voorgoed verloren zal gaan. Door de geschiedenis heen heeft God geduld gehad met haar, maar op een dag zal dat geduld opraken. De eerste mens die geboren werd, Kain, werd beschouwd door Eva als de Verlosser (ik heb een man van de Here verkregen), maar hij werd een moordenaar. Ook wordt er gezegd van de hoer der hoeren dat het bloed van alle gedoden op de aarde in haar stad (in die tijd; v. Op. 18) gevonden wordt. Nu, als de vrouw voortgekomen uit Satan, die Eva verleidde en op haar beurt van de verboden vrucht aan haar man gaf, die met haar bij die boom was, is ze samen met Satan verantwoordelijk voor de dood van de gehele mensheid. Want als zondaren zijn wij geboren, naar de oude natuur (het vlees geestelijk gesproken) uit deze vrouw uit de hel. Volgens de oude natuur, de oude Adam, het vlees, zijn wij allemaal het zaad van de slang. Wij zijn totaal corrupt en verloren. God lapt de oude mens niet op. Daarom moeten wij opnieuw geboren worden uit God door de Heilige Geest (zoals duidelijk blijkt uit wat de Here zegt in Johannes 3 en uit andere passages. van de apostel Paulus).

Aan het einde van Openbaring 17 staat geschreven dat de hoer de grote en toekomstige stad Babylon is. Maar dat betekent niet dat er geen letterlijke vrouw in het spel kan zijn. Want evenals aan de ene kant het beest een soort keizerrijk is, zo is het beest ook het menselijke hoofd van dat rijk. Men moet onderscheiden tussen de twee, tussen de mensen die erbij betrokken zijn en de politieke lichamen die zij belichamen en over regeren. Izebel is niet een vleesgeworden demones à la de demonen in Genesis 6 die een menselijke vorm aannamen, wier kinderen reuzen waren, zoals Goliat (zie de uitleg van de apostelen Petrus en Judas hierover). In dat geval de kans om van gedachten te veranderen, betekent niet dat ze gered kan worden en slaat niet op een bekering, maar dat ze de kans krijgt om van plan te veranderen. Zij wordt een mysterie genoemd en dit kan (indirect) afgeleid worden uit de Schrift, dat haar kwaadaardige karakter toont. Salomo zegt dat de bloedzuiger twee dochters heeft, geef en geef. Sprak hij hier van Izebel en haar twee belangrijkste kinderen bij Eloah Mauzzim, één van welke de dochter van die vreemde god is, genoemd in Maleachi?

Wie is de echte koningin van de hemel dan? Het nieuwe Jeruzalem, genoemd onze moeder (sic!) door de apostel Paulus, bestaande uit alle ware gelovigen uit alle kerken, de alleen ware en onzichtbare Kerk van de levende God! Volgens Salomo breekt een dwaze vrouw haar huis af met haar beide handen, maar de ware wijsheid heeft haar dienstmaagden en zeven pijlers. Ware wijsheid heeft haar offer in Christus.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: