home > dutch > studies > diversen > christen-traditie.php


"Christen Traditie"

Kabbalah is Hebreeuws voor "traditie" en promoot mystieke benaderingen tot het leven. Het is volstrekt niet mijn bedoeling om deze vorm van mysticisme te kerstenen, maar ik vond het schema nuttig om bijbelse waarheden te organiseren. Let erop dat in de bovenstaande figuur de wil de energie centrale van het menselijke wezen is en dat het hart als een hoofd zich aan de top bevindt. Dit maakt het hart het hoofd en het hoofd het hart; de wil is dan de borst.

In deze boomstructuur wordt men een lichaam gezaaid en door ware bekering van het hart via de wil, een wedergeboren geest en ziel geoogst.

Waarden en normen ressorteren respectievelijk onder de ziel en de geest, die het leven en het geloof besturen. Het verstand, of bewustzijn, bevindt zich tussen het geweten en het lichaam; min of meer zoals Freuds ego tussen de superego en het id, of als het volwassen denken tussen ouderlijk gezag en kinderlijk verlangen.

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat deze weergeving veel eenvoudiger is dan mijn antropologie van de persoonlijkheid en mijn theoretische antropologie. Aangezien ik niet het alleenrecht op de waarheid bezit, wijs ik erop dat er vele manieren zijn om de werkelijkheid te 'schouwen'; hoewel zeker de Here Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Echter, zijn Schepping heeft vele facetten en kanten, wat des te meer getuigt van Zijn macht en goddelijkheid.

"Universeel Leven"

In het volgende patroon heb ik gepoogd om de materie te balanceren met het onstoffelijke, die samen in het midden de eenheid van de Schepping vormen. Let op het 'schild' van Liefde en Wijsheid, die samen het universum laten draaien! Uiteraard heb ik het over de Liefde ('God is Liefde' (("Ik geloof in de zon, ook al zie ik hem niet!")) ) en de Wijsheid ("Christus is de Wijsheid van God geworden"), zoals onderwezen in het Woord van God.

Het paradijs bevindt zich in de derde hemel (volgens Paulus, die daar opgenomen was) en de boom van het leven is daar ook. Echter, Christus behoort in de eerste plaats onze boom des levens te zijn, de letterlijke boom afgeschermd zijnde tegen ons; aangezien we anders voor altijd in de zonde geleefd zouden hebben. Christus is niet alleen de weg terug naar het verloren paradijs; Hij is de weg naar een hoger paradijs, het Vaderhuis!

"De Tien Geboden vanouds"

Joodse tradities dwaalden af van de Here God en d.m.v. zijn voortgaande openbaring heeft Hij ons een vernieuwd gebod gegeven 'dat we elkaar liefhebben'. De oudtestamentische geboden verbieden, maar het N.T. spoort ons aan om het kwade door het goede te overwinnen! Daarom geef ik onderstaand schema, een poging om te laten zien dat 'de letter doodt en de geest maakt levend'.

Merk op dat er slechts twee positieve geboden zijn, al de andere geboden verbieden. Ik heb deze twee uitgebalanceerd aan beide zijden: (de eerste tafel van de wet van Mozes toont Gods gezag en de andere tafel ((met de vijf negatieve geboden)) toont de rechtvaardige eisen van dat gezag over mensen naar elkaar toe).

Ik heb getracht om de verschillende 'bomen der traditie' in harmonie met elkaar te brengen, maar dat laat ik over aan het oordeel van de opmerkzame lezer.

Een chagrijnige Farizeeër kan misschien klagen dat ik doende ben om afgodische afbeeldingen te schilderen of zelfs te aanbidden. Maar het gebod tegen afgodische beelden is niet gericht tegen een kleurrijke uitleg, maar tegen het aanbidden van en het inruilen van de waarachtige Heer tegen afgoden.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: