home > dutch > numerologie5.php

God kan de duivel te slim af zijn, hoewel Hij niet kan liegen - Deel V


De Bijbel verklaart het volgende: 'Hij die is vormende het licht en is scheppende de duisternis, is makende de vrede en is scheppende het kwaad; Ik de Here doe al deze dingen'. Voordat ik op dit meest moeilijke onderwerp inga, wil ik bevestigen dat God in Christus Jezus licht en leven en liefde en de waarheid is. Christus is de Morgenster die schijnt wanneer alle andere sterren vervagen. Daarom is hij de enige superster en niemand kan komen tot God de Vader dan door hem. Waarom staat hier dan dat God het kwade schept (eigenlijk IS scheppende het kwaad [het deelwoord wordt gebruikt]) alsof hij de auteur van de zonde zou zijn? Afschuwelijke gedachte. Maar dat staat er niet, gelukkig. Het impliceert dat hij de auteur en bron van het kwaad, maar niet de auteur van de zonde is. Wij mensen en engelen zetten kwaad in zonde om en zo missen wij het beoogde doel van ons bestaan. Hoe groot dan is Gods genade en de Liefde van Christus, dat Christus tot ZONDE werd gemaakt voor ons, als of Hij de oorzaak van onze zonde was, ja van onze zondige natuur!! En zo zullen wij voor eeuwig vrij zijn...

Salomo verklaarde dat God besloot om in duisternis te wonen, maar de bijbel zegt ook dat de duisternis licht voor God is. En dus, zelfs in het ergste kwaad, ziet God iets van zijn eigen licht. Dit lijkt te impliceren dat mensen en engelen niet in staat zijn zich voor 100% te corrumperen (maar qua de gevallen natuur, de oude Adam, zijn wij wel voor de volle 100% corrupt; daarom moeten mensen opnieuw geboren worden: de oude natuur kan niet verbeterd worden). Vergeet niet dat er staat 'de boom der kennis van goed en kwaad'. Er staat niet dat het alleen de boom van het kwaad is. Echter, waar het om draait is dat Adam en Eva zelf wilden bepalen en beslissen wat goed en wat kwaad is en zo onafhankelijk van God te worden. Wat het allemaal zo moeilijk maakt, is dat het woord 'kwaad' ook gebruikt wordt voor zondige dingen en voor rampspoed, zoals in het geval van Job. Maar let erop dat er staat dat Hij kwaad aan het scheppen is, niet aan het maken of doen. De kennis van kwaad wordt ingegeven door het geweten en kijkende ernaar, ben ik me bewust van het resultaat, namelijk zonde. Adam en Eva, voor de zondeval, waren onschuldig; zij deden het goede op een natuurlijke wijze; zij waren vrij van zonde. Na de zondeval zijn wij terecht gekomen in een grijze modderput, waar God ons uit wil halen door de werking van de Heilige Geest. Halleluja! Laat het echter duidelijk zijn dat God niemand verzoekt, laat staan verleidt. Wij worden in de eerste plaats door ons eigen verlangen verzocht.

Dit hebbende gezegd stel ik nadrukkelijk dat ik geen voorstander ben van een soort pantheïstisch begrip van goed en kwaad als twee kanten van dezelfde medaille, alsof de goddelijkheid in strijd met zichzelf is en met zichzelf in tegenspraak. Het kan niet krachtig genoeg worden gezegd dat de godheid absoluut ondeelbaar is. 'Hoor Israël, ik ben één'. Hoewel in de eeuwigheid men een oneindig aantal kenmerken van de godheid samenvatten kan, op hetzelfde moment moet worden bevestigd dat de goddelijkheid absolute eenvoud is. Noch verspreid ik het idee dat het kwaad het ontbreken van het goede is (privatio boni, volgens de scholastiek). Zonde, uiteindelijk, is de absolute God hatende rebellie tegen alle goeds in Jezus Christus. En de Bijbel laat zien dat dit het einde van de mensheid is wat de zonde betreft.

In Hebreeën 1.1 staat dat God tot slot door de persoon van zijn Zoon, de Here Jesus, heeft gesproken, die de glans van Zijn heerlijkheid en het uitdrukkelijke beeld van zijn essentie is. Zowel in het O.T. als het N.T. was er een progressieve openbaring. Dit lijkt samen te vallen met Gods 'vorming van licht en scheppen van duisternis, maken van vrede en scheppen van kwaad. Katholieke theologen zullen mij bespotten omdat ik denk dat zelfs de materie, ja de hele planeet aarde, en ja, zelfs de hemelen door de respectieve zondevallen van de duivel en Adam bedorven werden. Maar waarom zegt Petrus dan dat alle elementen smeltende verbranden zullen en dat de aarde en al haar (kwade) werken gevonden zullen worden? Waarom eigenlijk maakt God een nieuwe hemel en aarde, als de oude niet zo beschadigd en bedorven is dat het niet zal worden samengevouwen als een mantel? Dat gnostische sekten met hun zogenaamde kennis of wetenschap, waartegen de apostel Paulus waarschuwt, zoals de Manicheeën, deze waarheid in iets wanhopig dwaas en zelfs zondigs verdraaien (zoals de Bijbel zelf zegt dat er waren die de Schriften verdraaiden), dat betekent niet dat de zonde en het kwaad beperkt zijn tot de wil. Ook ons intellect en zelfs onze lichamen zijn onderworpen aan een gebroken en opstandige wereld. (Maar glorie zij aan God, dat Christus over Satan en zonde en zelfs de dood heeft gezegevierd [in beginsel, het is de laatste vijand die onderworpen zal worden aan Christus]).


Satan, als de hoogste engel, als de bedekkende cherub was het ultieme maaksel van Gods schepping, volgens de relevante Schriften in Ezechiël 28 en Jesaja 14. God spoort de schrijver zelfs aan te zeggen dat men een klaaglied moet opnemen voor hem! Hij was immers God's meest originele creatie... Verder verklaart de Bijbel duidelijk dat de poel des vuurs (de tweede dood, de ultieme hel) werd gemaakt voor de duivel en zijn engelen (die hem in zijn opstand gevolgd zijn). Daarom, de eeuwige hel werd gemaakt na de val van Satan. En hij wenst zoveel mogelijk mensen samen met hemzelf erin te slepen.

En hier betreden wij occulte en misschien zelfs heilige grond. Satan veranderde kwaad in zonde. Hij wordt door de Here de moordenaar van de mens en de leugenaar vanaf het begin (van zijn val) genoemd en de vader van een leugenaar. De Here zegt ook dat hij Satan als een bliksemflits op aarde zag vallen. Als Hij die het kwaad aan het scheppen is, testte Hij de duivel die vervolgens hoogmoedig werd en zijn hoogmoed in volledige zonde omzette. Satan heeft zijn hart niet bewaakt. Hij keek naar zijn eigen grootheid in plaats van de oneindige grootheid van God. En zo werd kwaad engelenzonde. Zoals eerder gezegd, Satan was 999 samen met de engelen (vraag me niet hoe hij de hoogste vorm van 999 kon zijn; misschien 999,999 [een grapje]; waar het om gaat is dat engelen 999 zijn wat betreft hun ongevallen staat, even als zij die door de Heilige Geest uit Christus geboren zijn 888 zijn wat betreft hun nieuwe natuur: het is een geval van karakter). Hij was niet benadeeld ten opzichte van de uitverkoren en heilige engelen. Hij had fier en rechtop kunnen staan en triomfantelijk. Heeft God hem verleid dan? Nee, maar getest; evenals Hij alle engelen en ook alle mensen test. Zoals ik al zei, betreden we hier occulte en zelfs heilige grond wat de Satan en God betreft. De bovenstaande schriftplaats waarin de Here van Zichzelf zegt dat Hij is scheppende het kwade en de duisternis, kunnen we beter maar met rust laten, denk ik. Men zou nog kunnen verwijzen maar het visioen van de profeet Micha en naar de eerste twee hoofdstukken van het boek Job, maar de verborgen dingen, zoals ook staat geschreven, behoren toe aan God! Het is duidelijk uit de Bijbel dat Satan de handschoen gooide voor het heilige galaat van de Here en de Here nam de uitdaging aan in zijn wijsheid. En tot zijn ellende komt de duivel er steeds weer achter dat alles ten goede werkt voor hen die God liefhebben. Alles ad maiorem Dei gloriam. De duivel kan niets tegen de uitdrukkelijke wil van de Almachtige doen. Augustinus stelde dat gevallen engelen in hun wil zijn vast gezet. Dat moet zoveel als betekenen dat ze geen uiteindelijke vrijheid meer hebben, maar dat zij slaven van hun eigen zonden zijn geworden. Maar de Bijbel leert dat mensen ook toegewijd zijn aan het kwade en de zonde, sinds de val van Adam, door wie de zonde in de wereld kwam. Opmerking, zonde en overtreding (niet kwaad!) kwamen in de wereld door Adam. Zonde is wetteloosheid, volgens de apostel Johannes. Kwaad, in het bovenstaande vers (Jesaja 45:7), lijkt een soort mogelijkheid tot zonde te zijn. Als men het kwade teveel beschouwt en erdoor gefascineerd raakt, dan zet men het om in zonde. Als je echter denkt dat je kan winnen door je alleen maar met het goede bezig te houden, dan wordt je naïef. De bijbel staat vol van kwade voorbeelden die tot waarschuwing dienen. Daarom is het van het grootste belang elke gedachte in gevangenschap te nemen tot gehoorzaamheid aan Christus en elk hoog ding te slechten dat zich tegen de kennis van God verheft.

Wat het andere deel van dit moeilijke vers aangaat, namelijk 'vormende het licht en makende de vrede' kunnen we ons wellicht afvragen of alle dingen een vorm van licht zijn!? (Let op dat er staat 'is [in het proces van het vormen van] vormende licht'. Er staat niet dat Hij het licht aan het scheppen is, of al geschapen heeft!]). De Bijbel verklaart dat God licht is, en aangezien alle dingen uit Hem zijn (niet uit het niets [zogenaamde creatio ex nihilo; zie: Schiep God uit het niets?]), kan men zich afvragen of door een of andere creatio ex illo ipsissimo Hij alle dingen uiteindelijk van licht en vuur heeft gemaakt. Engelen zijn dienende geesten van vuur en God Zelf wordt Geest genoemd door de Here. De Bijbel vermeldt dat de aarde oorspronkelijk uit water bestond en in water, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat water geen vorm van licht kan zijn! Over het feit dat Hij in een proces is van het crerëen van duisternis; dat kan ook worden genïterpreteerd als een vorm van licht: zoals de Bijbel zelf zegt dat duisternis licht is voor God. Maar laat de lezer gewaarschuwd zijn dat de Here zegt dat zondaars het licht mijden en dat de rechtvaardigen streven naar het licht opdat van hun werken kan worden aangetoond dat zij licht zijn!


Maar men kan zich afvragen, waarom de Here een wereld gemaakt heeft met de mogelijkheid van zoveel zonde. Ik denk dat als God verplicht was geweest de best mogelijk wereld te maken, dan zou Hij onder een soort determinisme geweest zijn groter dan Hijzelf. Maar Hij is God, dat is de grootste (almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, al-heilig); Hij kan niet worden onderworpen aan iets groter. De best mogelijke wereld (de nieuwe hemel en aarde) zullen wij in de eeuwigheid des te meer genieten, naarmate we hier door een zondige moesten gaan. Als alles vanaf het begin perfect was geweest, zouden we echt ooit de waarachtige Liefde hebben kunnen leren en zouden we echt geleerd hebben om van de Here te houden? Augustinus gebruikt hier de uitdrukking Felix Lapsa ('gelukkige val'). Dit gaat ver in enthousiasme, maar is zeer waar. [Boze tongen hier kunnen zeggen dat dit alles bewijsmateriaal voor de dubbele predestinatie is. Zie Lapsarianisme in een ander licht om dit soort godslastering te beantwoorden].

Ik denk hier ook aan schriftplaatsen die praten over de zichtbare en onzichtbare dingen, respectievelijk tijdelijke en eeuwige. Men kan ook beweren, denk ik, respectievelijk de materiële en immaterilëe ziel en geest. God is geest. Hij bestaat niet, zoals Tertullianus beweerde uit de fijnste vorm van materie, noch zijn engelen van aards materiaal. Mensen zijn zowel materiële als immateriële wezens en dat maakt ons uniek. Licht is zowel materiëel als immateriëel (deeltjes en golven). En dat brengt ons bij het cijfer 2, het nummer van samenvoeging en verdeeldheid; 1 is het nummer van absolute uniciteit. En het brengt ons tot cijfer 3, het nummer van stabiliteit ('een drievoudig koord wordt niet licht verbroken'). Licht bestaat uit actinische stralen (die dienen groei), lichtgevende en warmtestralen; een soort drie-eenheid. Maar dit gaat deze studie te buiten. De lezer verwijzen we naar de schrijver F.W. Grant wat verschillende betekenissen van getallen betreft, naar de numerologische studies van Willy Jack Pasedag en sommige van de ideeën van Panin.


Numerologie deel I.


Numerologie deel II.


Numerologie deel III.


Numerologie deel IV.


Numerologie deel VI.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: