home > dutch > studies > diversen > gekte.php

"Gekte van de zogenaamde kerkvaders"

Om een voorbeeld te geven van de naïviteit van Thomas van Aquino, genaamd Doctor Angelicus van de Rooms Catholieke kerk; zal ik u de volgende redevoering geven (5.8, Q. 26, A.5). "Augustinus zegt dat we onze naaste meer moeten liefhebben dan ons eigen lichaam." Thomas combineert dit citaat met Efeze 5: 28 en besluit dat we onze ouders meer moeten liefhebben dan onze eigen vrouwen! Volgens de Schrift, echter, moet een man zijn ouders verlaten en zijn eigen vrouw aanhangen, die nu zijn meest nabije naaste is.

Als men dit soort redevoeringen (Augustinus ging de fout in toen hij zijn vriendin, bij wie hij een zoon had, verliet voor een klooster; hij had haar moeten trouwen) tot het absurde terugbrengt, dan zou je je buurvrouw meer moeten liefhebben dan je eigen vrouw! En dan noemen ze Thomisme een ark der redding!

Vanwege de slaafse trouw van Thomas aan het zogenaamde gezag van de kerkvaders, die praktisch met even veel gezag geciteerd worden als de bijbel (sic!), en zijn overdreven ontzag voor Aristoteles; gaat zijn theologie mank aan rationalistisch dualisme, om het niet een dichotomisme van rede en materie te noemen. De geest, ziel en het hart worden op een hoop gegooid en verworden tot een wanorde van intellectualistische cirkelredeneringen.

Ik weet dat dit allemaal heel sarcastisch klinkt en misschien zelfs pijnlijk en beledigend in de oren van een vrome Katholiek. Maar zelfs hoewel er veel goeds gevonden wordt in Thomisme (vanwege het licht van het evangelie), moet de andere kant ook getoond worden; namelijk naïviteit en zelfs nonsense en verafgoding van de rede. Natuurlijk is alleen de bijbel zelf een Ark van Redding hierin dat het de weg toont naar Hem Die de Weg, de Waarheid en het Leven is en de Echte Ark der Redding. Menselijke systemen, die van mijzelf ook, kunnen nooit een ark van redding zijn. In feite, de apostel Paulus beschouwde alles verlies en zelfs afval in vergelijking met Christus. Gelukkig, toen Thomas van Aquino gevraagd werd tegen het einde van zijn leven nog meer te schrijven, antwoordde hij dat het alles 'stro' was!


Tussen haakjes, de heiligen van het Catholicisme hebben net zulke functies als de goden en godinnen van de oude Griekse en Romeinse religies. Ook, net als men toen tot de hemel kon doorstoten door apotheose (eenwording met de goden), kan men nu een heilige worden. En Maria speelt de rol van Ashtera, de koningin van de hemel. Bonifatius, in vroege tijden, hakte een eik om die heilig beschouwd werd door de Friezen, maar spoedig maakte katholieken ikonen, kruisen, overblijfselen en andere dingen net zo heilig. Dit is zelfs erger, omdat ze beter zouden moeten weten. Al deze afgodendienst kon het christendom binnen komen door een halfhartige kerstening.


Een meer serieuze dwaalleer van Thomas is het tolereren van priesters om er een maitressse op na te houden, om op een slinkse manier het celibaat te handhaven. Aan de ene kant, dus, zegt het Vaticaan dat ze het huwelijk in stand houden en ze verbieden zelfs voorbehoedsmiddelen, maar aan de andere kant, door hun misplaatste vasthoudendheid aan het celibaat, doen zij dit instituut geweld aan. De bijbel noemt dit de lering van demonen (1 Tim. 4: 1-5). De moeilijkheden, kwade gevolgen van het celibaat, ingesteld door de bisschop van Rome cum suis, zijn verspreid over de hele aarde door de kolonies: 1500 jaar homoseksualiteit en pedofilie.


Bovendien, wie is nu echt de Doctor Angelicus van de Roomse kerk, Thomas of Aristoteles, die door Thomas zelf 'de filosoof' wordt genoemd als hebbende de laatste zeggenschap. We horen het dus van de voornaamste proponent van het Rooms Catholicisme zelf, dat zij hun inzichten te danken hebben aan een heiden. Deze heiden, Aristoteles, was de schoolmeester van Alexander de Grote, die zich ontwikkelde als iemand met hoogmoedswaanzin net als Hitler en Napoleon, in sommige opzichten zelfs meer corrupt.


Maar het oordeel van de Heere is voorspeld in de brief aan Thyatire. Allen die geestelijk overspel met Jezebel plegen (die later de hoer der hoeren genoemd wordt en die gedurende het duizend jarige rijk in het land van Shinar zal leven, waar een huis voor haar bereid zal worden), zullen grotelijks verdrukt worden. Ze wordt nu aangeroepen als 'Maria'. Hiervoor worden de ingewijden ingewijd in de diepten van satan (ook in die brief vermeld), maar tot hun schrik zullen ze erachter komen dat satan echt een meester van bedrog is en dat met hun 'gnosis' ze achterhaald zullen worden door de echte Heer der heren en Koning der koningen.


Hoe arrogant is het papisme dat wanneer God de Vader als Heilige Vader aangeroepen zou worden, men deze titel wegliet, omdat het een van de namen van de zogenaamde plaatsvervanger van Christus is. Aan wie dan denken deze verblinde Romeinen dat zij de voorkeur hebben gegeven! NIET de waarachtige HEILIGE VADER ... In ieder geval, wie dan een dwaas gelooft dat de paus heilig is. Wat gebeurt op het St. Pieters plein is massahysterie.

De zogenaamde eucharistie in de mis wordt een afgodenoffer genoemd (dat is een gift voor demonen!) in de brief aan Thyatira. Het is inderdaad gewoon godslasterlijk te denken dat de Here lichamelijk aanwezig is in de (overigens symbolische) wijn en brood. Want denk hier eens aan. Wat als een muis ervan zou eten na de uitspraak van de priester 'dit is mijn lichaam', wanneer ervan overblijft!? Is Christus dan letterlijk in de muis? Dan, wanneer je eraan denkt, zou Christus je maag ingaan en dan je darmen in om in het toilet terecht te komen. Dit is zo smerig... De mensen denken hier niet aan, maar God wel... Want dit zijn de consequenties.


Maar wanneer de Here, Die in de brief aan Efeze duidelijk het Hoofd van de Kerk wordt genoemd, zei dat Hij na Zijn hemelvaart de Trooster zou sturen; bedoelde Hij daar niet mee dat de Heilige Geest de echte Plaatsvervanger van Christus is!? Maar nee, wij christenen moeten alles zichtbaar maken, in plaats van te leren om onze harten te richten op de Onzichtbare . . .Als u een zogenaamde protestant bent, doopsgezinde, evangelicaal, of wat dan ook, denk dan niet dat u hier onschuldig overblijft. Waar de Roomse kerk zogenaamd 7 middelen van genade kent, daar heeft de protestante kerk er 2 teveel overgelaten, communie en doop. De laatste op een misplaatste en misleidende manier in de plaats van (en vaak in combinatie met een verondersteld "Abrahamisch verbond" verzegeld door een) letterlijke besnijdenis; alsof de Almachtige teruggekomen is op Zijn verzworen beloften aan het Joodse volk, zo Zichzelf tot leugenaar makende. Maar niet alleen de leer dat de Kerk in plaats van het Jodendom is gekomen, is een demonische leugen, maar de titel van 'dominee' zelf is uit den boze (er is maar een enkele dominee, God zelf; de term dominee komt van het Latijnse dominus, heer (des huises) en werd in de vroege christenheid alleen voor de Heer der heren zelf gebruikt. (Het vermijden van dit soort idolatrie is inderdaad 'waarachtig respect voor de Here is het beginsel van Wijsheid en Kennis')) ). Al dit soort titels zijn een list van de duivel om ze over de kudde te laten heersen, ze langzamerhand in slaap te wiegen en om handel van ze te maken; zodat in het einde ze alleen maar wat sociaal klinkende onzin zullen slikken en hun kinderen allang hebben gekozen voor zoiets als Death Metal, of gewoon om een joint te roken, tot ze verlost worden van hun vervelende ouders: die nooit zullen begrijpen wat ze verkeerd hebben gedaan.


Hun dwaasheid zal aan allen bekend worden, zoals voorzegd in 2 Tim. 3: 9. En ze gaan gewoon door niet 'wetende wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen (1 Tim. 1: 7)', en wanneer de verzoeking komt over de gehele bewoonde wereld, zoals geprofeteerd in de brief aan Filadelfia, dan zullen zij van de weeromstuit naar het tegenovergestelde extreme gaan; zo blind als altijd.


En in de uiterste verblinding van hun verstand en geweten, durven ze zelfs de mensen voor te spiegelen dat ze godvrezende christenen zijn, maar ze ontkennen dit door hun werken die zelfs te schandalig zijn om te noemen. En vele andere dingen zegt de bijbel over hen, zoals dat ze "als dieren zonder rede" zijn, "lasterende heerlijkheden" en dat zelfs de engelen die groter zijn in kracht en macht, hen niet durven aan te klagen. Salomo, die en wijze en dwaze dingen onderzocht en in dit zijn hart bewaarde, zei van zulke mensen dat ze met dwaasheid beginnen en met uiterste waanzin eindigen.


De Schrift heeft ook voorspeld dat het klerikale systeem de weg van Kain zou gaan en dat ze de leer van Bileam zouden preken en in de opstand van Dathan en Abiram zouden gaan staan. Nu Kain weigerde een waarachtig offer en dacht dat hij de Here kon behagen met goede werken. Bileam liet het volk overspel plegen met Moabitische vrouwen en zo laat het klerikale systeem christenen geestelijk overspel plegen. En net als Dathan en Abiram Mozes zijn eer niet gunden, zo gunnen de leiders der christenen de Here Jezus Zijn eer niet. Van de plaatselijke voorganger die meent dat hij in Gods plaats de zegen kan en mag uitspreken, tot de Paus, die praktisch god speelt, is de gehele christenheid verziekt; om over andere religies maar te zwijgen. En het is allemaal nog veel erger. Onwetendheid hier is een zegen voor de waarachtige gelovigen.


Inderdaad, de allerhoogste titel die iemand kan verkrijgen is 'broeder van de Here', aangezien 'Hij zich niet schaamt om ze broeders te noemen'.


Om nog een misleidende leer van Thomas te noemen, verwijs ik naar zijn summa theologica (P.5, Q.1, A.8 en P.5, Q.3, A.2), waar hij stelt dat gelukkigheid het hoogste goed is van de menselijke staat en dat het de hoogste volmaaktheid van de mens inhoudt. Echter, de bijbel stelt dit nergens. Het vermeldt wel dat onze blijheid vervolmaakt moge zijn, maar niet dat dit het hoogste goed is.

Aanbidding van God de Vader en God de Zoon is het hoogste goed, en gaat ver boven menselijke blijdschap uit; evenzeer als "agape" liefde boven alle andere vormen van liefde uitgaat. Christus zegt: "Want de Vader ZOEKT ook hen die Hem aanbidden in Geest en Waarheid (Joh. 4). Dit is een enkele uitspraak, uniek hierin dat het het enige vers is dat uitdrukking geeft aan de meest intieme wens van Gods hart.

Om menselijk geluk na te jagen als het ultieme doel van het leven is een humanistisch, quasi antropocentrisch idee, dat tekort schiet in zijn theocentrisch tegendeel; dat niet alleen kennis, maar aanbidding van God is (verg. P.5, Q.3, A.2). De daad van aanbidding is ons hoogste goed.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: