home > dutch > studies > diversen > communicatie.php

Anoniem: "Moge waarachtige Wijsheid & Liefde door je heen schijnen als het ware door een prisma, zodat je echte deugden zult leren net zo helder als je de kleuren van de regenboog ziet."


Dit is een poging om de belangrijkste manieren waarop mensen communiceren op een rijtje te zetten.

Woordsoorten en Andere Manieren van Communicatie

1. zelfstandignaamwoord

Gewoonlijk onderscheiden als konkreet en abstract, de bedachtzame lezer moge erop gewezen worden dat er ook specifieke woorden van de ziel, geest, het hart en natuurlijk ook van het verstand zijn.

2. werkwoord

Ik noem het werkwoord als tweede, omdat het de zelfstandige naamwoorden zijn die de voornaamste woordsoorten van de zin vormen en die verbonden zijn door de andere soorten

3. bijvoeglijk naamwoord

Het is mijn mening dat het bijvoeglijke naamwoord op de derde plaats thuishoort, omdat het een nadere omschrijving van de zelfstandige naamwoorden geeft die samenspelen d.m.v. het werkwoord.

4. bijwoord

Zoals het werkwoord de tweede plaats inneemt, zo neemt het bijwoord de vierde plaats in, aangezien het iets zegt over het werkwoord.

5. voornaamwoord

Het voornaamwoord kan de plaats van een zelfstandignaamwoord innemen als een hoofdspeler in de zin.

6. voorzetsel

Het voorzetsel wordt zo benoemd omdat het iets aanduidt over de plaats van een zelfstandignaamwoord of van een handelende zinsnede. Woorden als 'op', 'voor', 'tegenover', enz. bepalen de situatie van de spelers van de zin.

7. voegwoord

Woorden als 'en', 'of', 'ook', enz. voegen zinsdelen samen.

8. lidwoord

Talen zoals het Latijn hebben geen lidwoord. Dit wordt wel vervangen door aanwijzende voornaamwoorden. Het Latijn, tussen haakjes, laat meestal ons ik, jij, hij, wij, jullie en zij weg. Deze worden weergegeven door de verbogen werkwoordeinden

9. partikel, stukje

Woorden in het Koine Grieks zoals, 'ge', 'de', en 'men' zijn moeilijk de vertalen.

10. telwoorden

Te onderscheiden in rangtelwoorden zoals 'vijfde,' en hoofdtelwoorden zoals vijf. In talen als het Latijn heb je ook nog woorden als 'bis' (tweemaal),

11. interjectie, uiting, tussenwerpsel

Oeps, ahum, ah, ha, enz. Sommigen zouden het woordje 'hallo' hier ook onderbrengen.

12. namen

Ook bijnamen en scheldnamen.

13. spreken

Men zou kunnen beargumenteren dat deze modus in de woordsoorten is inbegrepen, maar wanneer men in aanmerking neemt dat lichaamstaal (de taal van expressie) ook een vorm van communicatie is; dan is dit duidelijk een aparte categorie. Gebarentalen kunnen hier ook ondergebracht worden. Grootspraak en onzin zijn respectievelijk de overdrijving en tekortkoming van spreken. Intonatie via de de telefoon is een belangrijke manier van expressie. Bij afwezigheid van lichamelijke waarneming, moet de stem het overnemen.

14. krachttermen, vloeken, incantaties, verkeerde mantra's

Vaak is het Westerlingen onbekend dat mantra's het herhaald aanroepen van een Hindoe god(in) zijn.

15. zegen en vloek op een christelijke manier

De lezer moge eraan herinnerd worden dat het Nieuwe Testament in de eerste plaats de zegen predikt. "Zegent en vervloekt niet!" Maar tegen Simon de tovenaar werd wel degelijk een verwensing uitgesproken.

16. zingen

Verschillende culturen hebben een eigen vormen van zang.

17. bidden

Van langdurige meditatie (bedachtzaam spreken met de Godheid) tot en met een simpele zucht of steunen; deze zijn allemaal vormen van bidden.

18. huilen

Jeremiaden, huilzangen en weeklagen en zelfs autistische bewegingen en ticks; zijn allemaal modi lacrimosi.

19. gewoonten

Men zou kunnen zeggen dat deze modus een vorm van communicatie is op allerlei niveaus, van stopwoordjes tot roken. Natuurlijk zijn gewoonten meer onbewust dan bewust.

20. denken

Cogitatie is niet alleen maar een zaak van het verstand, maar ook van de geest, de ziel en vooral van het hart met zijn gewetens- en wilsbesluiten.

21. acteren

Mensen acteren op allerlei manieren; van woede en scheldpartijen tot en met zeer berekende verkooptechnieken.

22. kunstzinnig bezig zijn

Ars longa, vita brevis.

23. spelen

Als laatste en belangrijkste moeten we niet vergeten hoe belangrijk het is het kind in ons te behouden.

De constructie van mendela's, bloemencorso's, praalgraven en diverse processies, kunnen alle modi communicationis beslaan, van de eerste tot de laatste categorie.

Het analyseren van de woordsoorten (woordontleding) moet onderscheiden worden van de belangrijkere zinsontleding, waarmee men bewust wil worden van de verscheidene functionele onderdelen van een zin en hun samenhang. Sommige auteurs hebben de neiging om zich uit te drukken in lange en ingewikkelde zinsopbouwen die moeilijk te ontleden zijn.

Er bestaan vele vormen van communicatie. Hierboven begonnen we met woordontleding en eindigden met enkele manieren van jezelf tot uitdrukking te brengen. Hierbeneden concentreren we ons op 'taal' als een overbrenger van communicatie.

De Niveaus van Taal

1. de wetten van de materie

Chemie, fysica en zelfs wiskunde zijn het gebied van bestaansvormen der materie.

2. computer language

Programmeer talen worden overgebracht d.m.v. hardware. Laat je niet misleiden door de imponerende diversiteit van programma's. Kunstmatige intelligentie is alleen maar knap programmeer werk en is het gebied van een machine.

3. vegetatie

Biologische sappen vormen de basis van vegetatie.

4. animale instinkten

Terwijl vegetatie leeft d.m.v. sappen, leven dieren door bloed.

5. vitale neigingen/impulsen

Het semi-autonome zenuwstelsel is het gebied van vitale impulsen.

6. symbolische talen

Symbolen vormen de primitieve versie van taal. Echter gebarentaal is ontwikkeld tot een volledige vorm van communicatie.

7. logische talen

Exacte wetenschappen zijn het meest bekende voorbeeld van logische talen. Maar ook fysica theorieën worden gebaseerd op logisch denken.

8. communicatie van de emoties

Lichaamstaal wordt tot uitdrukking gebracht door de emoties. Sexuele gevoelens zijn deels een vorm van emotionele communicatie. Dit is het gebied van waarden en gevoelens.

9. taal van de intuïtie

Intuïtie is het domein van ideeën.

10. gewetenstaal

Door wroeging spreekt ons geweten tot ons. Dit is het domein van normatief denken, normen dus.

11. wilsuitingen

Onze wil is de manier om onze daden te verwezenlijken.

12. de taal van het hart

Dit wordt vaak verward met diepe gevoelens, maar het hart is de zetel van de persoonlijkheid en het domein van onze hoogste idealen.

13. engelentalen

In 1 Korinthe 13 noemt de apostel Paulus engelentalen. Engelen zijn geesten en zij communiceren op hun eigen niveaus.

14. goddelijke communicatie

De drie Personen van de Godheid begrijpen elkaar op het goddelijke niveau, zo te zeggen. Het wordt gezegd dat de Heilige Geest de andere Personen doorgrondt en daarom weet wat Hij voor ons moet bidden.

Evenals wat betreft de diverse manieren van communicatie van hierboven, zo zijn de verschillende wetmatigheden en talen afhankelijk van elkaar en zijn zij met elkaar verwikkeld. DNA is de programmeertaal van de Schepper.Zend ons uw opmerkingen, ideeën, en/of vragen...


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: