home > dutch > studies > bijbel > geboden.php

De Tien Geboden: een uitleg."

Drs. Frederik Christophoor Bouter

© Institutio Scripturarum


Jacobus: "Zoals iemand die in de spiegel gekeken heeft en dadelijk zijn eigen gezicht vergeten heeft, zo is iemand die het Woord der Vrijheid heeft gehoord en er niet naar handelt. Maar zalig is degene die het hoort en doet!"


In de bergrede geeft Christus ons voorbeelden hoe de tien geboden te interpreteren in overeenkomst met Gods koninkrijk dat, zoals Hij elders zegt, reeds in ons midden is. U kunt de tien geboden in het twintigste hoofdstuk van Exodus lezen. Hier gaan we nader op ze in.

Alles kan tegen het eerste gebod ingaan. Wij zijn zeer inventief als het gaat om god te spelen door het opzetten en aanbidden van afgoden. Om een paar voorbeelden te geven: uw auto, sex, drugs, muziek, uw eigen sterren en idolen (of heiligen, Hindu afgoden, enz.) en leiders van wat voor soort dan ook (die toch vroeg of laat 'lijers' worden [Een paar uitzonderingen daargelaten van mensen die zeer nederig en gerijpt blijven. De bijbel roept ons inderdaad op om hen te erkennen die voor onze zielen strijden alsof zij persoonlijk voor ons verantwoordelijk zijn; zodat zij dat niet al zuchtende doen]. ) De bijbel waarschuwt ons, echter, tegen het vertrouwen op 'prinsen'. We moeten het niet overdrijven.

Elke vorm van hebzucht (afhankelijkheid, verslaving, filosofie, overenthousiasme over wat voor theorie dan ook) gaat tegen het tweede gebod in. De bijbel noemt hebzucht afgodendienst.

Veel stopwoorden zijn een vorm van het ijdel gebruiken van Gods Naam. Gossie (God), verdorie (verdoemd), snotverdorie (g.v.d.), jeetje (Jezus) gaan tegen het derde gebod in. Als u absoluut iets moet zeggen, zeg dan 'verdraaid'! Maar zelfs dat kan men eventueel opvatten als een 'verrek (maar)'! Wanneer wij krachttermen hanteren, vervloeken wij de Alheilige heel diep in ons hart. Daarom offerde Job slachtoffers op voor zijn kinderen. Hij was bang dat zij God in hun hart (lees: hun onderbewuste) vervloekten. Salomo zegt in Prediker 7:22 dat ons hart heel vaak weet dat wij ook anderen hebben vervloekt. En alleen daarom al is dat een vervloeking van God, want het tweede grote gebod is gelijk aan het eerste grote gebod. 'Gij zult u naaste liefhebben als uzelf.' (Zie Matt. 22:34-40). Leer uzelf daarom om uw tong af te bijten en zeg op zijn hoogst 'ships!' of 'donder (en bliksem)!'. Mijn vader zei (en dat zeer zelden) 'donderdag!'

Christenen zondigen geestelijk tegen het vierde gebod telkens wanneer zij proberen dingen in eigen kracht te doen in plaats van d.m.v. de genade van de Heilige Geest en in de kracht van Hem die bij machte is om ons te sterken in alle dingen. Redding leidt u in de 'sabbat' van werken. Christus wordt onze wet wanneer we opnieuw geboren worden. Het vlees, de oude natuur, heeft geen echte kracht. De oude mens, Adam, is gekruisigd met Christus. Stop met stoppen!

Kinderen die ongehoorzaam zijn aan hun ouders zondigen tegen het vijfde gebod en komen tekort aan het eren van hun ouders. Wij doen hetzelfde wanneer we ongehoorzaam zijn. De profeet Samuel zei tegen koning Saul dat ongehoorzaamheid is als de zonde van waarzeggerij en eigenzinnigheid is als afgodendienst en slechtheid. Wij behoren onze hemelse Vader te eren en onze hemelse moeder, het nieuwe Jeruzalem [zie Gal. 4:26](dat is de Kerk die uit alle gelovigen bestaat).

Elke vorm van boosheid, irritatie, verachting, racisme en haat is een vorm van emotionele moord op uw naaste en gaat tegen het zesde gebod in.

Elke vorm van begeren (zeker het begerig bekijken van porno in welke vorm dan ook) van een persoon buiten het huwelijk om, is een vorm van overspel (of ontucht) in het hart.

Elke vorm van luiheid, onachtzaamheid, bedrog van de belastingdienst, gaat tegen het achtste gebod in (dit alles zonder te slaafs te worden [vgl. Pr.7:16,17]).

Elke vorm van roddel, valse geruchten, valse voorstellingen van zaken, met opzet of onbewust, is een vorm van een vals getuigenis. Kijk daarom uit wat u gelooft! Er zijn vele 'winden van leer', filosofie, leeg bedrog, pseudotheorie, samenzweringstheorieën en wat dies meer zij. Dit gaat allemaal tegen het negende gebod in.

Overdreven gebruik van de loterij, gokverslaving, naijver of overdreven enthousiasme over luxe en schoonheden op het doek en T.V., dat zijn allemaal ondeugden die tegen het tiende gebod ingaan. Paulus raadt ons aan: 'Laten ontucht en elke soort van onreinheid en hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden; zoals het heiligen betaamt: evenals schande(lijke dingen) en dwaasheid en liederlijkheid, maar liever dankbaarheid'.

Ik weet dat strenge christenen mij dit kwalijk zullen nemen, maar de bijbel is echt niet zo negatief. In feite staat er geschreven: 'Niets is onrein op zich, maar voor hem die denkt dat het onrein is, voor hem is het onrein (Rom. 14. 14)!' Maar natuurlijk is zonde gewoonweg zonde. God schiep sex, maar niet overspel. Hij heeft de wijnstok gemaakt, maar dronkenschap en al zijn gevolgen is ons eigen misbruik van wat Hij gemaakt heeft. En zo moet het met alles zijn.

Ik beweer niet, daarom, dat dingen als alcohol en zelfs de loterij slecht zijn op zich. Maar als iets te veel macht over je heeft, blijf ervandaan. Het overdreven gebruik van de loterij, gokken en ergere vormen van onvruchtbare financiële sodomie wijzen op een diepe algemene ontevredenheid in onze maatschappij. Waar zijn de oude deugden van zuinigheid en tevredenheid? Waar is de energie om iets op te bouwen met geduld en verve? We zijn vervelende, verwende kinderen geworden die onmiddellijke bevrediging vergen.

Daarom roept de bijbel ons op om alles te bedenken wat waar is en eerlijk en rein en liefelijk, enz. [zie Fil. 4: 8,9].

Het goede nieuws van Christus' werk verlost ons inderdaad van de vloek van de wet (Gal.3:13) en ik wil helemaal niet beweren dat wij de hemel moeten verdienen door de wet te houden.

Onder de wet hoefde je je vijanden niet per se lief te hebben. Christus preekt daarom een nog hogere wet, namelijk eigenlijk Zijn Eigen Persoon.

In de bergprediking toont Hij aan dat begeerte diep in het hart begint en dat je een vrouw tot overspel kan maken al door haar in je hart te begeren [Dit gaat verder dan alleen maar je fantasie onder woorden te brengen in je gedachten! Met je onderbewuste emoties kan je dit al doen, zelfs wanneer je je zonden belijdt! Daarom een tweede keer kijken is begeren en ook een tweede keer herinneren!] en dat een simpel scheldwoord al (karakter)moord is.

Als wij in Christus blijven, leven wij een hogere wet dan de tien geboden, namelijk de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus, die ons heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood (Rom. 8:2).

Maar ik heb het goed gevonden om naar het voorbeeld van de tien geboden diezelfde tien geboden, die ook volgens Paulus op zich goed zijn, uit te diepen om ons extra bewust te maken van onze zondigheid en ook om aan te tonen dat wie een enkel gebod overtreedt, zich schuldig maakt [naar het vlees] aan alle tien en daarom moest Christus tot vloek gemaakt worden. Daarom heb ik ook geprobeerd aan te tonen dat ieder gebod een microkosmos is van alle tien.

Christus heeft de wet voor ons vervuld tot in de diepste zin en daarom had het graf geen grip op Hem. Maar daarom is het nog wel goed om het licht van de tien geboden te laten schijnen in Hem die geen zonde deed, in Wie geen zonde was en Die de zonde zelfs niet kende! Als we te lichtvaardig met zondebesef om gaan, kunnen we zonden ook niet tot in de wortel belijden.

Vandaar.

Elk gebod is zelf een soort microcosmos van al de geboden. Bij voorbeeld overspel is het stelen van sex, enz. De Bijbel (Jac. 2:10) zegt niet voor niets dat al hield men zich aan heel de wet, maar ging mank aan één punt, dan zou men een overtreder van heel de wet zijn! Klik het corresponderende nummer aan om een korte analyse van ieder hoofdgebod als een microcosmos te lezen.


Gebod één 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: