home > dutch > motto-archief.php

  Motto's en Spreukenarchief


De mensen willen liever belogen worden voor veel geld, dan dat ze de waarheid gratis aanhoren.
Een man zou alles weggooien om een keer te rollen bollen.


Iemand die zijn zonde verbergt, is dubbel zo schuldig en iemand die er prat op gaat, is drie keer zo schuldig.
Vervloekt is hij die de mensen meer vreest dan God.
Ondeugd veroorzaakt meer ondeugd en deugd veroorzaakt meer deugd.
Iemand die sceptisch is tegenover de waarheid, gelooft een leugen gemakkelijk.
Deze wereld is niet waar we het moeten zoeken en deze tijd is niet waar we op moeten wachten.
De mens gebruikt Gods zegeningen voor zichzelf om god tegen Hem te spelen.
Wat is geluk wanneer je nooit tegenslag hebt gekend.
Een geloof dat niet op de proef gesteld wordt, is geen geloof, maar een lege verwachting.
Mannen terroriseren, vrouwen manipuleren.
Wanneer je jezelf te serieus neemt, dan neem je God niet serieus genoeg.
De evolutietheorie is nepnieuws op grote schaal...
Christenen moeten niet verlangen te schitteren in deze wereld om de massa te behagen, maar te schitteren voor de Here Jezus om Hem te dienen.
Een christen zoekt invloed, geen macht.
Zonden zijn morele fouten tegen God en je naaste.
Er bestaan tijden dat de grootste godslasteraars hun gal mogen spuwen, maar houd je de mensen een spiegel voor, dan ben jij het voorwerp van hun haat; omdat je hun duivels spel verknoeit.
Ik ben voor iedereen en tegelijkertijd tegen iedereen, mijzelf incluis.
Om het heden te begrijpen en erin te leven, moet je het verleden verwerken, om zo door te kunnen gaan naar de toekomst.
Godvruchtigheid plus tevredenheid = gelukkigheid.
De wereld is geen vrijblijvende plaats, mensen. We zijn verantwoordelijk naar onze medemensen en we zullen ons eens moeten verantwoorden voor God.
Er is er maar één die zwart-wit kan denken en die is God Zelf; want Hij weet precies wie voor Hem is en wie niet en in hoeverre.
If you can't do the time (eeuwige hel), don't do the crime (het kruisigen van Christus).
Wanneer een christen de waarheid spreekt, dan zeggen zijn tegenstanders dat hij oordeelt, veroordeelt en zijn vijanden niet liefheeft. En wanneer zijn tegenstanders hem oordelen en veroordelen, dan spreken zij de waarheid en hebben zij zogenaamd een reden om hem te haten.
Hij die geen zelfspot heeft, zal door God bespot worden. Want jezelf te serieus nemen, staat gelijk aan het bespotten van God.
Je verheffen boven iemand anders, is hoogmoed; iemand verlagen, is onrechtvaardigheid. De twee gaan samen en we zijn ons er meestal niet bewust van...
Wat de Gever te geven heeft, dat willen we wel; maar de Gever Zelf willen we niet.
Vaak als bijna alles goed lijkt te gaan in iemands leven, dan is de duivel bezig en als bijna alles verkeerd lijkt te gaan in iemands leven, dan is God bezig.
Wanneer je de hemel predikt op basis van het Offer van Christus, dan wordt je naar de hel vervloekt. Waarschuw je voor een echte hel, dan zeggen ze dat we allemaal de hemel verdienen. Bevestig je het bestaan van beide plaatsen, dan worden beide ontkent; maar wanneer je beide ontkent, zal men zeggen dat er misschien iets is.
Ieder gezin gaat mank in ergere of minder ergere wijze, maar de Here kan een rechte slag slaan met een kromme stok.
Iemand die het voor de wind gaat en trots erop is buiten God om, is even zondig als iemand die tegenslag heeft en er depressief van wordt. Beiden willen zich tot God zijn. Een minderwaardigheidscomplex en een meerderwaardigheidscomplex hebben dezelfde wortel. Eigenlijk, iemand die zich superieur voelt, heeft een minderwaardigheidsprobleem en iemand die zich inferieur voelt, heeft een meerderwaardigheidsprobleem. Alleen de Here Jezus was normaal, gezond en gebalanceerd.
Creationisten geloven dat alles uit het niets komt en evolutionisten dat alles met niets begon. Beide hebben het bij het verkeerde eind. Alles komt uit God.
De Heer wil dat we gebroken van hart zijn, niet vernietigd...
Het essentiële verschil tussen religie en een persoonlijke relatie met Christus gebaseerd op de wedergeboorte, is: "Doen of GEDAAN". (Anoniem)
Christus Jezus is de maat van alles en iedereen.
Als je de dood liefhebt, zul je door de dood geveld worden. Ieder zonde begaan, hoe klein ook in onze ogen, is liefde voor de dood.
Wanneer je opnieuw geboren bent door de Heilige Geest, heb je nieuwe natuur dan lief en haat je oude natuur. (Jezus: Hij die zijn ziel haat in deze wereld zal die tot in het eeuwige leven behouden. Salomo: Een wijs man heeft zijn eigen ziel lief.)
Wanneer je God vreest, hoef je nergens bang voor te zijn. (Visje)
Iedere ondeugd is in elke ondeugd. Iedere deugd is in elke deugd. Er bestaat een eerste Adam, er bestaat een laatste Adam. Er bestaat een oude natuur, er bestaat een nieuwe natuur.
Tijd is relatief, maar niet absoluut relatief. Het Werk van het Kruis, echter, is absoluut en kan nooit ongedaan gemaakt worden. De tijd beweegt voorwaarts.
"Beste professoren en studenten, ik sta op het punt iets te zeggen dat dieper gaat dan de hoogste gedachten door Albert Einstein. Het is het summum van alle wijsheid en is de formule die alle formules te boven gaat. Let daarom goed op, misschien hoor je dit nooit meer: 'Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so; little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me...' "
Omdat God oneindig is en wij eindig, zal de hemel tot in alle eeuwigheid steeds mooier worden. Nooit zal er een moment komen, waarop we zullen zeggen dat we het allemaal gezien hebben.
De Here moet meer worden, ik moet minder worden en tot in alle eeuwigheid zal Hij groeien en ik zal kleiner worden in mijn eigen ogen. En de kleiner ik word, word ik eigenlijk groter.
Er zijn meer ongelovigen dan de fundamentalisten denken. Moslims zijn zelf OOK ongelovigen en wij zijn ALLEMAAL gevallen nakomelingen van Adam en Eva.
Nederigheid voorkomt vernedering.
Heb de zondaar lief, maar haat de zonde; en vergeet niet dat dat ook op jezelf slaat...
Alle mensen zijn gelijk, maar iedereen is uniek!
Echt aanvoelen is iets bovennatuurlijks.
Al doende leert men, maar tegenslag overwonnen maakt wijs.
Mensen in een hokje plaatsen, is god over ze spelen.
Een meerderwaardigheidscomplex gaat samen met een minderwaardigheidscomplex.
Als je je de meerdere van je naaste voelt, dan voel je je de meerdere van je Maker.
Als je je niet bewust bent van het dier in jezelf, dan ben je gedoemd anderen als dieren te behandelen.
Feiten zijn domme dingen totdat ze in harmonie worden gebracht met onderliggende samenhangen. (Louis Agassiz).
Leer veel 'techniek' en dan vergeet het allemaal en ga met de golven van de 'muziek'!
Als je geen schatten in de hemel verzamelt, dan ben je een vijand van de Heer van de hemel...
Stop je christelijke groei en vroeg of later zul je verliezen...
kwantiteit is capaciteit maal potentiëel

Als je je potentiëel stimuleert en je capaciteit aan het werk zet, dan zal je niet falen om iets voor elkaar te krijgen; mits je in de omgeving bent waar de Here je wil hebben.
kwaliteit is inzet maal tijd

Als je de noodzakelijke tijd neemt en het gebruikt om je nauwkeurige aandacht toe te passen, dan zal je iets bereiken dat blijvende waarde heeft; mits je in de wil van de Here bent.
balans is de combinatie van twee of meer grootheden gewogen in harmonie

Je zal een toestand van evenwicht bereiken in je leven, als je de belangrijkste zaken in je leven in harmonie brengt (dat is ze rekening met elkaar laat houden) door een geest van Christelijke liefde. In dat geval zullen ze elkaar bevorderen in de schalen van deugd, in plaats van elkaar dwars te zitten.
een postieve cirkel bestaat uit twee polen die iets in een opwaartse spiraal brengen

Je zal zeer gezegend worden als en wanneer je het Woord gelooft en het gehoorzaamt.
In de openbaring van het Woord vinden we alles dat we nodig hebben om in de schepping te leven en in de schepping hebben we alles om de openbaring toe te passen. Een scheppingsaanpak (en studie) tot het leven zonder de openbaring van de bijbel is dood en de openbaring in de bijbel zonder een scheppingsaanpak (en studie) tot het leven is lam!
Ik ga pas in reclame geloven, wanneer adverteerders elkaars producten gaan aanprijzen en zeker elkaar niet afkatten...
Een echte godgeleerde is iemand die zich toelegt op heiligheid.
Overdreven heiligheid leidt tot schijnheiligheid.
Chagrijnigheid is ergernis en ergernis woont in de boezem van dwazen...
Zonden veroorzaken wonden!
Bedroefdheid wordt boosheid. (Wanneer je te lang bedroefd bent, dan word je ((te)) boos). (Joyce Meyer)
Erbarmen is dat we niet ontvangen wat we verdienen en genade is dat we ontvangen wat we niet verdienen. (Een Christen)
Het evangelie is niet tijdgebonden, maar de tijd is evangeliegebonden! (Visje)
We maken een bestaan door wat we krijgen, maar we maken een leven door wat we geven...(Winston Churchill)
Je bent geen mislukkeling totdat je het opgeeft...(Albert Einstein)
Mannen zijn exhibitionistisch, vrouwen zijn inhibitionistisch!
Mannen zijn jagers, vrouwen zijn vragers (maar "een vrouw jaagt de kostbare ziel" (( Salomo)) )...
Oude ideeën sterven moeilijk.De grootste misdaad tegen de menselijkheid is de ontkenning van Christus Jezus, de Zoon des mensen...
Wat is een filosoof anders dan iemand die met zijn verstand masturbeert!?

Toon mij een filosoof die niet met zijn verstand masturbeert en ik toon je een getrouwe Christen!
De ieten zullen de nieten worden en de nieten de ieten. En de nieten onder de nieten zullen de ieten onder de ieten worden.

Iedereen zijn eigen pijn is zijn grootste pijn.
Elke zondaar verzint zijn eigen Jezus...
De Here Jezus is de eerste en de laatste en alles daartussenin!
Een werkgever of regeerder moet in de eerste plaats gerespecteerd worden, niet geliefd of gevreesd zijn.
Dogmatisme is de versteende poging om de traditie levend te houden.
Nescio ut discam: Ik weet niet opdat ik mag leren!
Alles met mate, de maat zelf, soms, incluis!
God wil dat we Hem erom vragen!
Je moet veel eigenliefde hebben om te blijven zeuren dat en niet te stoppen met te beweren dat alle eigenliefde onbijbels is. Bovendien staat er dat je je naaste behoort lief te hebben als jezelf...

Er staat geschreven dat een wijs man zijn eigen ziel lief heeft en Paulus stelt dat niemand ooit zijn eigen vlees heeft gehaat, maar dat men het voedt en koestert. Echter de Here zegt wel dat hij die zijn ziel haat in deze wereld, die zal behouden tot in alle eeuwigheid.

Daarom moeten wij de oude natuur, de oude mens, de oude Adam, niet verwarren met de nieuwe natuur, de nieuwe en tweede mens. De eerste moet men haten en de tweede lief hebben. De eerste moet tot de dood toe uitgehongerd worden en de tweede moet gevoed worden, zodat het kan verder groeien in de Here.
De Here Jezus liefhebben, betekent het leven liefhebben; want Hij is het Leven.
Je moet veel eigendunk hebben om te beweren dat alle eigendunk onbijbels is...
strengheid=angst

laksheid=onverschilligheid
Luxe zonder wijsheid is de kitsch van de dwaas.

Hij die te hoog verheven wordt, zal naar beneden springen (ook letterlijk) en hij die teveel in het vuur staart, zal erin springen!


Met andere woorden, als je TE hoog komt (ook te high door drugs en/of drank), dan zal je naar beneden komen en als je een te grote obsessie hebt, zal je zelf [en ook anderen] het slachtoffer worden.

Geboren voor het Paradijs, raken we vast in het universum en we krijgen er allemaal een klap van; maar er is hoop . . ..

Ondeugd kweekt meer ondeugd; maar deugd moedigt aan tot nog meer deugd!

Bekering=Hartenommekeer;


Waarachtige bekering (en berouw) is een omkering van het hart (en niet alleen maar van het verstand of van het gevoel).

Bidden=Praten met God

Ken de Here, dan kent u uzelf!

Satan pest; God test!

Eenzaamheid=Pijn van het alleen zijn;

Uniek zijn=Heerlijkheid van het alleen zijn!

Zelfbeheersing=Adelstand
Trouw aan Christus te zijn=Trouw aan jezelf te zijn en aan Zijn roeping voor jou.

Hoogmoed=Bijziendheid!
Hij die niet klein is in het getrouwe, is ook niet klein in het grote!
Het valt u natuurlijk gelijk op dat het moet zijn: "Die niet trouw is in het kleine, is ook niet trouw in het grote."
Maar toch; het vergt zelfverKLEINing en nederigheid om trouw te zijn in kleine en grote dingen.
Het is een soort sterkte die ook weelde kan dragen.
Zonde=Geweld!
"Degene die tegen mij (de Ware Wijsheid) zondigt, doet zijn/haar eigen ziel geweld aan (Spreuken 8. 36)".
Volgens 1 Cor. 1: 24 en 30 is Christus Jezus de Wijsheid van God.
Bidden=Volharden!
Zaai een gedachte en je zal een daad oogsten. Zaai een daad en je zal een gewoonte oogsten. Zaai een gewoonte en je zal een karakter oogsten. Zaai een karakter en je zal een eeuwige lotsbeschikking erven.
Zingen=Dubbel Bidden!
Slechte mensen hebben geen behoefte om te zingen (laat staan tot Gods eer).
"'t Mooie gaat niet verder dan de huid!"
Menig man denkt wel eens dat wanneer hij maar een mooie vrouw zou hebben, dat hij dan gelukkig zou zijn. Maar dat is niet wat Salomo bedoelde toen hij zei: 'Die een vrouw heeft gevonden, heeft een goed ding gevonden en heeft genade verkregen van de Here.' Hij besloot zijn Spreuken met: 'Bevalligheid is bedrog en schoonheid is ijdelheid; maar een vrouw die de Here vreest, die zal geprezen worden.' En hij kon het weten met zijn 1000 vrouwen!
De Ware Liefde somt alle deugden op.
(Daarom ook zo iets als etiquette is gebaseerd op de aandacht der liefde).
Wanneer de strijd hard wordt, dan komen de geharden in beweging!
(En wanneer de geharden in beweging komen, dan wordt de strijd nog harder. En wanneer de strijd nog harder wordt, dan komen de nog meer geharden in beweging. En wanneer de nog meer geharden in beweging komen, dan wordt de strijd het hardst. En wanneer de strijd het hardst wordt, dan komen de meest geharden in beweging en dan is de overwinning nabij!).
"Wees niet wijs in je eigen ogen en leun niet op je eigen verstand." (Spreuken).
Daarom moet je je op de Here richten en op Hem vertrouwen. En dus is het niveau van intelligentie niet iets statisch, maar dynamisch!
Tel uw rekeningen, tel ze een voor een. Tel uw tegenslagen, tel ze een voor een. Tel de beledigingen, tel ze een voor een en ge ziet Gods liefde niet meer in geen een. . .
Als de kerken zijn van goud, dan zijn de christenen van hout;
en als de kerken zijn van hout, dan zijn de christenen van goud!
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: