home > dutch > fictie > salomos-huwelijk.php


Salomo's Huwelijk


De koningin zat op haar troon aan de rechterhand van Salomo. Ze had haar vader, de machtige farao van het grote Egypte, vergeten. Alles wat zij zag, was haar ega, de wijze Salomo, die haar en de menigte toesprak. Op dit moment gaf zij niet om de juwelen in haar diadeem. Ze keek naar de gouden kroon van haar echtgenoot, de koning van Israel, Gods uitverkoren volk. Ze voelde de jurk van satijn niet, noch keek zij naar de sleep van zijde die in een cirkel om haar gestoelte van ebbehout gelegd was. Haar blik was gericht boven de troon van ivoor van haar leider, terwijl ze met grote vreugde naar zijn voorhoofd staarde.

En Salomo vervolgde zijn toespraak: Wie zou niet onder de indruk gekomen van de ongerepte schoonheid van een onbewoond woud! Dat is de vrouwelijkheid van de natuur. Mannengedachten maken van de natuur, tuinen, wijlanden en zelfs steden. Natuurvolken bewerken het land niet echt. Zij verkiezen het om geregeerd te worden door de wisselvalligheden van de natuur. Hun religie is altijd dat de mens van de aarde is en niet de aarde van de mens. Toch zou het een misdaad zijn om het hele land om te ploegen. Daarom moet haar vrouwelijkheid partner zijn van de mannelijkheid van de hemel. Natuurlijk moet de hemel regeren, maar niet domineren, laat staan een slaaf van haar maken. Wij hebben de aarde nodig en de aarde heeft ons nodig om verheven te worden tot iets dat het alleen niet zou kunnen zijn.

Zo is het ook met het menselijk brein. Het is maagdelijk gebied bij de geboorte. Het is een vruchtbodem voor alles wat er ingestopt wordt. Toch, tegelijkertijd, groeit het daar helemaal omheen. Wilde mensen die in de natuur door dieren opgevoed zijn, dragen het karakter van de dieren waar ze mee opgegroeid zijn. Ze blaffen en grommen als honden en lopen op handen en voeten, of ze klimmen in bomen. De genade van de hemel moet deze vruchtbodem vullen met wijsheid.

Muziek en gedichten kun je het best lezen gedurende de vrouwelijkheid van de nacht en vaardigheden kun je het best ontwikkelen gedurende de mannelijkheid van de dag. In muziek en gedichten smelten het vrouwelijke ritme samen met de mannelijke orde. Sex is de kroon van een goed huwelijk. Een goed huwelijk geeft betere sex en de twee versterken elkaar en met God worden ze een drievoudig snoer dat niet makkelijk gebroken wordt. Het is een akkoord van drie noten op een harp dat heen en weer beweegt en weerklinkt tussen de bergen.

Het is de bedoeling dat kinderen de vrucht van deze ondoorgrondelijke eenheid zijn. En zo behoort de eindeloze cyclus van de geschiedenis opgebouwd te worden op de voorgaande eeuwen en er niet tegen te rebelleren; eerder ze te beantwoorden. Alle menselijke activiteit kan uitgelegd worden als taal en kunst, orde en spel, vaardigheid en spontaniteit, mannelijk leiden en vrouwelijke creativiteit; maar ook als onderdrukking en naiviteit, bedrog en dwaasheid, wetteloosheid en bijgeloof, wetticisme en afgoderij, overdreven orde en demonisch occultisme, betweterij en goedgelovigheid. Hoe meer mensen er zijn, des te meer al deze dingen zich met elkaar vermengen. Daarom hebben we alle behoefte aan Gods onderwijzingen en moeten we ons van Hem afhankelijk voelen te allen tijde. Hij geeft leraren en profeten om ons te onderwijzen en te leiden. Adam en Eva moesten de natuur weiden, maar ze werden overweldigd door hun eigen verlangen om als onze Schepper te zijn. Laten wij Hem altijd gehoorzaam zijn, Zijn verordeningen houden en Hem liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en al onze macht. Dan kunnen we elkaar liefhebben en de vreemdeling die in ons midden woont.

Salomo hield van dieren en begreep ze als geen ander. De rechtvaardige kent het leven van zijn dier. Wij kunnen van de hond leren dat ze behulpzaam zijn en trouw in het dienen en van de kat dat het fijn kan zijn om onafhankelijk te zijn in je emoties en een beetje zelfingenomen. Van de slang kunnen we leren dat het noodzakelijk kan zijn om voorzichtig te zijn en zelfs sluw. Toch moeten we onschuldig blijven als duiven. God heeft al deze deugden in de dieren gelegd, zodat wij van ze kunnen leren. Echter, de mensen zijn vaak vals als haaien, dodelijk als giftige slangen, tegenstribbelend als ezels. Wanneer we de dingen overdrijven, wordt onze slangenkant fataal, of, aan de andere kant, onze onschuldige duivenkant wordt naiviteit. Het is een kwestie van balans, evenals in onze lichamen. Ook in onze geest, moeten genade en waarheid in balans zijn. Het overdrijven van de waarheid verwordt tot wetticisme en het overdrijven van de genade verwordt tot toegevelijkheid.

Toen hij de koningin van Scheba onderhield: God openbaart Zichzelf als de HIJ. Hij houdt Zich bezig met de Schepping, de ZIJ. Liefde drijft het gehele heelal. God is Liefde. Dit wordt allemaal gezien in de eenheid van de zichtbare en onzichtbare dingen, materie en niet-materie, aarde en hemel. De hemel is de hij, de aarde is de zij, moeder natuur. De man is de heerlijkheid van de Here, geschapen in Zijn beeld en die draagt Zijn waardigheid. De vrouw is de heerlijkheid van de man. De man verlangt ernaar om haar moederschoot te omhelzen om zijn eigen beeld te vereeuwigen, om het te laten opbloeien in duizend zonen. Wanneer ik een paard zie, zie ik leven. En het leven is liefde, elegantie, energie en sexuele vruchtbaarheid. Is dat waarom u tienduizende paarden heeft? Jazeker. Ze maken deel uit van de heerlijkheid van een koning. Wat ziet u wanneer u een ezel ziet? Ik zie nederigheid, dienstbaarheid, maar ook moeite en eigenwijsheid. De dieren zijn met ons, de mens, gevallen en hebben negatieve karaktertrekken gekregen. Echter, sommige van de originele deugden zijn nog steeds aanwezig.

En mensen van over de hele wereld kwamen om koning Salomo te horen spreken. Prinsen en bedelaars, koningen en slaven, artiesten en vaklieden, zij allen reisden van heinde en ver om een glimp op te vangen van Salomo's faam. En God werd geëerd. Maar het beviel de vijand totaal niet. Zij raadpleegden elkaar om het probleem te benaderen en om een zwakke plek in Salomo te vinden. Nu, Salomo hield van mooie vrouwen. Hij hield ervan om dingen te zeggen zoals 'Wees te allen tijde dronken van de borsten van uw vrouw,' en hij was verwonderd over de onschuldige manier waarop een man het hart van een maagd veroverde. Dit zagen de demonen en het beviel hun. 'Laten wij hem ontmoedigen en hem toevlucht laten zoeken in de armen van vrouwen.' De zaak was zo goed als beklonken.

En zo gebeurde het op een dag, na het vervullen van zijn plichten als koning, dat Salomo moe was geworden van de dwaasheid, de hoogmoed en het geruzie van de gewone man. Hij schreed zijn weelderige tuin binnen en ging daar op een bank zitten met een heerlijk glas wijn. En opeens hoorde hij muziek. Het bereikte zijn oren in flarden en om te zien waar het vandaan kwam, stond hij op en ging eropaf. Toen zag hij in een hoek van de tuin een hele mooie vrouw die een onbekend instrument aan het bespelen was. Haar haar danste over de hele lengte van haar rug, terwijl ze ronddraaide. Ze was gekleed in een prachtige rode jurk met een gordel van brokade, die in het midden naar beneden hing. Ze draaide zich om en haar diepe decolleté verried een volle boezem. Haar huid was zonder spotje en de uitdrukking van haar ogen was mysterieus. De koning was zeer onder de indruk

Hij trouwde haar zo spoedig mogelijk. Maar wat hij niet wist, is dat dit meisje met haar instrument door haar volk totaal toegewijd was aan een Moabitische god. Salomo overlaadde haar met eer. En de meer hij haar liefhad, des te meer dat zij hem verleidde. Zij toonde hem zaken van buitenlandse goden en godinnen waar hij nog nooit weet van had gehad. Zij wierp zich min of meer op als zijn de facto hogepriesteres en verkoos de ene buitenlandse maagd na de andere, allemaal dochters van koningen die onderworpen waren en belasting betaalden op basis van overeenkomsten; en die waren allemaal toegewijd aan hun respectievelijke godheden...

Eerst kwam Salomo onder de indruk, daarna ging hij met de nieuwe ontwikkelingen mee en uiteindelijk werd hij verleid en bedrogen. 'Deze buitenlandse goden kunnen niet tegen de almachtige wil van God ingaan.' En in een vrolijke stemming zei hij zelfs dat Satan op een of andere manier de dienstknecht van God is en niets tegen de wil van YHWH kan doen. Hij bedroog zichzelf door te geloven dat hij geestelijk sterk genoeg was om het occulte te bestuderen en zelfs zijn buitenlandse vrouwen hierin kon leiden. En op deze manier kreeg zelfs de Moloch een tempel. En zijn vrouwen vonden het prachtig en gaven hem af en toe zelfs een trio achterin een tempel.

En zo trouwde Salomo vele buitenlandse vrouwen, die vele goden en godinnen aanbeden. Ja, deze vrouwen bogen zich voor het hele heir des hemels. En zij beïnvloedden hem, de man en de koning, eens geliefd door God. Want Jedid-Jah was zijn bijnaam. Salomo begon te redeneren, juist tot op zekere hoogte, dat alle engelen, ook Satan en de demonen, hun respectievelijke functies hadden, die in alle opzichten met de mensheid te maken hadden. YHWH is de soevereine Heer over hen allemaal. Zij moeten allemaal Zijn heilige wil doen.

Zo ver had hij het bij het juiste eind. Maar toen begon het gif in werking te treden en tastte de eenvoud en reinheid van zijn geest aan. Hij redeneerde dat zelfs de demonen God moeten dienen en zo indirect hem persoonlijk ook, de koning der koningen. En zo verzonk de arme Salomo in drijfzand. In zijn ziel voelde hij zich verheven tot in de zevende hemel. Maar de heilige engelen trokken zich al wenend terug.

De demonen begonnen de hele hofhouding te beïnvloeden en uiteindelijk gaven ze het hele volk een slechte reputatie. Het leek één gelukkig gezelschap, maar aan de ondergrond bevond zich het kwade. Al zijn vrouwen en bijwijven waren gelukkig en bijzonder begeisterd, hoewel zij persoonlijk slechts sporadisch intiem met hem konden zijn. Salomo, Jedid-Jah, was waarlijk groots geweest in zijn universele wijsheid. Met grote precisie had hij vele zaken onder de zon aan het licht gebracht en uitgelegd. Echter, nu viel er een schaduw over zijn gehele majesteit. Zijn activiteit bereikte een koortsachtig niveau. Zijn inkomen was jaarlijks 666 talenten van goud, naast de geïnde belasting van het volk en van de omringende naties. Het werd in de hele wereld uitgeroepen: Laten wij aanbidden, want een nieuw tijdperk is voor ons aangebroken. De hemel zelf verwaardigt zich om ons te bezoeken met al zijn luister. Laten wij aanbidden, oh mensheid!

Een buitenlandse vorst begon te razen en te foeteren in het bijzijn van zijn zonen en dienstknechten en legeroverste, terwijl hij genoot van een uitgebreid diner: Salomo is zowel letterlijk als figuurlijk de gelukkigste fucker op aarde. Zijn god heeft zelfs de godheden van de omringende naties onderworpen aan hem en heeft hem praktisch een vrijbrief gegeven om te zondigen en elke vorm van plezier na te jagen die maar in hem opkomt. Ik begrijp dat hij elke twee weken een nieuwe maagd trouwt. Hij klimt op tot in de zevende hemel terwijl hij naar de best getrainde orkesten luistert, al achterover leunend in de meest weelderige tuinen. Als Mozes dit kon zien, zou hij zich in zijn graf omdraaien. 'Wees heilig, want Ik ben heilig,' staat er in hun Tora. Wel, ik denk dat het allemaal je reinste onzin is. Maar wat mij verontrust is hoe dit hele ding überhaupt mogelijk is. Hoe kan deze YHWH zo machtig zijn onder alle goden? En zijn legeroverste antwoordt: Inderdaad verontrustend, sire. Israel is een raadsel, verwikkeld in een vraagstuk en begraven door een enigma. Ik ben bang dat we nooit echt achter de reden zullen komen. We moeten gewoon er het beste van maken. Ja, en dat betekent dat wij belasting moeten betalen aan deze koninklijke betweter. Hij snijdt zijn stuk vlees uit mijn plezier. Kon ik maar een manier bedenken om zijn belastinginners voor de gek te houden. Maar zij zijn mij steeds een stap voor. De hemel en de aarde lijken samen te zweren om hem het paradijs op een zilveren schaal aan te reiken. Man, oh man, vrouwen worden helemaal wild van deze gozer! Deze koningin ... hoe heet ze ook al weer? Bedoelt u de koningin van Scheba? Ja, zij komt van de einden van de aarde om zijn wijsheid te beluisteren. Ze beweren dat toen zij wegging, ze zwanger was en hem trouw beloofde tot haar dood. Maar misschien is dit maar een verzonnen verhaaltje. Volgens haar kan geen man hem in grootsheid, kennis en wijsheid evenaren. Deze woorden sprak zij schijnbaar bij haar vertrek. Ik vraag me af of ze ooit zal horen dat vreemde goden hem nu omringen. Maar wat een enthousiasme! Zelf moet ik mijn harem bewaken met de ogen van een havik...

Toen de afgodendienst nationaal werd en koning Salomo al oud was, bezocht een vooraanstaande profeet hem. De Shulamitische had uw vrouw moeten zijn. De wet van Mozes waarschuwt koningen tegen het vermeerderen van goud, paarden en vrouwen. Symbolen van decadentie en luxe en ijdele macht die de heidenen verzamelen. U zondigde op alle drie deze punten. U had tevreden moeten zijn met een ezel en met dragers, oh koning Salomo! Dan zou uw grootsheid gegrondvest zijn in het aangezicht van God en mensen. Nu zal het zwaard uw troon niet verlaten. En Salomo vernederde zich onder de betichting. Een glimp van hoop scheen in zijn ogen toen hij zich de Shulamitische herinnerde. Die vrouw symboliseerde Jeruzalem en onze liefde voor YHWH. God was toch wel door hem aan het spreken! En toen ging hij terug naar de dochter van farao en bevordert zijn relatie met haar. Ik zal als 70 vrouwen voor u zijn, o koning Salomo. Ben ik niet het meest ervaren in alle zaken van uw wijsheid? Ja en de jonge bruidjes zullen zich afvragen wat ik toch in u zie! We zullen de dagen van onze jeugd nieuw leven inblazen, schat. Zij stonden elkaar bij in raad en daad en hij werd nog een keer de Kohelet, de prediker. Maar hij noemde zich niet meer koning van Israel, alleen van Jeruzalem. Denk aan je Schepper, oh jongeling, in de dagen van je jeugd! Ga achter je verlangens aan en pak wat je pakken kan, maar denk eraan dat op een dag je verantwoording zal moeten afleggen aan je Maker... Het einde van de zaak is het houden van de voorschriften van YHWH. Luister naar Hem, heb Hem lief met heel je hart en met heel je ziel en met al je kracht en je naaste als jezelf!
Vorig Volgend


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: