home > dutch > studies > bijbel > 13koningen-7dagen.php


Bijbelse Profetieën Over Komende Koningen

Het wordt verondersteld dat U bekend met de (meeste) bijbelteksten; zo niet, gebruik een konkordantie. Het kan vreemd lijken voor, zeg atheïsten, dat ik meen iets te moeten zeggen over de toekomst, maar voor christenen zoals ik geeft de Bijbel inzicht in en licht op de toekomst. En niet alleen voor intellectuele kundigheid, maar als een schijnsel dat ons hart verlicht.


De 7 Dagen van de Menselijke Geschiedenis en haar 13 Koningen

de 7 dagen

hun symbolisme

de 13 koningen

1ste dag, de test van het geweten zonder wet (het paradijs verloren)
'Laat er licht zijn!'
Adam (1ste koning)
2de dag, wetgeving en regering door de oudsten van de volkeren (verantwoordelijkheid van de volkeren en van planeet aarde)
'het water beneden en het water boven (rondom de aarde)'
Noach (2de koning)
3de dag, Israël als een volk uitverkoren uit het water van de volkerenzee; Uitverkiezing 'vanaf de grondlegging van de aarde', de Heilige Geest kwam OP de gelovigen. (Natuurlijk was dit al het geval bij Abel, maar toch is Abraham zijn geestelijke vader (!)).
'het vormen en het uit het water komen van de aarde en het uitspruiten van allerlei soorten groen'
Abraham (3de, maar vooral geestelijk koning)
David (4de koning)
Salomo (5de koning, inclusief zijn afstammelingen; zij moeten gezien worden als een verlengstuk van zijn koninkrijk: omdat hij en zijn zoon faalde, werd het koninkrijk uiteindelijk overgedragen aan de 6de koning!)
Nebukadnezar (6de koning) (het begin van 'de tijden van de heidenen' [zij krijgen een nieuwe kans] en het begin van de 70 jaarweken van Daniël), het gouden hoofd van het standbeeld van Daniël, de leeuw met het mensenhart en de arendsvleugelen
Kores (7de koning), de schouders van zilver, de beer (maar geen menselijk begrip meer als een nationaal getuigenis dat de godheid verstaat en gehoorzaamt, behalve nog in de persoon van Kores zelf)
Alexander (8ste koning), de buik van koper, de mannelijke geit of bok met de hoorn, die voortsnelt
het Romeinse Rijk, de taille en benen van ijzer, het mythologische monster (de regering van de 9de koningen, onder te verdelen in zelf 8 koningen) 5 (koningen, consuls, militaire tribunen, triumviraten [en/of] decemviri en dictators als de 5de) zijn gevallen en één is er (toen Johannes dat schreef!); nu verworden tot papisme, ook genaamd caesaropapisme toen het begon. Het einde van de 69ste jaarweek van Daniël vond waarschijnlijk plaats in 28/29 n. C. aan het kruis, want er staat geschreven: 'en de Messias . . . zal niets hebben [de correcte vertaling] (Dan. 9: 26)'.
4de dag, Israël opzij gezet als een goddelijk en nationaal en aards getuigenis; de roeping van individuele personen en de hemelse roeping van de Kerk (letterlijk 'Vergadering die geroepen is uit [de heidenen en Joden]'); Uitverkiezing 'van voor de grondlegging van de aarde', de Heilige Geest woont IN de gelovigen. Het begin van de Kerk op Pinksteren, niet met Adam (sic!), [dit is een eenmalige gebeurtenis en het is ten onrechte verspreid onder charismatische broeders, dat je geestelijk vuur zou moeten afroepen op jezelf en anderen. Het gehele gebeuren van een zogenaamde aparte doop in de Heilige Geest is een gevaarlijke leugen (sic!) die meer demonen oproept dan ze uitwerpt. Zodra je 'belijdt met je mond' dat Jezus Heer is en 'gelooft in je hart dat Christus waarlijk is opgestaan', dan ben je gered en trekt de Heilige Geest bij je in].
de zon (Christus) en de maan (de Kerk) en de sterren (individuele leden; of misschien worden de oudtestamentische gelovigen bedoeld en zij die nog tot bekering zullen komen in andere tijdbedelingen)
papisme in het Latijnse Westen en minder pretentieuze vormen in het Griekse Oosten, de 2 benen van ijzer van het standbeeld van Daniël (God regeert niet meer direct en via een aards getuigenis, maar achter de schermen): [het geestelijk overblijfsel van het Romeinse Rijk en de vermenging met geloof en allerlei zaken]; het komen van de Here om de Kerk weg te rukken in de hemel (dit is de terugkomst in de Sjechina wolken; (1 Thess. 4))
5de dag (sommigen denken en beweren dat dit staat voor moeite, zorgen en testen); de uitverkiezing is opnieuw 'vanaf de grondlegging van het universum' en de Heilige Geest komende OP de gelovigen.
'het gevogelte van de hemel en de vissen van de zee en de grote zeedieren'
de bekering van de gehele wereld als het ultieme Ninevé (en net als die stad zal de wereld weer afvallig worden en Israel overspoelen ((zie profeten als Joël 2: 1-11 en voorspellingen over de koning van het Noorden)) ); 'totdat de volheid van de heidenen ingegaan is' (dit slaat niet op de Kerk, de Bruid van Christus, die meer uit de heidenen ((en Joden)) wordt geroepen; hier wordt gesproken van de volheid van de heidenen), Rom.11:25; 'een volk zonder verstand' 'zal Israël (niet alleen de Joden, ook de 10 stammen (sic!)) jaloers maken' door het dragen van 'hun vrucht', volgens Christus; de dood van het papisme (wat overgebleven is van de 6de Romeinse koning [de keizers]): dat is de 'dodelijke wond' van Openbaring 13 en het 'uitbraken van Laodicea', het halfhartige christendom, aan het begin van deze dag.

De 10de koning moet de kind-koning zijn die voorspeld wordt in Prediker, over wie gezegd wordt dat 'ieder (dus alle mensen) onder de zon" wandelde (beter: 'ijverig heen en weer lopen [een intensiverende vorm van het werkwoord wordt gebruikt]), met 'hem' (d.i. 'zal hem navolgen') en er is ook sprake van 'hen'. Misschien fungeert Lemuël, uit het boek Spreuken, als een geestelijk vaderfiguur [wellicht dezelfde die ook Ithiël en Ukkal wordt genoemd];
6de dag, die de 3de dag van Hosea is voor Israël ['na 2 dagen en op de 3de dag zal ik u doen herleven']; (de terugkomst van Elia, waarschijnlijk) en de hervatting door de Here van de ((aardse)) band met Israël, direct en nationaal. Aan het begin van deze dag moeten de zwaarden tot ploegscharen omgesmeed worden, niet alleen nationaal, maar internationaal. Want aan het einde van deze dag worden trouwe Israëlieten opgeroepen, volgens een profetie, om hun "ploegscharen om te smeden tot zwaarden [Joël 3: 10]" en aan het begin van het duizendjarige Rijk gebruiken Gog en Magog paarden en opnieuw gemaakte wapens van (voornamelijk) hout; want het is voorspeld dat Israël genoeg hout heeft om voor 7 jaar te stoken en zoveel maanden om al de lijken te bergen van de aanvallers [die zullen sterven door een spontaan en mysterieus virus dat de ogen ogenblikkelijk in de kassen doet wegteren].
'het vormen van de dieren (volkeren!?)' en de Schepping van de nieuwe 'Man' en 'Vrouw', (Christus en Israël [met het aardse Jeruzalem als hoofd--nu genaamd 'Sodom en Egypte'; ((het enthousiasme van vele evangelikalen en charismatici is daarom misplaatst)), als een aards getuigenis; het hemelse getuigenis is de Kerk--met als hoofd het hemelse Jeruzalem]); 'een schare die niemand tellen kan' zal uit gelovigen bestaan (Het moet heel veel jaren ((sic!)) duren om zo'n menigte op te bouwen en daarom denk ik dat uiteindelijk de hemel voller zal zijn dan de hel. Ook stelde Salomo dat 'de eer van een koning bestaat uit het aantal van zijn onderdanen'.
het boek Nehemia vermeldt ook een processie van Lemuël zonder direct verband (Nehemia 12: 38; sommigen vertalen 'de processie, of wandelgroep van Lemuël' met 'gingen hun tegemoet', wat zelfs niet in de verte correct is). Welnu, het boek Ezra/Nehemia (in de Hebreeuwse bijbel één boek) wordt gezien als een boek van herstel.
de 11de koning (die de 7de is van de Romeinse onderverdeling en die er maar een 'klein tijdje' zal zijn); het herstel en herleving van het Romeinse rijk, de 10 tenen van 'ijzer gemengd met modderig leem' van het beeld van Daniël, (alleen 'dan' en niet 'morgen' of direct na de Wederkomst van de Here in de Sjechina wolken voor de Kerk).
de 12de koning (het beest, 666, de 8ste van de Romeinse 'koningen [lees 'regeringsvormen']', die uit de 7 koningen ((terug))komt en uit de bodemloze put, waar hij nog ingegooid moet worden! Want God zal ook de man die het beest (((Julius Caesar?))) zal zijn nog opwekken uit de doden, samen met de valse profeet, Judas, die ook de 'zoon van het verderf' wordt genoemd, evenals 'antichrist [d.i. het 2de beest van Op. 13, te onderscheiden, wat velen niet doen, van het eerste beest. De éne komt uit de 'zee' van volkeren en de andere uit de 'aarde' [[Israël]]]. Denk eraan dat zij beiden 'levend' in de 'poel van vuur' worden geworpen. Dit kan alleen als ze hun eeuwige opstandingslichaam al zullen hebben in de eerste plaats! Wellicht dat het beest iets op de 5de dag probeert, maar zonder succes, dan.), regerende met 10 'presidenten', de 10 tenen van ijzer gemengd met modderig klei/leem van Daniëls beeld, over de 10 gebieden van het herstelde Romeinse rijk. Het begin van de 70ste jaarweek van het boek Daniël moet bijna aan het einde van deze dag geplaatst worden en de tijd van 'Jakobs benauwheid' moet de 2de helft van deze week zijn [omdat op de helft het beest de aanbiddingsdienst stopt en het 'gruwelbeeld van de verwoesting/verwoester' in de tempel zal zijn]. Deze week begint daarom niet onmiddellijk na de Opname van de Kerk, zoals sommigen onterecht menen. De lange tussenpauze tussen de 69ste en de 70ste week moet te maken hebben met de 'overeenkomst met de hel' [lees 'entente' of iets dergelijks] (zie ook: De Esdoorn, Vijgenboom en Olijftakken) door ontrouwe Joden met het beest en de antichrist. In ieder geval begon deze langste onderbreking in de geschiedenis van Israël toen de Farizeeërs 'de maat vol maakten', in de eigen woorden van de Here Jezus. Het einde van het beeld van Daniël [het beest is dan al in de poel van vuur geworpen, maar wat overblijft van de invloeden van het goud (Nebukadnezar), het zilver (de Meden en de Perzen) en het koper (Alexander de Grote) blijven een poosje langer]. Het einde van de lange periode van de heidenen, (te onderscheiden van 'de volheid van de heidenen', de bekering van mensen uit de volkeren nadat de Bruid is opgenomen in de wolken), die begon met Nebukadnezar en aan het einde van de 6de dag volbracht is; Lucas 21:24.
7de dag (het paradijs hersteld), het scheiden van de geitebokken- en de schapenvolkeren [denk aan de 2de grote visvangst van Petrus; zoveel volkeren zullen waarschijnlijk het duizendjarige Rijk ingaan en 'de kennis van de Here' zal in de harten van de Israëlieten zijn 'zoals de wateren de bodem van de zee bedekken'] en van individuele mensen (op één bed wordt er "één weggenomen en één zal blijven liggen", zo ook bij de molen [door de engelen die 'het kaf van het koren' zullen scheiden])
rust en vrede voor de mensheid, het duizendjarige Rijk, waarin 'rechtvaardigheid zal regeren'
Christus als de 13de Koning ('de Vader werkt en Ik werk') zal dan als de 'leeuw van Juda' teruggekeerd zijn en Hij zal rusten, vereerd met alle glorie, eer en majesteit, als de 'Heer der heren' en als de 'Koning der koningen'; dit is de terugkomst op de Olijfberg, volgens de overeenkomstige profetie in Zacharia. Aan het begin van deze tijdbedeling komen 'de tijden van de heidenen' ten einde, wanneer het beeld van Daniël verpulverd wordt door de Rots (Christus) die 'niet met handen is uitgehouwen'. De eerste 3 bouwstoffen van het beeld mogen nog een klein tijdje bestaan en dan zal Israël over alle volkeren regeren. De gelovigen van alle tijdbedelingen zullen hier hun (aardse) beloning verkrijgen, tenzij ze tekortgeschoten zijn; hoewel ze voor de eeuwigheid gered zijn (Wees gewaarschuwd, dan, door verzen als: "Tenzij je rechtvaardigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeërs, kun je niet het koninkrijk ingaan".)! [Het woord voor Ahavah--Liefde op z'n Hebreeuws--heeft een numerieke waarde van 13 en dit is dus helemaal geen slecht teken in dit geval; verder kan het getal 13 zowel op rebellie als éénheid slaan, evenals het nummer 7 zowel het volmaakte goede als het volmaakte kwade kan duiden]
8ste dag, het nieuwe begin, de eerste dag van de week; 'God alles in alles'! (kan ook als 'allen' vertaald worden)
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin 'rechtvaardigheid zal wonen' ('Ik maak alle dingen nieuw')
de 14de Koning is God de Vader, Die het moet zijn voor Wie de titel 'God der goden' (d.i. zowel de gelovigen hierin dat ze God vertegenwoordigen als de heilige engelen [die de gevallen engelen zullen straffen in 'de poel van vuur'. Want de hel wordt niet geregeerd door Satan, zoals Dante schijnbaar dacht; maar Satan zelf zal 'gemarteld worden tot in de eeuwen van de eeuwen']), is gereserveerd, wat Christus zelf niet genoemd wordt. Nu geeft Christus alles terug aan de Vader, maar toch is Zijn koninkrijk eeuwig (volgens Petrus). En zo regeert het volk Israël, alle 12 stammen zoals genoemd in het boek Openbaring, behalve Dan die eens begon met afgodendienst; over alle andere volkeren tot in der eeuwigheid (niet alleen gedurende het duizendjarige Rijk). 'En zij zullen regeren tot in de eeuwen der eeuwen!' De Kerk (met een hoofdletter 'k', bestaande uit alle waarlijk wedergeboren gelovigen, niet te identificeren met welke denominatie dan ook) vanuit de hemel, vanzelfsprekend.

Indien, op de 6de dag, er een belangrijke koning komt, dan is God de Vader de 14de Koning (op de 8ste dag). Het is waarschijnlijk dat die koning na de Opname van de Kerk verschijnt, op de 5de dag; aangezien die dag waarschijnlijk een moeilijke periode voor de mensheid zal zijn. De enige echte kandidaat is de kind-koning van het boek Prediker: "En er kwam geen einde aan al de mensen, aan allen die voor hen waren; maar zij die er aan het einde zullen zijn, zullen zich niet verheugen in hem: ook dit is ijdelheid ('lucht en leegte' vertalen anderen) en het najagen van de wind". Dit kan niet echt toegepast worden op de Christus, omdat Hij 30 was toen Hij begon op te treden, maar in Prediker gaat het om een kind en het is duidelijk nog nooit gebeurd, want er is sprake van een wereldwijde ontwikkeling terwijl de 'kind-koning' leeft. (Misschien moet deze 'koning' ergens in de 5de dag geplaatst worden als een soort role model van de volkeren. Hier ben ik niet zeker van). Waarschijnlijk is de 'arme en wijze man' uit het gelijknamige boek, die collectief vergeten zal zijn, ook niet echt Christus (want door het gehele christendom is Hij herinnerd en geëerd, echter geestelijk gezien is deze man wel een beeld van Christus omdat Hij ons gered heeft van de duivel en Zijn volgelingen, wij Christenen, het zijn vergeten om elkaar lief te hebben zoals de bedoeling was), evenals "hij die ten hemel ging en weer afdaalde" ('wat is zijn naam en wat is de naam van zijn zoon'), niet echt toepasbaar is op God de Vader en God de Zoon; aangezien de volgorde omgedraaid is. Bovendien is het niet de Vader die afgedaald is en weer ten hemel opgegaan! Zo te zien zal er iemand zijn die in zijn eentje naar de hemel opgaat en weer afdaalt (tenzij Henoch of Elia bedoeld is) en iemand die in de bodemloze put afdaalt (het beest, die er weer uitkomt) [zie Rom.10: 6-8]. Mozes had het hier al over (Deut. 30: 12).Ik ben me bewust van de involutie, de vermindering in de waarde van de materialen van Daniëls standbeeld en dat het tegen een evolutionaire interpretatie van de geschiedenis ingaat. Maar ook Salomo zei: "Zeg niet van de oude tijden dat ze beter waren, want gij zoudt niet naar wijsheid vragen op deze manier". Dit is een paradox en gelukkig heeft de Heerser van hemel en aarde iedere periode ook iets goeds toebedeeld, hoe donker de dagen ook kunnen zijn.
Voor vele Christenen, ook onder evangelikalen met hun 'left behind' films, alsof één of andere spoedige ramp en calamiteit ons te wachten staat; kan het vreemd overkomen dat ik een 5de en 6de geschiedenisdag inlas voor het duizendjarige Rijk. Maar dan toch, onderzoek het! Ik ben me bewust van het feit dat de Heilige Geest straks met de Kerk opgenomen is en voor eeuwig IN haar woont, maar ik geloof dat net als in de tijden van het Oude Testament, Hij OP de gelovigen van de 5de dag zal komen, vooral op een 'verstandeloos volk' dat Israël tot jaloersheid zal verwekken door 'hun vrucht' te dragen en dat Israël op Hosea's derde dag vernieuwd zal worden, de 6de dag van de menselijke geschiedenis. Opnieuw zeg ik, onderzoek het met een open hart en een open verstand. Het kan niet van de Kerk gezegd worden dat zij Israël tot jaloersheid heeft verwekt (eerder het tegenovergestelde) en dus kan de Kerk dat volk niet zijn. De kerk (met opzet met een kleine 'k' om aan te geven dat geen echte gelovigen overblijven na de Opname. Die staan buiten.) eindigt in Laodicea, de halfhartige gemeente die uitgebraakt wordt. Er zal geen eindtijdtriomf zijn voor het christendom; op z'n best hier en daar een herleving. Zie daarover hier.Schriftplaatsen als "Dit geslacht/generatie zal niet voorbij gaan . . ." en "Dit geslacht" zal bezocht worden door "het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia" (Mat. 12: 41; 23: 36; 24: 34; Luk. 11: 51, enz.) moet niet opgevat worden als hebbende een letterlijke levensduur nu; maar moet in de eerste plaats moreel en geestelijk begrepen worden. De bedoelde generatie begon in de tijd van Jezus en zal eindigen de tijd van 'Jakobs benauwdheid' (Jer. 30: 7), in de 2de helft van de 70ste jaarweek van Daniël. Dan, zeker, zal het bezocht worden en veroordeeld worden door mensen als de koningin van Scheba en de Ninevieten.
top

christologie | bijbel | diversen | apologetiek | theologie | wetenschap


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: