home > dutch > studies > diversen > geld-en-bijbel.php

Geld en de Bijbel

De Amerikaanse Droom is voor velen de Amerikaanse Nachtmerrie geworden. Vele Amerikanen moeten twee of zelfs drie baantjes werken om de eindjes bij elkaar te kunnen knopen en anderen leven in uitzichtloze armoede. Voorbij zijn de dagen dat de man de voornaamste broodwinner van het gezin was en moeder de vrouw de kinderen opvoedde in eerbare deugden. Voorbij is het preken van een gezonde relatie tussen man en vrouw alleen. Het gezin behoort het fundament van de maatschappij te zijn. Alternatieve vormen van leven worden mogelijk gemaakt. Gebed, eens een gewoonte, wordt praktisch verboden. Een keer wilde een vijfjarig meisje voor haar lunch danken op school, maar de concierge verbood het haar. Toen ze het stilletjes wilde doen, verbood hij het haar nog steeds met zijn vervloekte aanmatigende autoriteit.

Veel christenen vragen zich af of er een verband is tussen de secularisatie van de maatschappij en de openlijke houding van ondeugden. Casino's en allerlei soorten vermaak moeten de lege harten vullen. Christenen die zich willen houden aan het idee van de schepping, hoewel wetenschappelijk verdedigd, worden in het algemeen gediscrimimeerd en goede banen worden hun ontzegd; terwijl dwaze professors hun studenten vertellen dat de mens eigenlijk nog niet veel meer is dan een vis. Maar als we afkomstig zijn van de apen, waarom zijn de andere apen niet verder ontwikkeld en zijn zij gewoon nog apen? Als we eigenlijk nog steeds dieren zijn, laten we ons dan gedragen als dieren...

Laissez faire kapitalisme, eens aan banden gelegd, is min of meer terug. Bovendien wordt het geëxporteerd onder de naam van democratische vrijheid. Ik houd niet van zo'n droom. Zorgen voor de zwakken, de armen en de ouderen, wordt socialisme genoemd met een overtuiging die eens McArthur motiveerde in zijn heksenjacht op communisten. Gezondheid wordt een privilege in plaats van een recht. In India, onder de dekmantel van kaste en karma, worden de Dalit gedompeld gehouden in extreme armoede en ellende. In Amerika heb je de onderklasse. Sommigen zien geen andere uitweg dan misdaad. Vandaag aan de dag worden de rijken echt rijker en de armen worden arm gehouden. Dit maakt de wereld ziek met prostitutie, verslavingen van allerlei aard en misdaad. Als iedereen een redelijke levensstandaard zou hebben, zouden de rijken het ook beter hebben en minder zorgen. Persoonlijk wil ik apolitiek zijn. Nog nooit heb ik op welke partij dan ook gestemd, landelijk of plaatselijk. En zo wil ik het houden, al roepen andere christenen dat als we dat allemaal deden, dan zouden de slechterikken het voor het zeggen hebben. Maar die hebben bijna alles al onder controle, vooral de moraal en zij bevechten elkaar. Ik wil een pelgrim zijn in een wereld die maar blijft doorgaan met het kruisigen van mijn Heer. Maar dat wil niet zeggen dat ik er geen mening op na houd en bepaalde conclusies trek.

Ik wil de mening niet vertegenwoordigen dat politici terug in de tijd moeten. Daar is het te laat voor. Ik zeg dat christenen zich moeten afzonderen van corrupte kerken en de Here moeten aanroepen met een rein hart. Ik adverteer niet voor een meerderheid van de moraal, zoals de moral majority beweging. Ik zeg dat oprechte christenen zich rustig moeten gedragen en behoren te bidden voor mensen, van de president tot hun buren, van de paus tot de plaatselijke diaken, van hun koning(in) tot hun plaatselijke burgemeester. En zij behoren getuigen van Christus Jezus te zijn en een eerbaar evangelie te prediken.

Buiten dat behoren de welgestelden onder christenen de zwakken te helpen, de zieken, de armen en de ouderen. Salomo zei al 3000 jaar geleden dat de arme ontmoet de rijke, God heeft ze beiden gemaakt en dat de rijke man harde worden spreekt. Maar onder christenen hoort dat niet het geval te zijn. Ik beweer niet dat christenen zichzelf moeten opsluiten en de zogenaamde slechte wereld moeten vergeten. We behoren ook de Dalit te helpen in India en mensen in vergelijkbare omstandigheden in andere landen en thuis in de straten en opvangcentra. Salomo predikte ook dat we niet naar eerdere tijden moeten vragen alsof ze beter zouden zijn geweest, want we zouden op die manier niet naar wijsheid vragen. Zo'n nostalgie is misplaatst en naief. Noch moeten we onszelf verliezen in sociale ondernemingen. Als christenen moeten we zorg combineren met waarheid. Voedsel en troost met de Bijbel.

Opnieuw Salomo, rijkdom verworven uit ijdelheid, vermindert, maar hij die handje met handje weglegt, vermeerdert. Kijk uit en begeef je niet in zaken die gelijk zijn aan gokken. Wijsheid dient als een schaduw en geld dient als een schaduw, maar de uitnemendheid van de kennis van wijsheid geeft leven aan hen die haar bezitten. En de rijkdom van een rijke is als een beschermende muur in zijn verbeelding. Maar Salomo predikte nooit een totale vorm van socialisme, een welvaartsstaat van de wieg tot het graf, zoals ze in Zweden geprobeerd hebben. Dus al helemaal geen communisme. Een werkman is zijn loon waardig. Maar vergeet niet dat er velen zijn van wie de ruggen emotioneel gebroken zijn en die gewoonweg niet bij machte zijn zichzelf te helpen. En laten we niet jaloers zijn op de rijken. De Here zei Hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan! En de rijke is wijs in zijn eigen ogen, maar een arme zal hem doorgronden. Wat belastingen betreft de kinderen zijn vrij, maar opdat we ze niet ergeren... En Geef aan allen de verschuldigde dingen, tol aan wie tol, accijns aan wie accijns, eer wie ere toekomt en vrees wie vrees toekomt (zoals de politie). Christenen behoren geen revolutionairen te zijn, of opstandelingen. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Het geven van tienden behoort niet opgelegd te worden of te zwaar benadrukt, maar hij die spaarzaam zaait, zal spaarxaam oogsten en hij die op een zegenende manier zaait, zal zegeningen oogsten. Iedereen zoals hij van tevoren in zijn hart heeft gekozen, niet met droefheid en niet geforceerd, want God heeft de blijmoedige gever lief. En hij die bewatert, zal zelf bewaterd worden.

Ik heb de wijsheid niet om de maatschappij advies te geven omtrent het bijna failliet van het kapitalistische systeem, anders dan wat ik hierboven heb geschreven. Ik bid dat politici en hun raadgevers die wijsheid zullen ontvangen. En ik hoop en bid dat de energietechnieken zich zo ver zullen ontwikkelen dat stroom wereldwijd voor weinig geld te verkrijgen zal zijn. Maar ik ben sceptisch. Iemand maakte de opmerking mannen in spijkerbroeken hebben Amerika groot gemaakt, maar mannen in pakken hebben haar vernietigd. Wanneer mensen hun verantwoordelijkheden laten liggen, des te meer moet de overheid ingrijpen. Politici die beweren dat ze Amerika weer groot zullen maken voor de hele wereld, ik ben bang dat zij niet echt weten waar ze het over hebben. Steeds maar weer komen zij met beloften, maar ze kunnen ze niet waar maken. Steeds maar weer lukt het hun om de massa's enthousiast te maken, maar zonder echt resultaat. Daarom zeg ik dat christenen het voorbeeld behoren te geven, individueel en waar mogelijk, collectief.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: