home > dutch > numerologie4.php

Numerologie van de oude Adam en de nieuwe Christus - Deel IV


Adam en Eva waren 777 in de hof van Eden en werden de grootste zondaars (de apostel Paulus noemde zichzelf de voornaamste zondaar [waarschijnlijk omdat hij de kerk had vervolgd]); erger dan het beest en de antichrist samen. Want door hen werd het gehele menselijke ras verstrikt in een zonde gevuld en gebroken schepping die viel onder de macht van de duivel en zijn demonen (lees gevallen engelen). Corruptie van het beste wordt het ergste. Het getal 777 voor Adam's val was een positief nummer ter aanduiding van de perfecte menselijke staat, maar na zijn val werd het een negatief getal (-777) ter aanduiding van het volmaakte menselijke kwaad. Het kwaad van het beest is -666 wat zijn motivatie betreft (en zijn capaciteiten zullen +666 zijn). Zijn positieve krachten zijn uiteindelijk negatief omdat ze worden gemotiveerd door hoogmoed en daarom zal hij tegen de echte Christus kiezen.

Maar de Here bedekte Adam en Eva met lamsvellen. Nu spreekt dit van Christus als het ware Lam van God. Als de grootste zondaars kunnen worden bedekt met het kostbare bloed van Christus, dan zeker u en ik, mijn vriend! Abel, genaamd de eerste profeet, begreep de waarheid van een vervangend offer, Kaïn niet. Dit werd het decor van twee soorten mensen, de eerste op weg naar de hemel, de laatste, met hun natuurlijke religie op weg naar de hel. De eerste heeft een persoonlijke relatie met God, maar de laatste kan alleen lege religiositeit produceren.


De christen heeft twee naturen, namelijk de oude Adam en de nieuwe Christus. Wedergeboren door Christus, is zijn nieuwe aard al 888, maar hij heeft nog steeds zijn oude natuur van 666 of zelfs min 777. Onze nieuwe aard dan, geboren uit God, is sterker dan onze oude natuur, geboren uit een gevallen Adam (en uiteindelijk van een gevallen Satan [zoals Christus zei tegen de Farizeeërs dat hun vader de duivel was; dit geldt voor onze oude natuur eveneens]). Men zou kunnen zeggen dat onze gevallen natuur min 777 is in zijn goddeloze karakter, maar dat haar manifestatie 666 is op zijn menselijk best en min 666 wat betreft zijn motivatie.

De nieuwe natuur moet worden gevoed en de oude natuur moet worden uitgehongerd, de eerste moet leven en de laatste moet ter dood gebracht worden. De nieuwe natuur is ingegeven door de wijsheid van boven (' de wijsheid van boven is ten eerste rein, verder vreedzaam, mild, overreedbaar, vol van genade en goede werken, onpartijdig en niet hypocriet ' [een perfecte set van 7!]), maar de oude natuur is ingegeven door hoogmoed en elk mogelijk kwaad ding doet een beroep erop. Daarom moeten wij onze ziel haten in deze wereld, zodat we haar zullen behouden. Want de leden van onze ziel op aarde, die moeten worden gedood, zijn overspel, onreinheid, hebzucht (dat is afgoderij), enzovoort.

Toch, 'een wijs man houdt van zijn eigen ziel (en hij die zijn lichaam op een roekeloze manier behandelt, is wreed)'. En dus, als we onze zielen behoren te haten met hun zondige leden op aarde, moeten we ze lief hebben in het Koninkrijk van de hemel. ' Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is; zoek naar de dingen die boven zijn.' Dit is logisch, want we moeten het kwade haten (het kwaad van de oude natuur) en we moeten het goede lief hebben (de goede dingen van de nieuwe natuur). Dit is een paradox (niet een tegenstrijdigheid). In de loop van onze wandeling op aarde leren onze zielen kwade dingen en deze worden tentakels op aarde ('breng daarom uw leden op aarde ter dood.'). Daarom is er een haat-liefde relatie met onszelf. Salomo zei in dit verband: 'bewaak uw hart meer dan wat er ook te bewaken is, want van daaruit zijn de bronnen van het leven' (of 'door die handeling van het bewaken zijn de bronnen van het leven'; beide vertalingen zijn mogelijk). Als we dat doen, dan kunnen deze tentakels niet langer groeien en zullen zij gemakkelijker ter dood worden gebracht. Op deze manier kunnen we kwaad (-777 en -666) veroveren door het goede (888) en we kunnen zelfs geluk bereiken.

Een goede vriend van mij attendeerde me erop dat net als in de wiskunde een negatief getal maal een negatief getal een positief getal wordt, zo ook met de oude en de nieuwe natuur. We overleden in Adam en zo werden we zondig (eerste min), maar vervolgens moeten wij sterven in Christus aan deze wereld ("Ik ben gekruisigd aan deze wereld en deze wereld is gekruisigd aan mij"; de tweede min). Het eindresultaat is positief!

Christus' toestand van het uiteindelijk menselijke goede (888), te onderscheiden van het Adamitische goede van voor de zondeval (777) kan niet worden omgezet in het negatieve (-888 is absoluut onmogelijk). Christenen zullen ooit worden bevrijd van alle negatieve kenmerken en zullen schitteren als sterren in het universum, met Christus' karakter van 888!! Het beest zal worden geworpen in de poel des vuurs, samen met de antichrist (de eerste is het beest uit de zee (van rusteloze naties) en de tweede is het beest uit de aarde (de natie Israël). Christus' menselijke kant van 888, zoals eerder gezegd, is te onderscheiden van zijn goddelijke kant (die wij, natuurlijk, nooit zullen bereiken; er kan er slechts één God zijn), die een oneindigheid in oneindigheden is en op hetzelfde moment ook de absolute eenvoud van liefde. 'God is liefde'. Laten we hem aanbidden...


Numerologie deel I.


Numerologie deel II.


Numerologie deel III.


Numerologie deel V.


Numerologie deel VI.Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: