home > dutch > studies > bijbel > slang.php


Sprak de Slang Letterlijk?

Laten we eerst wat dingen in perspectief brengen. Beide van de slang in Genesis 3 en van Bileams ezelin zijn de uitspraken letterlijk, dat is bestaande uit woorden gemaakt door letters, opgeschreven in de bijbel. Ook wordt het gezegd dat de slang het slimste dier was en dat de ezelin klaagde over de harde behandeling van haar meester. Dit refereert aan de intelligentie van de eerste en aan het gevoel voor pijn en rechtvaardigheid van de tweede. Ook wordt er in Numeri 22: 28 gezegd over de ezelin dat "de Here opende de mond van de ezelin". Iets dergelijks wordt niet van de slang in Genesis 3 vermeld.

Nu, hier de sceptici, zichzelf zo rationeel beschouwende, maken de tegenwerping dat dieren niet kunnen spreken als mensen; dus, volgens hen, kunnen deze dieren gewoonweg niet gesproken hebben. En ze schilderen gelovigen af als simpele zielen die alles slikken wat hun religie hun maar voorkouwt. Vervolgens worden ze uitgemaakt voor onverlichte fundamentalisten en ze eindigen met het wegredeneren van beide de Here en van alles waar de bijbel voor staat.

Een gelovige heeft het eens uitgeroepen dat als er geschreven was dat Jona de walvis had opgeslokt, zij dat ook geloofd zou hebben. Maar waarom spreekt Paulus dan van onze "redelijke dienst" in Romeinen 12? Gaat dit niet te ver? De bijbel stelt ook dat God het niet zal toestaan dat we boven ons vermogen verzocht zullen worden. Is dat niet vergelijkbaar met de stelling dat God niet irrationeel is? Noch vergt Hij irrationaliteit van ons. Hij vraagt geloof, zeker, maar geen fanatiek geloof. In het geval van een Jona die een walvis doorslikt, zou de bijbel zeker vermeld hebben dat God hem eerst in een enorme reus had veranderd voor het geval en het gehele relaas zou begrijpelijk zijn geweest. Maar God verandert ons niet in letterlijke reuzen en Jona is waarschijnlijk niet door een walvis doorgeslikt (deze komen normaal niet voor in de Middellandse Zee), maar door een of andere grote vis. De buik van een vis zit vol lucht en heeft hem zo 3 dagen in leven gehouden, maar niet zonder zijn huid aan te tasten (bedenk dat het niet een volledige periode van 3 dagen en 3 nachten geweest hoeft te zijn, evenals de Here 2 nachten in het graf was; een Semitische manier van spreken over dagen en nachten). En het is ook feitelijk gebeurd in het jachtseizoen dat een harpoenist door een bepaalde soort walvis werd opgeslokt, om de volgende dag in de ingewanden van diezelfde vis levend aangetroffen te worden, nadat het gevangen was.

Toen Jozua het uitriep: "Zon, sta stil!" stond de zon ook stil voor het menselijke oog. Waarom zou je dan willen zeggen dat dit onzin is? Wat er geschied is, het schijnt dat het aardoppervlak stil stond. Iets dat gebeurd kan zijn vanwege het inslaan van enorme meteorieten. En het relaas vermeldt inderdaad het vallen van stenen uit de hemel. Maar hierover is genoeg gepubliceerd door getrouwe denkers.

Waar ga ik heen hiermee? Nee, zeg ik tot de rationalist, u redeneert uw verantwoordelijkheid weg om voor uw Maker neer te buigen. Nee, zeg ik tegen de fanatiekeling, jij geeft het verstand op uit een te grote angst voor de godheid. Voor de rationalist zijn de bijbelse paradoxen zo vele inconsequente tegenspraken die hem in zijn eigen godheid staven en voor de fanatiekeling zijn de paradoxen gelegenheden om hem nog verder de irrationaliteit in te drijven, ook om god te spelen . . . De scepticus ontbeert het aan geloof en de fanatiekeling zou er goed aan doen om aandacht te besteden aan de woorden van Paulus: "Ik zou liever vijf woorden met mijn verstand spreken . . .!"

Blijft nog het probleem dat dieren niet kunnen spreken als mensen. Maar maakt dit de bijbel een sprookjesboek en God iemand die maar wat wauwelt, of iemand die ontdekt moet worden achter de verhalen die door simpele mensen verzonnen zijn die niet beter wisten? Of betekent dit dat de bijbel een dictaat is alleen maar van de Heilige Geest, Die te allen tijde een blind geloof van ons vergt en dat we er het beste aan doen om de Schrift na te praten als een stelletje papagaaien? DUBBEL NEE! Heeft u nooit van paardenfluisteraars gehoord, of van slangenbezweerders, of die occult zijn of niet? Bedenk wel dat Bileam een begiftigde ziener was, van wie het gezegd werd dat wie hij zegende gezegend was en wie hij vervloekte vervloekt was. Bedenk dat Eva zich bevond in de glorieuze dagen van de hof van Eden en dat Adam, haar man, beide de dieren had doorzien en hun een naam had gegeven. Waarheidsgetrouw of niet, er bestaat een buitenbijbelse bron die vermeldt dat Salomo met de dieren kon spreken.

Maar natuurlijk, als u de soort scepticus bent die denkt dat mensen en dieren slechts molekuulmachines zijn zonder ziel, dan gaat deze discussie aan u verloren. Want ik geloof dat deze dieren de woorden spraken, elke letter ervan die geschreven is dat ze spraken. Waarom zou Eva niet met een fysieke mond maar met een zieletaal hebben kunnen spreken? Ook over de arme man Lazarus en de rijke aan wiens poort hij lag, wordt gezegd dat zij in het hiernamaals spraken. Zo, voor de gelovige, is het duidelijk dat de rijke man in zijn ziel kon spreken; er wordt zelfs op gewezen dat ze tongen en vingers hadden. [Let op dat de Here niet zegt dat dit een gelijkenis was!]. Laat het duidelijk zijn dat ik er geen probleem van maak dat zielen met elkaar kunnen spreken, noch heb ik moeite te geloven dat God de ezelin van Bileam heeft kunnen verlichten om haar ziel te laten praten met Bileam. Vroeg Salomo zich niet af: "Wie kan de geest van een mens naar boven zien gaan en die van een dier naar beneden!?"

Deze uitleg schijnt te houden voor de slang, maar van de ezelin wordt het vermeld dat de Here haar mond opende, specifiek. Dit wordt bevestigd door de Heilige Geest in 2 Petrus 2: 15, waar het zo gezegd wordt: 'De ezel die geen stem had (niet kon spreken als een mens) sprak met een menselijke stem (eigen vertaling)'.

Ik zou kunnen redeneren dat bijna alle hogere gewervelde dieren stembanden hebben en dat, hoewel dieren niet in (abstracte) begrippen kunnen denken, het daarom mogelijk was om de ezelin te laten spreken. Maar ik heb het gevoel dat ik dan te verstandelijk bezig ben en dat ik aan het proberen ben om God na te rekenen. Hoe dit uit te leggen zodat mijn verstand dit kan bevatten, dat weet ik niet; noch voel ik er de behoefte toe om alles uit te kunnen leggen. "De verborgen dingen behoren tot de Here," stelt de bijbel. Ik hoef niet alles met mijn verstand te begrijpen. Als alles begrepen zou kunnen worden door alleen het verstand, dan zouden we sterven; want er is ook behoefte aan gevoel en aan geloof, hoop en liefde.

Zeker is God ook een God van wonderen. Ik loof Hem daarvoor. Ik ga niet mee met mensen als Velikovsky die hun verstand bijna geweld aan doen om de 10 plagen uit te leggen die de Here over Egypte bracht. Het manna dat het volk in de woestijn at, wordt door de bijbel zelf het 'brood van engelen' genoemd. Ik ben niet van plan om wonderen uit te leggen, wanneer ze duidelijk een direct handelen van God zijn. Maar toch, mijn verstand zegt dat er een verschil is tussen het scheppen van brood en het vermenigvuldigen ervan, hoewel dat ook een wonder is. Het relaas over de bijl die boven kwam drijven, leert ons dat God kan kiezen om tegen Zijn eigen wetten van de natuur in te gaan. En dat is niet helemaal vreemd. Want blackholes in het heelal zijn volgens de geleerden plaatsen waar alle natuurwetten schijnen op te houden!
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: