home > dutch > studies > diversen > 3hoofdzonden.php

De Drie Hoofdzonden Volgens de Bijbel

Wanneer de duivel mensen wil verleiden, ook jou, dan gebruikt hij een locomotief van waarheden, maar die trekt wagon op wagon met leugens. Zoals altijd gebruikt hij de zondige wereld hiervoor met haar drie hooofdzonden. De bijbel heeft het niet over zeven, maar drie hoofdzonden. Zij zijn de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven.

Velen hebben hun levensdoel gezet op een vorm van plezier dat hun blijdschap moet geven. Carpe diem. Pluk de dag. Vele zijn de filosofieën die plezier als een levensdoel voorhouden. Epicureanisme is meer dan 2000 jaar oud. Oude Indische ideeën zijn er geweest die een zogenaamde matige vorm van plezier prediken. Want, als je de maat te buiten gaat, dan bederft het resultaat het geluk en overschaduwt het. Veel moderne mensen ontbreekt het aan een gevoel van geluk in hun huwelijk met kinderen en carrière. Dus wenden zij zich tot een overdreven genot in sex, zelfs drugs; of zij werken voor dure vakanties en luxe, of werpen zich op een eigenwijze manier op hobbies en ontkennen hun verantwoordelijkheden tot schade van hun echtgenoten, kinderen en de maatschappij. Dit gebeurt al op vroege leeftijd met drank, te veel muziek en wat dan ook. Alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk als het ontvangen wordt met dankzegging; want het wordt geheiligd door Gods Woord en door gebed (1 Tim. 4:4). Maar misbruik van de schepping leidt tot afgodendienst en vervuiling van het milieu met alle problemen vandien. De bijbel leert ons om matig (Tit. 1:8) en sober (1 Thes. 5:6) te leven. Dit soort leven valt onder de begeerte van het vlees (1 Joh. 2:16).

Het menselijk brein heeft allerlei apparaten uitgevonden en ontwikkeld die bijna al je tijd kunnen stelen. Alle uitvindingen kunnen misbruikt worden als zovele goden. Computer spelletjes, smart phones, indrukwekkende auto's, prachtige huizen, modieuze kleding en wat dies meer zij kunnen gebruikt worden om je ogen aan te goed doen op een overdadige manier. Op die manier kan ik niet de tijd uitkopen (Ef. 5:16), dat is die zo goed mogelijk besteden op een praktische manier voor de Here en mijn medemensen. Deze houding wordt de begeerte van de ogen genoemd.

Allerlei soorten gedachten zoals geloof alleen in jezelf, vertrouw alleen op je eigen oordeel, het komt hieropneer dat je terugvalt op jezelf zijn min of meer gelijk aan het oude pantheïstische gedachtengoed dat je het goddelijke in jezelf moet zoeken. New Age, Transcendental Meditation, Kabbala en ook wanneer iemand diep indringt in occulte yoga, ontspannings en vechttechnieken hebben al duizende jaren bestaan. Zij worden misschien aangeprezen als iets nieuws, iets dat mij eindelijk zal bevrijden van stress; maar ze zijn gevaarlijk en uiteindelijk zullen ze je gevangen nemen in hulpeloze afhankelijkheid. Zij kunnen ook gebracht worden als gezond verstand en menselijke wijsheid (vgl. Spr. 3:5). Dit alles is afgodendienst van je eigen ego. Beroemde mensen kunnen zich voordoen als nederig, maar vaak is dat een masker voor hoogmoed. Zij die jaloers zijn op de zogenaamde sterren en op belangrijke mensen zijn even schuldig als zij die rondwentelen in roem en geld. Echter, de Here Jezus behoort onze onderhouder te zijn (vgl. Psalm 18:2). Dit is de hoogmoed van het leven.

Satan testte Jezus op deze drie punten toen hij hem voorstelde om een steen in brood te veranderen, toen hij hem alle koninkrijken van de wereld toonde met hun heerlijkheid en ze hem beloofde als Hij hem aanbad en toen hij hem voorstelde om zich van het hoogste punt van de tempel te werpen. Sommigen menen dat deze drie verzoekingen met de geest, de ziel en het lichaam te maken hebben. Tot op zekere hoogte zit daar iets in, maar ze zijn meer de zonde van Adam en Eva. Wij worden allemaal uitgeprobeerd op deze punten. De verzoeking om je levensonderhoud op een gemakkelijke manier te verdienen. De verzoeking om dingen te vergoddelijken of jezelf. De verzoeking om God aan de ultieme test te onderwerpen door waaghalzerij.

Satan voert een totale oorlog tegen ons. Maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Kor. 2:11). Wedersta de duivel en hij zal van je vluchten (Jak. 4:7). Ontvlucht de lusten van de jeugd (2 Tim. 2:22), evenals de jonge Jozef wegvluchtte van de verlokkende verzoeking van de vrouw van Potifar. Zij probeerde hem elke dag weer uit, maar hij behield zijn eer.

De apostel Johannes, in zijn eerste brief, onderwijst dat deze drie hoofdzonden in de wereld zijn en dat als iemand de wereld liefheeft, hij een vijand van God is. De drie hoofdzonden dragen het karakter van de val van onze eerste ouders. Diep in onze harten wensen wij als God te zijn. Eigenlijk is dit concurrentie met de Allerhoogste. Er kan er maar Één God zijn. Het verlangen om op dezelfde hoogte op te klimmen, betekent dat wij God van Zijn troon willen stoten. Nietzsche concludeerde al dat wij God vermoord hebben. En het einde is dat veel filosofen tot de conclusie zijn gekomen dat de mens ook dood is. En, inderdaad, de Heilige Schrift leert dat wij dood zijn in zonden en misdaden. Dit verlangen en deze hoogmoedige ongehoorzaamheid en onafhankelijkheid leven diep in onze harten en zielen op allerlei niveaus. Dit betekent dat aan de ene kant wij steeds weer als Eva bedrogen worden en aan de andere kant net als Adam willens en wetens in overtreding vallen. In Psalm 19 vraagt David Wie kent zijn eigen vergissingen en in Jeremia 17:9 wordt het als het ware geschreeuwd Het hart is verdraaider dan wat ook maar, ja het is dodelijk ziek; wie kan het kennen. Maar omdat Christus Satan, de zonde en de dood heeft overwonnen is bevrijding mogelijk.

De ergste vorm van zonde is wanneer wij hoogmoedig zijn vanwege onze zegeningen, van stoffelijke zaken, via onze echtgenoten tot wijsheid en inzichten die wij uit Zijn Hand hebben ontvangen. Wanneer we prat gaan op wat we aan Hem te danken hebben, dat is nog eens geestelijke verblindheid. Wanneer we god spelen in onszelf en over elkaar met wat Hij ons verleent in Zijn genade en erbarmen.

Volgens de bijbel klaagt Satan ons christenen dag en nacht aan voor Gods aangezicht en waarschijnlijk Zijn heilige engelen. En dan spreekt hij geen leugens! Als de oorspronkelijke bedekkende cherub kent hij ons beter dan wij onszelf kennen. Ook is het niet voor niets dat hij de beste theoloog wordt genoemd. Maar iedere keer weer antwoordt de Here, als onze advocaat (zie 1 Joh. 2: 1,2), dat Hij ten volle heeft betaald. Toch moeten wij onze God niet met te veel eigenwijsheid op de proef stellen. Er bestaan grenzen en consequenties in onze levens. De psalmist zegt dat er vergeving is bij God opdat wij Hem zouden vrezen. Indien God alles zou vergeven in dit leven en ons ermee zou weg laten komen als een of andere sinterklaas en ook wanneer Hij ons zou straffen voor ieder klein foutje als een of andere boeman; dan zouden we onverschillig worden. Jezus bewees van het puurste goud te zijn door al deze beproevingen. Mogen wij in Zijn voetsporen volgen. Laten wij de Here prijzen en loven voor Zijn Liefde en Wijsheid!


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: