home > dutch > studies > diversen > hel-hades.php

"Wat is het verschil tussen de hel, de hades en de poel van vuur?"

Het woord hel wordt vaak gebruikt voor wat eigenlijk de hades is, de plaats waar het onstoffelijke deel van de verlorene gaat. De tegenovergestelde plaats voor de geredde is het paradijs in de derde hemel (de plaats voor de engelen; de lucht is de eerste hemel en de sterren vormen de tweede hemel). Het woord hades is overgenomen door de Heilige Geest vanuit de Griekse mythologie en betekende de plek van de god Hades. In de bijbel slaat het op de plek van hen die verloren zijn. De rijke man wordt in de hades gevonden, in een of andere zielevuur; want zijn onstoffelijk deel (bestaande uit zijn hart, ziel, verstand en geest) voelde pijn, misschien min of meer als in een warme kamer. Alleen voor degene die de wil van de Heer hebben gekend, zal het een stuk warmer zijn. Maar dit is maar een vergelijking. De Heer zegt het zo: Hij die de wil van de Meester niet heeft gekend, zal met weinig slagen geslagen worden en hij die die wil wel kende, met vele.

Lazarus, echter (de arme man die aan de poort van de rijke lag en die builen had die de honden aflikten), werd door engelen in de boezem van Abraham gedragen; wat een andere uitdrukking was voor de plaats waar geredde Oudtestamentische Joden vertoefden na hun heengaan. Nu zou het het paradijs heten, omdat de Here tegen de moordenaar aan het kruis zei dat hij met Hem in het paradijs zou zijn nog dezelfde dag. (Ziet u, Christus voer niet ter helle en daarna ten hemel toen Zijn lichaam in het graf was, want er staat dezelfde dag). Sekten zoals de Jehovah Getuigen en de Zevende Dag Adventisten zetten de comma achter 'vandaag' met de betekenis 'Ik vertel je vandaag'. Dit is een leugen. Christus' ziel ging naar het paradijs en de geschiedenis van de rijke man en Lazarus wordt geen gelijkenis genoemd. De ziel is onsterfelijk, maar de bijbel stelt ook dat als God Zijn Geest zou terugtrekken, alle vlees zou sterven. Natuurlijk zijn wij niets in onszelf; dus de ziel is niets. Maar de Schepper wil dat die onsterfelijk is. Hij wil dat het iets is. Hij wil dat wij iets zijn, maar in Hemzelf.

Het Oudtestamentische woord Sheol staat voor de Nieuwtestamentische woorden paradijs en hades (de laatste wordt ook wel de put genoemd; te onderscheiden van de bodemloze put, de plek van diverse soorten demonen en waaruit het beest opkomt en waar Satan duizend jaar gebonden zal zijn gedurende het Millennium). Het graf is de plek voor het stoffelijk overschot waarvan geloofd wordt dat het opgewekt zal worden op twee onderscheiden gelegenheden, namelijk de opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen; respectievelijk van hen die eeuwig gelukkig zullen zijn en van hen die eeuwig onder Gods toorn zullen zijn.

Van de Hades wordt gezegd dat die in de poel van vuur (hetzelfde als Tofet en Geennah) zal worden geworpen, waar het beest en de antichrist (ook genaamd de valse profeet en te onderscheiden van het beest; zij zijn stellig niet een en dezelfde persoon) zich al bevinden vanaf het begin van het duizendjarige rijk en waar Satan in geworpen wordt na het rijk van duizend jaar. Ik vraag me af of er een verschil is tussen het zijn in de poel van vuur en in de hades, hoewel die daar ook is. Let erop dat de verlorenen daar zullen zijn met geest, ziel en lichaam. Van de geredden wordt gezegd dat ze tot in alle eeuwigheid zullen regeren en over wie anders dan de verlorenen! Want het moge duidelijk zijn dat de zaligen niet over elkaar hoeven te regeren.

Het verschil tussen de hel en de hades ligt hierin dat de hades de plaats is waar de verlorenen zich bevinden totdat zij opgewekt worden om de Here to ontmoeten als rechter en de poel van vuur (de echte hel) is de toestand van de tweede dood (hoewel de veroordeelden eeuwige levende lichamen zullen hebben). De hades is tijdelijk, maar de poel van vuur is eeuwig; waarvan de Here zegt dat de vlam daar niet uitgeblust wordt en waar de worm niet sterft en waar men de tanden knarst en huilt.

De situatie van de verlorenen wordt ook de buitenste duisternis genoemd. Dit slaat op het feit dat zij ver verwijderd zullen zijn van Gods tegenwoordigheid. In ieder geval zouden zij de hemel niet kunnen genieten zoals de geredden, omdat zij nog steeds hun ongeredde natuur hebben. Is het misschien niet daarom dat zij hun tanden knarsen, omdat zij voor eeuwig zich niet meer kunnen bekeren en pijn lijden? Net als Ezau en Judas zullen ze wellicht berouw hebben, maar ze kunnen niet meer een plaats voor de bekering vinden. Zij buigen voor Christus omdat zij zien en begrijpen dat alle macht Hem toebehoort en omdat zij zich ook onder die macht bevinden. Maar zij zouden voor eeuwig zondigen (omdat ze de nieuwe natuur niet hebben en niet uit God geboren zijn), als ze de kans kregen. Wees gewaarschuwd dat de hel absoluut geen tijdelijke plaats is, hoe ook verondersteld. Vele zijn de ideeën die de waarheid van de hel afzwakken. Dante stelde het als volgt: "Geef alle hoop op zij die hier binnengaan..." De hel is ook een plek van rechtvaardige vergelding. De arme inboorling die nooit van de Here Jezus heeft gehoord, maar die de onzichtbare macht en goddelijkheid van de Here God had kunnen zien door het begrijpen van de dingen die geobserveerd worden (zoals een ruïne van een paleis een knappe architect veronderstelt); zal met weinig slagen gestraft worden. Maar weet dit, als u de gratis gift van genade en erbarmen in de Persoon van de Here Jezus verwerpt, zullen uw problemen vele zijn tot in alle eeuwigheid! God heeft geen behagen aan de dood van de goddeloze. Daarom is Hij niet een of andere sadist of boeman, maar Hij is ook niet een of andere Sinterklaas.

De nieuwe hemel en nieuwe (of vernieuwde) aarde worden gemaakt nadat de oude en gevallen schepping vernietigd is. Van de nieuwe hemel en aarde wordt gezegd dat God de ALLES IN ALLEN (of alles) zal zijn en dat rechtvaardigheid daar zal wonen. Van het rijk van duizend jaar wordt gezegd dat rechtvaardigheid daar zal heersen. De bijbel geeft het goede nieuws in de laatste twee hoofdstukken. Nieuws over de eeuwigheid en over het hemelse Jeruzalem (te onderscheiden van het paradijs, van de derde hemel en van het Vaderhuis). De enorme cubus van deze hemelse stad zal afdalen uit de hemel en boven het aardse Jeruzalem zweven, beide het centrum van eeuwige aanbidding. Het wordt gezegd dat de volkeren hun beste dingen deze hemelse stad in zullen dragen, om zo voor eeuwig gezegend te worden. Zorg ervoor, beste lezer, dat u deel van dit alles zal uitmaken! Nu is de aangename tijd. Nu heeft u nog de kans...


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: